I Twoja Biblioteka może zostać Ambasadorem PRB!

Regulamin Konkursu „Ambasadorzy PRB”
organizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


                                                                                        §1
                                                                                   Konkurs

Konkurs „Ambasadorzy PRB”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do bibliotek uczestniczących w I i II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. 

                                                                                        §2
                                                                              Cele Konkursu

 1. Zachęcenie bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz z miast do 20 tysięcy mieszkańców uprawnionych do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek, a w nim nieuczestniczących do aplikowania do III rundy PRB.
 2. Promowanie wśród bibliotek publicznych Programu Rozwoju Bibliotek.
 3. Wsparcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w rekrutacji bibliotek publicznych do III rundy PRB.

                                                                                       §3
                                                                        Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, (zwana dalej „FRSI”), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.
 2. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizacje programu otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 3. Celem Programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko – wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców poprzez m.in:
  a)    zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego,
  b)    umożliwienie poszerzania kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej,
  c)    upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

                                                                                      §4
                                                    Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być biblioteka publiczna i/lub jej filie uczestniczące w I lub II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.
 2. Punkty dyplomacji – jednostka rozliczeniowa w konkursie; zwycięzcy otrzymują określoną liczbę punktów, które mogą wymienić na określone nagrody.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu regulaminu konkursu „Ambasadorzy PRB”. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko podmiot, który zgłosił w nim udział – nie dopuszcza się żadnych cesji.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.
 6. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu Uczestnika Konkursu.
 7. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych podmiotu lub osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i utratę prawa do nagrody.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

                                                                                      §5
                                                                 Zasady i czas trwania Konkursu

 1. Zgłoszenie się do Konkursu musi nastąpić poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (oraz ewentualnie załączników) dostępnego na stronie www.biblioteki.org w dziale „Konkursy”, w terminie do 20 marca 2013 roku na adres mailowy: konkurs@biblioteki.org. Zgłoszenie składa się z następujących elementów:
  a) dane biblioteki występującej w roli Uczestnika Konkursu oraz dane osoby zgłaszającej,
  b) opis – argumentów jakie zostały użyte oraz działań jakie zostały przeprowadzone, aby zachęcić biblioteki gminne nieuczestniczące w PRB do aplikowania do programu,
  c) lista bibliotek – nazwy bibliotek i ich miejscowości, z którymi został nawiązany kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośredni w celu zachęcenia do aplikowania do III rundy PRB,
  d) materiał – dodatkowy materiał, np. prezentacja, film, link, zdjęcie, plakat, który powstał w czasie akcji lub który został  wykorzystany do zachęcania innych bibliotek do aplikowania do PRB.
  e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę zgłaszającą bibliotekę do Konkursu (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym),
  f) oświadczenie osoby zgłaszającej, że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w prezentacji, filmiku, na fotografiach, itp. Wzór zgody można znaleźć na stronie www.biblioteki.org
 2. Za poprawne zgłoszenie do Konkursu uważa się wypełniony i wysłany mailem formularz konkursowy.
 3. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy. Za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu konkursowym.
 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego  zgłoszenia konkursowego nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi, a także korzystania z materiałów zamieszczonych w zgłoszeniu, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia materiałów konkursowych oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w serwisie www.biblioteki.org i innych serwisach promujących cele Konkursu.
 5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez FRSI lub podmioty upoważnione przez FRSI ze  zgłoszeń konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenie za rozpowszechnianie materiałów konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zgłoszenia konkursowego  lub jego części.
 6. Konkurs jest moderowany przez FRSI. FRSI ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika Konkursu, zgłoszenia konkursowego, które:
  a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c)   zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
 7. Odpowiedzialność FRSI i Fundatorów nagród Konkursu jest ograniczona do łącznej wartości nagród.

                                                                                         §6

                                                       Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Zgłoszenia ocenia Komisja konkursowa powołana przez FRSI.
 2. Komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 10 Uczestników, którym przyzna nagrody.
 3. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody, które są wymienialne na nagrody rzeczowe zgodnie z listą nagród załączoną do regulaminu:
  a) Dla zdobywcy pierwszego miejsca - 150 punktów dyplomacji
  b) Dla zdobywców dziewięciu wyróżnień - 100 punktów dyplomacji
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.biblioteki.org do 15 kwietnia 2013 roku.
 5. Nagrody w Konkursie nagrodzeni Uczestnicy mogą wybrać spośród listy nagród zaproponowanych przez FRSI. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji.
 6. Laureaci Konkursu, niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.biblioteki.org, zostaną do 18 kwietnia 2013 r. powiadomieni przez FRSI o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Laureaci są zobowiązani w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI nagrody umowy darowizny. Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody.
 7. Nagrody zostaną przekazane Laureatom przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany przez Laureata.
 8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub niespełnienia wymogów podanych w ust. 6, nagroda przepada.
 9. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 10. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem kuriera okażą się nieskuteczne.
 11. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych FRSI i w publikacjach wydawniczych FRSI oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z promocją wyników konkursu.
 12. Nagrody przyznane w konkursie są przeznaczone do użytku publicznego w bibliotece. Przez użytek publiczny rozumiemy informowanie o możliwości korzystania użytkowników biblioteki, o zasadach korzystania i niepobieranie opłat za korzystanie (z wyjątkiem opłat pozwalających na pokrycie kosztów eksploatacyjnych jak np.: koszt tonerów w drukarce, koszt papieru, koszt kawy do ekspresu, etc.)

                                                                                           §7
                                                                               Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że utwór w nim zawarty nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, że do utworów zawartych w zgłoszeniu przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że posiadają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi osób, których wizerunek i wypowiedź zawarta jest w zgłoszeniu, a także, że posiadają prawo do korzystania z innych materiałów w niej zawartych.
 2. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają FRSI nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
  b) wprowadzenie do pamięci komputera,
  c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  e) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
  f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez FRSI,
  h) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach,
  i) dokonywanie opracowań zgłoszeń konkursowych, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. 
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zgłoszeń konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
 5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko FRSI na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w zgłoszeniu konkursowym w związku z korzystaniem przez FRSI  z tych elementów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić FRSI z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.


                                                                                           §8
                                                                        Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych w stosunku do danych osób zgłaszających Uczestnika Konkursu, a także danych osób zawartych w zgłoszeniach konkursowych o których mowa w § 5 ust. 1 jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 1/3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w celach promocyjno–marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc wziąć udział w Konkursie.
 2. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 3. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Ambasadorzy PRB”.


                                                                                            §9
                                                                        Odpowiedzialność za przesyłki

FRSI nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

                                                                                           §10
                                                                             Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej www.biblioteki.org w dziale „Konkursy”.
 2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie będziemy informować na stronie www.biblioteki.org w dziale „Konkursy”.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres e-mail: konkurs@biblioteki.org lub telefonicznie pod numer (22) 579 17 39.
 4. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 
Regulamin (Word)

Regulamin (PDF)

LISTA NAGRÓD