Konkurs "Dowiedz się jaki jest Twój potencjał"

                                                                                                                                                                 

 

Regulamin Konkursu "Dowiedz się jaki jest Twój potencjał”

 
 
 
§1
Konkurs
 
 
Konkurs „Dowiedz się jaki jest Twój potencjał”, o którym mowa w Regulaminie, (zwany dalej „Konkursem”) jest realizowany w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” i skierowany jest do osób indywidualnych wskazanych w §4.
 
§2
Cele Konkursu
 
 1. Zapoznanie użytkowników Internetu z bezpłatnym serwisem praca-enter.pl przygotowanym z myślą o osobach, które zastanawiają się nad wyborem ścieżki zawodowej lub szukają informacji o tym, jak poruszać się po rynku pracy.
 2. Zachęcenie użytkowników do korzystania z narzędzia „Twój potencjał” dostępnego w serwisie praca-enter.pl
 3. Promowanie wśród bibliotek publicznych,  domów kultury bezpłatnego serwisu praca-enter.pl oraz narzędzia online „Twój potencjał”.
 4. Zachęcenie bibliotek publicznych i domów kultury do organizacji spotkań w okresie od 28 kwietnia do 31 maja 2014 roku promujących serwis praca-enter.pl
 
§3
Organizator Konkursu
 
 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, (zwana dalej „FRSI”), która realizuje projekt „RozPRACUJ to z biblioteką”.
 2. Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką"  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (dalej  zwany „Projektem”) jest  wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 3. Partnerem FRSI w organizacji Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych z siedzibą w Warszawie, Pl. Konstytucji 5/14, 00-657Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000026197 (zwany dalej „FISE”). 
  
 
§4
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa
 
 1. Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być:
  osoba indywidualna (dalej „Uczestnik”), która weźmie udział w spotkaniu na temat serwisu praca-enter.pl zorganizowanym przez bibliotekę publiczną i/ lub dom kultury w okresie od 28 kwietnia do 31 maja 2014 roku, zapozna się i wypełni „Twój potencjał” online i następnie dokona zgłoszenia do Konkursu według zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Narzędzie „Twój potencjał” - to rodzaj badania, w ramach którego użytkownik portalu praca.enter wykonuje różnego typu zadania wymagające przypomnienia sobie swoich doświadczeń życiowych i autorefleksji nad posiadanymi zasobami (np. umiejętnościami) i preferencjami. Po przeanalizowaniu odpowiedzi system generuje listę 10 zawodów, które najlepiej pasują do profilu użytkownika. Celem narzędzia jest zainspirowanie użytkownika propozycją zawodów, które mogą być bliskie jego preferencjom dotyczącym określonych umiejętności czy charakteru pracy. Drugi cel to rozwijanie świadomości zasobów i potrzeb użytkowników, tak aby mogli bardziej świadomie dokonywać wyborów w życiu zawodowym. Uporządkowane informacje o sobie mogą być bardzo pomocne w wyborze kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki zawodowej czy nawet przygotowywaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia  warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko podmiot, który zgłosił w nim udział – nie dopuszcza się żadnych cesji.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że wszelka korespondencja związana z Konkursem będzie przekazywana przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 
 6. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu Uczestnika Konkursu. 
 7. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych podmiotu przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i utratę prawa do nagrody. 
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 
§5
Zasady i czas trwania Konkursu
 
 1. Pierwszym etapem jest udział w spotkaniu zorganizowanym pomiędzy 28 kwietnia a 31 maja 2014 roku przez bibliotekę publiczną i/ lub dom kultury, promującego serwis praca-enter.pl i narzędzie online „Twój potencjał”. Spotkanie może zostać samodzielnie przygotowane przez bibliotekę i/ lub dom kultury lub oparte na jednym z dwóch scenariuszy opracowanych przez FRSI i dostępnych na stronie www.biblioteki.org w zakładce „Konkursy”.
 2. Drugim etapem jest zgłoszenie się do Konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie www.biblioteki.org w terminie do 30 czerwca 2014 roku. 
 3. Zgłoszenie składa się z następujących elementów:

