Regulamin Serwisu, informacja o plikach cookies

 1. Cel serwisu

  Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Głównym celem serwisu znajdującego się pod adresem http://www.biblioteki.org zwanego dalej „Serwisem” jest przekazywanie informacji o Programie Rozwoju Bibliotek oraz obsługa bibliotek, które w nim uczestniczą. Serwis pełni również rolę informacyjną i integracyjną dla wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.
   
 2. Prawa Autorskie

  Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zwana dalej „FRSI”. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone, z wyjątkiem elementów udostępnionych na licencjach Creative Commons - zasady korzystania z tych elementów określają warunki zastosowane w przyjętych licencjach.
   
 3. Treści serwisu

  Treści publikowane w Serwisie mają charakter informacyjny. Szczególnym rodzajem treści są informacje przeznaczone dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek i osób uczestniczących w działaniach Programu. Treści te dostępne są po zalogowaniu.
   
 4. Biuletyn

  Biuletyn w postaci listu elektronicznego z aktualnymi informacjami na temat Programu Rozwoju Bibliotek jest wysyłany bezpłatnie do wszystkich użytkowników, którzy zarejestrują swój adres email w bazie abonentów biuletynu. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany biuletyn lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz dostępny w Serwisie.
   
 5. Zasady publikowania treści przez użytkowników Serwisu
  1. Administrator Serwisu zezwala uprawionym użytkownikom na publikację własnych treści w serwisie biblioteki.org. Zamieszczane treści nie mogą uwłaczać osobom, instytucjom, jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom a także naruszać ich dóbr osobistych, w tym godności, a w szczególności:
   • naruszać praw autorskich;
   • obrażać innych narodowości, religii, ras, płci;
   • zawierać wulgaryzmów;
   • propagować alkohol;
   • propagować środki odurzające, narkotyki;
   • zawierać informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
   • naruszać praw do rozpowszechniania wizerunku osób trzecich;
   • naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych przysługujących osobom trzecim;
   • zawierać informacji udzielonych przez osoby trzecie, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnienie tych informacji w serwisie;
  2. Użytkownik publikujący swoje treści:
   • udziela FRSI nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie przez FRSI z utworów objętych tymi treściami na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na następujących polach eksploatacji: - wytwarzanie egzemplarzy utowru techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie w sieci Internet; 
  3. Użytkownik serwisu jest uprawniony do publikowania w serwisie:
   • utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wyłącznie w przypadku, gdy użytkownikowi serwisu przysługują do tego utworu autorskie prawa majątkowe i nie stanowi to naruszenia autorskich praw osobistych;
   • wizerunku osoby fizycznej - wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik serwisu dysponuje pisemną zgodą tej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku w serwisie;
   • informacji udzielonej przez osobę trzecią, utrwalonej za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych - wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik serwisu dysponuje pisemną zgodą tej osoby na rozpowszechnienie informacji w serwisie.  
 6. Naruszenie zasad

  W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad regulaminu, Administrator Serwisu jest upoważniony do usunięcia treści wprowadzonych przez danego użytkownika oraz usunięcia użytkownika z grupy użytkowników uprawnionych do publikacji treści.
   
 7. Polityka prywatności
  1. Administrator Serwisu w szczególny sposób dba o dane osobowe, których ochrona jest dla niego bardzo ważna. Podanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest wymagane w następujących przypadkach:
   • rejestracji użytkownika w celu uzyskania dostępu do treści i funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu do Serwisu;
   • stworzenia profilu użytkownika w Serwisie;
   • przesłania informacji w postaci biuletynu;
   • udziału w konkursie;
   • udzielania odpowiedzi na pytania przesłane do administratora Serwisu.
  2. Wszystkie dane osobowe użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych.
  3. Dane użytkowników znajdujące się w Serwisie mogą być przekazywane przez FRSI podmiotom trzecim w ramach działań związanych z propagowaniem PRB.
  4. Serwis wykorzystuje pliki cookies, małe pliki tekstowe zapisywane na dysku przez przeglądarkę internetową, w celu automatycznego zbierania danych o użytkownikach Serwisu. Pliki te są nieszkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu oraz dostarczają innych informacji bardzo przydatnych przy podnoszeniu jakości Serwisu.

   Serwis wykorzystuje pliki cookies tylko w sytuacjach niezbędnych, w celu zapewnienia jego użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Dane gromadzone przez portal w plikach cookies nie są analizowane i przetwarzane w celu śledzenia działań użytkownika oraz gromadzenia jakichkolwiek informacji o nim. Portal www.biblioteki.org wykorzystuje usługę Google Analytics firmy Google Inc., która korzysta z plików cookies w celu zapisu informacji niezbędnych do gromadzenia anonimowych statystyk wykorzystania portalu. W przypadku plików cookies tworzonych przez usługę Google Analytics mają zastosowanie odpowiednie polityki bezpieczeństwa firmy Google Inc. Właściciel serwisu www.biblioteki.org nie ponosi odpowiedzialności za sposób tworzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych umieszczonych w plikach cookie tworzonych przez usługi firmy Google Inc. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
    
  5. Każdy użytkownik ma możliwość modyfikacji lub usunięcia swoich danych zgromadzonych w Serwisie, poprzez panel użytkownika. Równocześnie istnieje możliwość modyfikacji lub usunięcia tych danych przez Administratora Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego.
  6. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w Serwisie należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu.
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2010.