Raporty badawcze

W ramach przygotowań do realizacji Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zleciła przeprowadzenie szeregu badań jakościowych i ilościowych. Badania, realizowane od czerwca do sierpnia 2008 roku, miały na celu:

  • określenie potrzeb ludności wiejskiej w zakresie dostępu do wiedzy i komunikacji, 
  • rozpoznanie sytuacji bibliotekarzy – poziomu kompetencji, potrzeb szkoleniowych, otwartości na udział w Programie,
  • zdiagnozowanie społecznych oczekiwań wobec bibliotek i bibliotekarzy,
  • rozpoznanie warunków infrastrukturalnych i organizacyjnych bibliotek.

W efekcie powstał szereg analiz i raportów. Mamy przyjemność zaprezentować osiem z nich, które w naszej ocenie stanowią najciekawszy materiał poznawczy. 

 
„Analiza kontekstu planowania Programu Bibliotecznego
Aleksander Tarkowski, Agnieszka Koszowska, Mirosław Filiciak, Katarzyna Krakowska
Zespół dokonał przeglądu realizowanych w Polsce przedsięwzięć, skierowanych do bibliotek i bibliotekarzy. Szczególną uwagę autorzy poświęcili projektom informatyzacji, przeprowadzonych w bibliotekach i w innych instytucjach działających na terenie gmin wiejskich.
RAPORT DO POBRANIA
 
 
„Program Biblioteczny – raport z badań terenowych w 20 gminach”
Aleksandra Gołdys, Magdalena Stec
Badania terenowe zostały przeprowadzone przez zespół Pracowni Kapitału Społecznego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Anny Gizy-Poleszczuk. Objęły wywiady indywidualne z bibliotekarzami, przedstawicielami władz gminnych, nauczycielami i innymi osobami aktywnie działającymi w danej społeczności oraz wywiady grupowe z mieszkańcami. W efekcie powstały studia przypadków, pokazujące jak funkcjonują biblioteki w swoich społecznościach lokalnych.
RAPORT DO POBRANIA
 
 
„Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Grantowe w 58 gminach”
Maria Rogaczewska
Raport stanowi podsumowanie badań, przeprowadzonych przez 29 Lokalnych Organizacji Grantowych Akademii Rozwoju Filantropii. Dzięki badaniom przeprowadzonym nie przez profesjonalnych badaczy, ale przez organizacje pozarządowe będące aktywnymi uczestnikami życia w badanych społecznościach lokalnych, udało się uzyskać bardzo cenną perspektywę interesariusza i wiele ciekawych wniosków.
RAPORT DO POBRANIA
 
 
„Biblioteki w Polsce”
agencja badawcza Millward Brown
Raport z badań ilościowych, przeprowadzonych metodą wywiadów telefonicznych (CATI). Badaniem objęto 902 placówki biblioteczne, 525 kierowników bibliotek gminnych i 500 szeregowych bibliotekarzy. Zbadana została sytuacja bibliotek pod względem infrastruktury, finansowania, prowadzonej działalności oraz sytuacja bibliotekarzy – samoocena, stopień integracji środowiska, udział w szkoleniach.
RAPORT DO POBRANIA
 
 
„Biblioteki publiczne – opinie, korzystanie, potrzeby”
agencja badawcza Millward Brown
Raport z badań ilościowych, którymi objęto 1021 mieszkańców wsi i 615 użytkowników bibliotek. Zbadano wzorce korzystania z bibliotek i ich wizerunek, korzystanie z komputerów i internetu (dostęp, umiejętności), potrzeby mieszkańców.
RAPORT DO POBRANIA
 
 
„Ocena potencjału instytucjonalnego bibliotek wojewódzkich”
Lidia Kuczmierowska
Raport przedstawia wyniki badania potencjału instytucjonalnego 18 publicznych bibliotek wojewódzkich. Zostały zbadane między innymi: stabilność, rodzaje działań, znajomość sytuacji bibliotek powiatowych i gminnych oraz usługi szkoleniowe i konsultingowe świadczone na rzecz bibliotek niższego stopnia. 
RAPORT DO POBRANIA
 
 
„Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi świadczone przez biblioteki na terenach wiejskich”
Noemi Gryczko
Raport zawiera dane na temat technologii informacyjnych i aplikacji, które mogą zostać wykorzystane przez wiejskie biblioteki oraz ocenę tych technologii pod kątem potrzeb społeczności lokalnej, kompetencji bibliotekarzy i sprzętu informatycznego dostępnego w bibliotekach.
RAPORT DO POBRANIA
 
 
„Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich”
Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy
Raport stanowi analizę polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego, planów rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenach wiejskich, sytuacji i potrzeb bibliotek w tym zakresie oraz możliwych źródeł finansowania dostępu wiejskich bibliotek do szerokopasmowego internetu.
RAPORT DO POBRANIA