  a) dane osoby indywidualnej występującej w roli Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email), b) dane rodzica lub opiekuna prawnego (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email) oraz zgoda na udział w Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), w przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu, 
  c) dane instytucji/organizacji (nazwa, adres siedziby, adres email), która zorganizowała spotkanie, w którym wziął udział Uczestnik Konkursu wraz z datą i tematem tego spotkania,
  d) praca konkursowa - dowolna forma pisana (esej, felieton, wiersz, reportaż itd.) o objętości nie przekraczającej 3000 (trzech tysięcy znaków) ze spacjami, pokazująca jak przejście i wypełnienie „Twojego potencjału” wpłynęło, jeżeli w ogóle, na planowanie ścieżki zawodowej, wybór zawodów, rozwój potencjału zawodowego, lub na wybór ścieżki dalszej edukacji i myślenie o tym, co jest ważne, gdy myśli się o tym, co chciałoby się robić w życiu i dlaczego,
  e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z udziałem Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), a w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), 
  f) wyrażenie zgody na opublikowanie i rozpowszechnienie pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora oraz Partnera (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), a w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym). 
   
 4. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza konkursowego zawierającego dane określone w ust. 3 pkt a oraz c, a w przypadku osób niepełnoletnich określone w ust. 3 pkt a-c, jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 
 5. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy. Za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu konkursowym zapisanym na serwerze Organizatora, przed upływem terminu określonego w § 5 ust. 2.
 6. Przesyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego formularza konkursowego nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi. Jednocześnie Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania z materiałów zamieszczonych w formularzu konkursowym, a tym samym do przesłania formularza konkursowego oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na stronach internetowych promujących cele Konkursu, w tym na stronach internetowych Organizatora oraz FISE:

  a) www.biblioteki.org
  b) www.frsi.org.pl
  c) www.fise.org.pl 
 7. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez FRSI lub podmioty przez nich upoważnione, z treści zawartych w formularzach konkursowych, w tym w szczególności wynagrodzenie za ich rozpowszechnianie w serwisach internetowych.
 8. Konkurs jest moderowany przez FRSI. FRSI ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika Konkursu, formularza konkursowego, który:

  a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), 
  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e) 
  narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
 
§6
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody
 
 1. Zgłoszenia ocenia Komisja konkursowa powołana przez FRSI. 
 2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w następujących grupach:

  a) 3 laureatów – osoby indywidualne,
  b) 3 laureatów – instytucje wskazane w formularzach trzech nagrodzonych Uczestników Konkursu.
   
 3.  W Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:

  a) I nagroda dla osoby indywidualnej – Tablet Samsung Galaxy Core GT – i8260
  b) II nagroda dla osoby indywidualnej – Laptop ASUS VIVOBOOK (X102BA-DF011H)
  c) III nagroda dla osoby indywidualnej – Czytnik Amazon Kindle Paperwhite 
  d) trzy równorzędne nagrody dla instytucji – konsole Xbox 360 z kontrolerem Kinect
   
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie Konkursu www.biblioteki.org do 17 lipca 2014 roku.  
 5. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. FRSI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji. 
 7. Laureaci Konkursu, niezależnie od publikacji wyników na internetowej stronie Konkursu, zostaną w ciągu 3 dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez FRSI o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Laureaci są zobowiązani w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI nagrody umowy darowizny. Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody. 
 8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.
 9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub niespełnienia wymogów podanych w ust.7, nagroda przepada. 
 10. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. 
 11. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem kuriera okażą się nieskuteczne. 
 
§7
Prawa autorskie
 
 1. Uczestnicy Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że praca konkursowa  (stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) zawarta w formularzu konkursowym nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste.
 2. Laureaci Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora i FISE.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  
§8
Ochrona danych osobowych
 
 1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójeckiej 1/3.
 2. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów, a także przyznania nagród oraz dla celów promocyjnych Konkursu.
 3. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Dowiedz się jaki jest Twój potencjał”.
 
§9
Odpowiedzialność za przesyłki
 
FRSI nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji. 
 
 
§10
Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej konkursu www.biblioteki.org.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres email: twojpotencjal@biblioteki.org z dopiskiem: konkurs „Dowiedz się jaki jest Twój potencjał”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez FRSI w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości. 
 3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.