Krótko o Programie Rozwoju Bibliotek

data dodania: 17/01/2010
O PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK

Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej.

Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów, przekazanym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych.

Realizująca Program Rozwoju Bibliotek Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ściśle współpracuje z Instytutem Książki, prowadzącym na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rządowy projekt modernizacji gminnych bibliotek publicznych „Biblioteka+”. Obydwa programy skierowane do bibliotek mają się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać. Inni partnerzy Programu Rozwoju Bibliotek to: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, samorządy i wojewodowie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego,  Telekomunikacja Polska SA oraz Gazeta Wyborcza i Grupa Onet.pl.

O FUNDACJACH

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W roku 2000 rozpoczęła działalność programową. Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. PAFW urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w następujących obszarach tematycznych: Inicjatywy w zakresie edukacji, Rozwój społeczności lokalnych, Dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji. W działaniach na terenie Polski Fundacja koncentruje się obecnie na inicjatywach służących przede wszystkim wyrównywaniu szans edukacyjnych, a także na wyzwalaniu i wzmacnianiu energii obywatelskiej na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas Fundusz przekazał do Fundacji 250 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 67 mln USD z własnych funduszy, jak również pozyskała do swoich programów ponad 25 mln USD z innych źródeł (bez uwzględnienia funduszy Unii Europejskiej). W marcu 2009 roku Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności grant w wysokości 28 mln USD na Program Rozwoju Bibliotek w Polsce.
Więcej informacji: www.pafw.pl

W marcu 2008 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności powołała do życia Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) na potrzeby realizacji Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce. Statutowy cel FRSI to wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami, a w szczególności:

 • Zwiększanie dostępu obywateli, instytucji i organizacji do internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na internecie.
 • Popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obywateli – w ich rozwoju osobistym, zawodowym i działalności gospodarczej oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów.

Więcej informacji: www.frsi.org.pl

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK W LICZBACH
 • Okres realizacji: 2009 – 2013
 • Fundusze: 28 mln dolarów
 • Odbiorcy: biblioteki publiczne we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają mniej niż 20 tysięcy mieszkańców
 • Działania:

o Rozbudowany program szkoleniowy

o Wsparcie teleinformatyczne (sprzęt, oprogramowanie, help-desk)

o Wzmacnianie systemu bibliotecznego

o Rzecznictwo i komunikacja

 • 3350 uczestniczących bibliotek z 1120 gmin
 • 2800 uczestników warsztatów planowania pracy biblioteki
 • 1680 uczestników szkoleń specjalistycznych
 • Dostawa 1910 komputerów i laptopów
 • 1910 uczestników szkoleń informatycznych
 • Integracja i wzmocnienie systemu bibliotecznego przy współpracy z Biblioteką Narodową, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich i 18 bibliotekami wojewódzkimi
 • Tworzenie partnerstw:

o Krajowe Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek

o Regionalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek w 16 województwach

o 280 Gminnych Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek

 • Rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami w małych miejscowościach a organizacjami pozarządowymi.

 

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
02-019 Warszawa, ul. Grójecka 1/3
tel. 022 579 15 09
www.frsi.org.pl, www.biblioteki.org

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DO POBRANIA: