Konkurs "Małe ważne książeczki"

Regulamin konkursu „Małe ważne książeczki”

§1
Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do bibliotek publicznych mieszczących się na terenie Polski (zwanych dalej: „Biblioteka” lub „Uczestnik Konkursu”).

§2
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. Promowanie zajęć pobudzających dziecięcą wyobraźnię w wyrażaniu własnej tożsamości oraz uaktywniających twórcze postawy dziecka w rozwoju mowy.

2. Wprowadzanie nowoczesnych form pracy z książką w bibliotekach publicznych.

3. Przeprowadzenie 100 spotkań dla dzieci, pobudzających dziecięcą wyobraźnię w wyrażaniu własnej tożsamości oraz uaktywniających twórcze postawy dziecka
w rozwoju mowy.

§3
Organizator Konkursu

1. Współorganizatorami Konkursu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek są:

a) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐512, ul. Puławska 14, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048 (zwana dalej „FRSI”, „Organizator”), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.

b) wydawnictwo Widnokrąg s.c. z siedzibą w Piasecznie, ul. Matejki 14, 05-501 Piaseczno, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerami 13956, 13802 i 15705 (zwane dalej „Wydawnictwo”, „Organizator”).

2. Wydawnictwo jest fundatorem książek i nagrody w konkursie. FRSI odpowiada za ich wysyłkę.

3. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko‐Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko‐Amerykańskiej Fundacji Wolności.

§4
Warunki udziału w Konkursie i kryteria oceny zgłoszeń konkursowych

1. W Konkursie mogą brać udział biblioteki publiczne z terenu całej Polski.

2. Jeden Uczestnik Konkursu (jedna Biblioteka) może zgłosić swój udział w Konkursie oraz nadesłać relację ze spotkania tylko jeden raz.

3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Książki „zabawny ptaszek” i „Był gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka wieś” zostaną przekazane do 100 Bibliotek, które zgłoszą się do Konkursu jako pierwsze.

4. Zadanie konkursowe polega łącznie na:

a) zgłoszeniu się do Konkursu poprzez formularz on-line,

b) zorganizowaniu minimum jednego spotkania edukacyjnego dla dzieci, z wykorzystaniem jednej z otrzymanych książek (książki „zabawny ptaszek” lub „Był gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka wieś”) i wskazówek scenariuszowych opracowanych przez Organizatorów,

c) nadesłaniu do Organizatorów przez formularz znajdujący się na stronie www.biblioteki.org linku do relacji ze spotkania (opis, zdjęcia) zamieszczonej w Internecie,

d) udostępnieniu książek „zabawny ptaszek” i „Był gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka wieś” czytelnikom Biblioteki celem zrealizowania zadania konkursowego.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

6. Uczestnicy po otrzymaniu książek „zabawny ptaszek” i „Był gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka wieś”, w ramach zadania konkursowego prześlą do Organizatorów linki do relacji, która nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, do której przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Uczestnik  będzie posiadał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek stanowi element relacji oraz prawo do korzystania i rozpowszechniania innych materiałów w niej zawartych.

7. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia i wysłanie linku do relacji udzielają Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z nadesłanych relacji na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili nadesłania relacji, a w szczególności określonych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmują prawo do udzielenia sublicencji.

8. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorom na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w relacji konkursowej w związku z korzystaniem przez FRSI  z tych elementów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie zwolnić FRSI z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§5
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 listopada 2014 roku i kończy się w dniu 16 marca 2015 roku według poniższego harmonogramu:

a) Przyjmowanie zgłoszeń od Bibliotek – od 24 listopada 2014 roku, wyłonienie Uczestników Konkursu według zasady „kto pierwszy ten lepszy”,

b) Wysyłka książek do Bibliotek – od 1 do 8 grudnia 2014 roku,

c) Koniec realizacji zadania konkursowego przez Biblioteki (w tym nadesłanie relacji do organizatorów) – 28 lutego 2015 roku, godz. 23.59.59,

d) Wybór najciekawszej relacji przez Organizatorów – do 16 marca 2015 r.

§6
Książki oraz Nagrody

1. Fundatorem książek dla Uczestników Konkursu (100 egzemplarzy książki „zabawny ptaszek” i 100 egzemplarzy książki „Był gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka wieś”) oraz nagrody dla Laureata Konkursu jest Wydawnictwo.

2. Spośród relacji ze spotkań przygotowanych przez Biblioteki, Organizatorzy wybiorą jedną. Laureat Konkursu zostanie nagrodzony dodatkowym zestawem książek Wydawnictwa (Nagroda).

3. Książki oraz Nagroda zostaną dostarczone do Bibliotek na adres podany w formularzu zgłoszeniowym online.

4. Biblioteki, które prześlą relację w terminie wynikającym z Regulaminu, zatrzymują książki z przeznaczeniem na cele statutowe.

5. Otrzymane książki oraz Nagroda nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody rzeczowe.

6. Biblioteki, które do 28 lutego 2015 roku nie zrealizują zadania konkursowego, zobowiązane są do zwrotu książek do Wydawnictwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.

§7
Informacja o wynikach Konkursu

1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani przez FRSI o otrzymaniu książek za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym online) najpóźniej do 1 grudnia 2014 roku.

2. Laureat Konkursu – Biblioteka, której przyznana zostanie Nagroda za najciekawszą relację ze spotkania, zostanie poinformowana o tym przez FRSI za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym online) najpóźniej do 16 marca 2015 roku.

§8
Odpowiedzialność za przesyłki

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

§ 9
Zgoda na przesyłanie informacji

Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.

§10
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych jest Organizator Konkursu - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐512, ul. Puławska 14. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu tj. wyłonieniem Uczestników oraz Laureata.

2. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

3. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4. Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zapewni uzyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z wyłonieniem zwycięzcy Konkursu.

5. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Małe ważne książeczki”.

§11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Puławskiej 14 oraz na stronie internetowej Konkursu www.biblioteki.org.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres e-mail: jolanta.jezowska@frsi.org.pl, z dopiskiem: konkurs „Małe ważne książeczki”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez FRSI w terminie 7 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.

3. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Bibliotek ich praw nabytych na podstawie Regulaminu Konkursu.

4. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu Konkursu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.biblioteki.org.

5. Regulamin Konkursu w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniejszej niż data jego publikacji.

6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu konkursowym online. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (plik doc)

Regulamin konkursu (plik pdf)