Konkurs "Społeczeństwo wiedzy w akcji"I.    ORGANIZATORZY

 1. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 2. Program Rozwoju Bibliotek jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02-019, ul. Grójecka 1/3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, zwaną dalej „FRSI”.
 3. Celem Programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko – wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców poprzez m.in:
  a)    zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego,
  b)    umożliwienie poszerzania kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej,
  c)    upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

II.    GŁÓWNE CELE KONKURSU

 1. Wsparcie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w zdobyciu umiejętności i praktyki w realizacji lokalnych działań społeczno-edukacyjnych związanych ze społeczeństwem wiedzy.
 2. Zrealizowanie 3 mini-projektów przez studentów w partnerstwie z bibliotekami publicznymi.
 3. Promocja idei wolontariatu studenckiego oraz dostępu do nowoczesnych technologii i wiedzy związanej z ich wykorzystaniem.


III. ADRESACI PROJEKTU

 1. Konkurs adresowany jest do studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zrzeszonych w Kołach Naukowych, których przedstawiciele wzięli udział w Kongresie Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa "Co i jak studiujemy - poszukiwanie tożsamości studenta INiB" w dniach 12-13 maja 2011 r. na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz do bibliotekarzy/bibliotekarek z bibliotek publicznych.
 2. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać Zespoły złożone z:
  a)    studentów zrzeszonych w Kole Naukowym mających pomysł na zorganizowanie i przeprowadzenie działania społeczno-edukacyjnego we współpracy z biblioteką publiczną,
  b)    bibliotekarza/bibliotekarki, który/która zdecyduje się wesprzeć Koło Naukowe w realizacji takich działań.

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU I RAMOWE ETAPY MINI-PROJEKTU

 1. Warunkiem zgłoszenia się do udziału w projekcie jest wypełnienie i przesłanie w określonym terminie – do 30 czerwca 2011 r. formularza wniosku (który jest Załącznikiem do niniejszego Regulaminu).
 2. Zgłaszając się do projektu bibliotekarka/ bibliotekarz reprezentuje bibliotekę lub filię biblioteczną biblioteki publicznej, która – w przypadku zakwalifikowania Zespołu do udziału w projekcie – stanie się biblioteką wspierającą Koło Naukowe – tj:
  a)    udzieli wsparcia merytorycznego i organizacyjnego,
  b)    udostępni konto bankowe,
  c)    udzieli wsparcia przy rozliczeniu projektu,
  d)    udostępni w miarę możliwości przestrzeń i sprzęt niezbędny do realizacji projektu przez Koło Naukowe.
 3. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Jedno Koło Naukowe może wystawić maksymalnie 2 Zespoły.
 5. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję, która w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu naboru, ogłosi listę Zespołów zaproszonych do udziału w projekcie.
 6. Wyniki zostaną przesłane na adresy e-mailowe wskazane we wniosku.
 7. Kryteria oceny nadesłanych Zgłoszeń to między innymi:
  a)    motywacja do udziału w projekcie, otwartość na współpracę, gotowość do podjęcia nowych wyzwań;
  b)    partnerski charakter współpracy pomiędzy Kołem Naukowym, a bibliotekarzem/ bibliotekarką tworzącymi Zespół;
  c)    pomysł na projekt – oryginalny, inspirowany wiedzą i umiejętnościami Zespołu i odpowiadający na potrzeby odbiorców, realizowany w oparciu o bibliotekę;
  d)    dodatkowym atutem będzie współpraca z bibliotekarzem / bibliotekarką z biblioteki będącej uczestnikiem I rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Lista wszystkich uczestników I rundy znajduje się pod linkiem: http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/uczestnicy
 8. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 9. Etapy konkursu i realizacji projektu:
  a)    Konkurs dotacyjny – nadsyłanie projektów – do 30 czerwca 2011 r.
  b)    Ogłoszenie wyników konkursu – do 15 lipca 2011 r.
  c)    Podpisanie umów z bibliotekami – od 15 do 30 lipca 2011 r.
  d)    Realizacja działań przez Zespoły – od 15 lipca do 30 listopada 2011 r.
  e)    Rozliczenie dotacji i podsumowanie projektu  – do 19 grudnia 2011 r.

V. REALIZACJA MINI-PROJEKTÓW

 1. Zespoły, których mini-projekty zostały wybrane do realizacji zostaną szczegółowo poinformowane o wszelkich kwestiach organizacyjnych i formalnych związanych z realizacją mini-projektów.
 2. Maksymalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w ramach konkursu wynosi 1000 zł brutto.
 3. Dotacja może zostać przeznaczona na materiały i/lub usługi niezbędne do zrealizowania mini-projektu opisanego we Wniosku oraz w wymiarze proporcjonalnym do jego charakteru.
 4. Dotacja nie może być przeznaczona na wynagrodzenia dla osób koordynujących i/lub członków Zespołu realizującego mini-projekt.
 5. Wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie 100% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia.
 6. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.
 7. Wkład własny niefinansowy (rzeczowy, usługowy, wolontariat) nie jest wymagany, ale będzie dodatkowo punktowany podczas oceny Wniosków.
 8. Organizatorzy mają prawo przyznać dotację w niepełnej kwocie wnioskowanej przez Zespół, a także rekomendować wprowadzenie zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych projektu.
 9. Podstawą realizacji nagrodzonych projektów będzie Umowa dotacyjna zawarta pomiędzy biblioteką wspierającą, a FRSI, w której opisany będzie wkład Koła Naukowego w realizację Umowy.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia końcowego Sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji projektu w terminie 14 dni od daty zakończenia dotowanego projektu, ale nie później niż 19 grudnia 2011 r.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Powyższy zbiór zasad ma charakter informacyjny i ogólny – nie jest regulaminem w znaczeniu prawnym.
 2. Wszelkie szczegółowe informacje na etapie tworzenia wniosku,  a także na etapie realizacji mini-projektów można uzyskać kontaktując się z:

Magdalena Kubecka
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. 022 579 14 35 tel. kom.: 722 002 015
e-mail: magdalena.kubecka@frsi.org.pl
www.frsi.org.pl, www.biblioteki.org


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz wniosku i do 30 czerwca 2011 r. przesłać go pocztą elektroniczną na adres konkurs@biblioteki.org.

Weź udział w konkursie - pobierz formularz wniosku