Rada Programowa

1. Bożena Bednarek-Michalska
Kustosz dyplomowany, specjalista informacji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych w zakresie nowych technologii oraz zarządzania UMK. Obecnie jest koordynatorem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Pracuje społecznie w kilku organizacjach polskich i międzynarodowych. Jest przewodniczącą Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP i redaktor naczelną platformy cyfrowej SBP – EBIB. Współtwórca i redaktor naczelna czasopisma open access dla bibliotekarzy Biuletyn EBIB. Od połowy lat 90. realizowała wiele przedsięwzięć z obszaru nowych technologii (Infobibl, EBIB, Infobibnet, Bibweb, KPBC, KOED).Od lat pracuje dla ruchu open access w redakcji międzynarodowego repozytorium Open Access E-LIS oraz koordynując działania w Polsce dla organizacji eIFL. Współtworzy Koalicję Otwartej Edukacji.

2. Edwin Bendyk
Dziennikarz, publicysta i pisarz. Ukończył chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest publicystą Działu Naukowego tygodnika Polityka. Podczas studiów działacz niezależnych ruchów studenckich, dziennikarz m.in. tygodnika Nowoczesność, Polskiej Agencji Informacyjnej, Życia Warszawy, Wiedzy i życia. Publikuje w periodykach: Computerworld, Krytyce Politycznej, Przeglądzie Politycznym, Pictogramie. Jest felietonistą magazynu Mobile Internet. Wykłada w Collegium Civitas oraz Centrum Nauk Społecznych PAN. Opublikował książki: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002, nominowana do Nagrody Nike w 2003 r.) oraz Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, (2004). Laureat nagrody im. Marka Cara oraz nagrody Info-Star. Członek Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Rad Programowych Polskiego Forum Obywatelskiego i Centrum Politycznych Analiz. Prowadzi blogi Antymatrix i Makroskop.

3. Teresa Bogucka
Dziennikarka i pisarka, socjolog; w okresie PRL działaczka opozycji demokratycznej, uczestniczka wydarzeń marcowych 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim, współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, od 1980 roku w Solidarności. Publikowała m.in. w podziemnym Tygodniku Mazowsze, organizowała Komitet Kultury Niezależnej. W latach 1969-89 pracowała w Zakładzie Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, od 1990 jest publicystką Gazety Wyborczej. Przez kilkanaście lat (do 2003) była członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Laureatka Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego oraz Nagrody Kisiela. W 2006 r. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Opublikowała m.in.: Polak po komunizmie, 1997 (artykuły dla Gazety Wyborczej), Triumfujące profanum, 2002, Cienie w ogrodzie, 2004.

4. prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia elektronicznego biznesu i administracji, społeczeństwa informacyjnego, baz danych i multimediów. Jako profesor wizytujący był zatrudniony na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech, na których prowadził wykłady i badania naukowe. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym 10 książek. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi zakończonymi wdrożeniami na skalę międzynarodową. Był głównym organizatorem 27 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych a ponadto członkiem komitetów programowych 165 konferencji.
 
5. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
Socjolog, wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią i współczesnością rodziny, pograniczami socjologii, ekonomii, demografii i psychologii społecznej. W latach 1994-2005 prowadziła badania rynkowe, marketingu i komunikacji. W firmie Unilever szefowała działowi badań rynku, doradzała zarządowi, pełniła funkcję Doradcy ds. Komunikacji Marek. Bada pogranicza marketingu i życia społecznego, dążąc do wykorzystania w marketingu (i badaniach rynkowych) najnowszych teorii z zakresu psychologii społecznej i socjologii. Opublikowała m.in.: Rodzina a system społeczny. Reprodukcja a kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej (2005), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej (wspólnie z prof. Mirosławą Marody (2004), Strategia i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej (2000).

6. Krzysztof Głomb
Absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (specjalizacja: eAdministracja, Zdrowie, eIntegracja, oraz programowanie strategiczne), programowania regionalnego i lokalnego eRozwoju oraz kreowania projektów elektronicznej administracji. Autor i redaktor strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 5 polskich województwach a także studiów regionalnych oraz jednej z nielicznych w Europie regionalnej strategii eZdrowia województwa łódzkiego. Aktywnie działa na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W latach 2002 –2003 polski ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli. Polski ekspert w eGovernment i eInclusion Sub-Group działających w ramach i2010 High Level Group. Członek Rady Informatyzacji, powołanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2005-2009). Założyciel (1998) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Laureat nagrody Kryształowej Brukselki (rok 2002) – nagrody ministra nauki i informatyzacji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie realizacji innowacyjnych projektów europejskich oraz Nagrody im. Marka Cara (2003) – za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju informatyki w polskiej administracji publicznej.

7. Renata Gość
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy (woj. wielkopolskie), członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego przy WBPiCAK w Poznaniu, koordynator wojewódzki i członek Rady Koordynatorów Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom, przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania Wrota Wielkopolski, przewodnicząca Rady Fundacji Wrota Wielkopolski w Baranowie. Z wykształcenia magister historii, pedagog, bibliotekoznawca, biblioterapeuta. Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową Zasłużony dla kultury polskiej (2006), uhonorowana medalem W dowód uznania – za zasługi dla bibliotekarstwa – przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (2008). Za pracę na rzecz dzieci i idei głośnego czytania dzieciom kilkakrotnie nagradzana Statuetką Fundacji ABCXXI. Autorka kilku monografii regionalnych i bajek terapeutycznych dla dzieci.

8. dr Tomasz Makowski
Dyrektor Biblioteki Narodowej. Wcześniej wicedyrektor ds. naukowych i kierownik działu zbiorów specjalnych. W BN zatrudniony od 15 lat. Przewodniczy organom doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zespołowi ds. Digitalizacji i Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. W 2008 r. koordynator Roku Zbigniewa Herberta. Członek: Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Programowej Instytutu Książki, Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Expert Group on Digitisation and Digital Preservation przy Komisji Europejskiej, zarządu The European Library, Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady Muzeum Narodowego w Krakowie,  Rady Muzeum Łazienki Królewskie, Memory of the World National Committee przy UNESCO, Komitetu Redakcyjnego „Polish Libraries Today”. Autor trzech książek (1996, 1998, 2005) i kilkunastu artykułów naukowych. Rękopisoznawca i historyk bibliotek. Kurator pierwszej monograficznej wystawy o Bibliotece Ordynacji Zamojskiej (2005).
 
9. Piotr Szczepański
Prezes Zarządu Fundacji Wspomagania Wsi (od 1999). Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1976-85 pracownik dydaktyczno-naukowy PW. Od 1980 w Solidarności, związany z Regionem Mazowsze i Gdańskiem, po stanie wojennym działacz podziemia, następnie zatrudniony w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, w latach 1990-93 radca Ambasady RP w Waszyngtonie. Od 1988 związany z Fundacją Wspomagającą Zaopatrzenie Wsi w Wodę, a od 1999 roku prezes Fundacji Wspomagania Wsi.

10. Andrzej Tyws
Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, absolwent Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Od 30 lat związany zawodowo z kulturą. Pomysłodawca i realizator wielu zmian organizacyjno-programowych w bibliotece na rzecz akcentowania jej funkcji regionalnych, rozwijania specjalistycznych kolekcji, organizowania dużych regionalnych imprez i inicjatyw kulturalnych, m.in. reaktywowanie pisma Książka i Czytelnik, zapewnienie dużego zasięgu Dolnośląskim Spotkaniom Pisarzy z Młodymi Czytelnikami Z książką na walizkach, Dyskusyjnym Klubom Książki, czy eksperymentalnemu w skali kraju projektowi automatyzacji bibliotek na bazie nowoczesnego programu Aleph. Członek Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Gloria Artis. Autor licznych publikacji z zakresu prawa bibliotecznego oraz społecznych i kulturowych funkcji biblioteki.

11. prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Przewodniczący Komisji d.s. Budżetu i Finansów Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z OECD, Bankiem Światowym i Komisją Europejską przy przygotowaniu raportów o polskim i europejskim rolnictwie. Inicjator i redaktor wydawanych cyklicznie przez FDPA raportów o stanie wsi w Polsce. Autor ponad 300 publikacji naukowych z zakresu teorii ekonomii, integracji europejskiej, teorii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz polityki rolnej.

17 czerwca 2010 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Programu Rozwoju Bibliotek. Członkowie Rady wystosowali apel, w którym zwracają się do władz o objęcie programem wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

DO POBRANIA: 
Apel Rady Programowej  Programu Rozwoju Bibliotek w sprawie pełnego wykorzystania potencjału polskich bibliotek publicznych (.doc)