Konkurs "Pochwal się!"

 

 REGULAMIN KONKURSU „POCHWAL SIĘ!”I.    ORGANIZATORZY


1.    Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
2.    Program Rozwoju Bibliotek jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02-019, ul. Grójecka 1/3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, zwaną dalej „FRSI”.
3.    Celem Programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko – wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców poprzez m.in:
a)    zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego,
b)    umożliwienie poszerzania kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej,
c)    upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

II.    GŁÓWNE CELE KONKURSU

1.    Promocja innowacyjnych działań prowadzonych przez biblioteki publiczne uczestniczące
w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.
2.    Współpraca bibliotek publicznych i FRSI przy tworzeniu programu merytorycznego
II Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych.
3.    Rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych wśród pracowników bibliotek.

III. ADRESACI KONKURSU


1.    Konkurs jest adresowany do 610 bibliotek publicznych będących uczestnikami I rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Lista uczestników jest dostępna pod adresem: http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/uczestnicy
2.    Biorąc udział w Programie biblioteka publiczna oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
3.    Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

IV. ZASADY, CZAS TRWANIA KONKURSU

1.    Warunkiem zgłoszenia się do udziału w projekcie jest wypełnienie i przesłanie w określonym terminie – do 22 sierpnia 2011 r. formularza wniosku na adres konkurs@biblioteki.org  
2.    Zgłaszając się do projektu bibliotekarka/ bibliotekarz zgłasza konkretną placówkę - bibliotekę gminną lub wybraną filię, w której toczy się zgłaszana do konkursu aktywność.
3.    Jedna placówka może być zgłoszona tylko w jednej kategorii, z jednej gminy można zgłosić maksymalnie dwie placówki. W przypadku zgłoszenia dwóch placówek należy wypełnić wniosek dla każdej z nich oddzielnie.
4.    Zgłaszając się do konkursu należy wybrać 1 z 8 tematów podanych poniżej i opisać jak konkretnie wygląda działalność biblioteki lub filii w wybranym obszarze. Opis powinien:
a)    liczyć maksymalnie 1500 znaków ze spacjami,
b)    dotyczyć działalności biblioteki z wybranego obszaru od 2009 roku wzywż,
c)    być konkretny – skupiać się na efektach działalności, zawierać szacunkowe liczby, opisywać korzyści jakie odnoszą użytkownicy w wybranym obszarze, zawierać wnioski na przyszłość.
5.    Każdy temat konkursowy został opisany z perspektywy użytkownika/ mieszkańca/ osoby, która może stać się użytkownikiem biblioteki. Opisy tematów są pewną sugestią,  bibliotekarka/bibliotekarz wybierając temat konkursowy powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym obszarze robi coś naprawdę dobrze. Obszary konkursowe do wyboru:
1)    WAKACJE / FERIE.
Jestem na wakacjach. Przyjeżdżam do małej miejscowości na trzytygodniowe wakacje. Zastanawiam się, co oprócz plaży/ gór/ jezior/ lasów ma mi do zaoferowania ta miejscowość? Zastanawiam się, czy będę mógł/mogła skorzystać z jakiejś ciekawej oferty instytucji publicznej…
2)    SZUKAM PRACY.
Jestem osobą poszukującą pracy. Wiem, że coraz więcej ogłoszeń ukazuje się w Internecie, ale nie za bardzo wierzę, że mogę znaleźć tam coś dla siebie. Dawno nie pisałam/pisałem swojego życiorysu, zastanawiam się jak w ogóle zabrać się do tematu. W domu nie mam warunków, aby spokojnie i w skupieniu rozpocząć poszukiwania. Zastanawiam się, gdzie w gminie mogę znaleźć wsparcie?
3)    COŚ DLA DOJRZAŁYCH.
Jestem osobą w wieku dojrzałym. W mojej miejscowości ciągle organizowane są wydarzenia dla dzieci i młodzieży. Ostatnio również sporo dzieje się jeśli chodzi o seniorów. Ale ani jedno ani drugie nie trafia w moje potrzeby i zainteresowania. Zastanawiam się, kto pomyśli o czymś ciekawym dla osoby dorosłej, ale nie seniora…
4)    PORADNICTWO PRAWNE.
Jestem prawnikiem. Chciałbym/abym świadczyć usługi doradcze pro bono, ale nie w moim domu. Nie mam na to miejsca. Chciałbym/abym też, by ktoś za mnie prowadził listę chętnych i ewentualnie grupował ich zapytania tematycznie, bym mógł/mogła udzielać porad kilku osobom z podobnymi problemami.
5)    ZDROWIE, AKTYWNY TRYB ŻYCIA.
Jestem osobą, która chętnie włączyłaby się w okołozdrowotne działania, dowiedziała się czegoś o profilaktyce zdrowotnej, ale nie wyobrażam sobie, aby w tym celu iść do lekarza. Poszukuję inspiracji do rozpoczęcia bardziej aktywnego trybu życia, zależy mi jednak aby nie działać samotnie. Brakuje mi  informacji o tym jak zacząć, być może ktoś  w mojej miejscowości  ma podobne potrzeby? Marzę o regularnym uprawianiu niewymagającej dyscypliny sportu i zdobyciu wiedzy na temat tego, jak o siebie dbać.
6)    MNIEJSZOŚCI NARODOWE.
Jestem przedstawicielem/ką mniejszości narodowej, która od 10 lat zamieszkuje gminę. Nasze dzieci chodzą do polskich szkół, znają polski lepiej od swoich rodziców. Nadal mam jednak poczucie, że mieszkańcy naszej gminy mało wiedzą na temat naszej kultury, języka i miejsca pochodzenia. Bardzo często kierują się stereotypami i niewłaściwie nas oceniają. Chciałbym/abym to zmienić, aby społeczność naszej gminy była bardziej zintegrowana, ale nie wiem gdzie się zgłosić i od czego zacząć.
7)    WOLONTARIAT.
Jestem osobą aktywną i doświadczonym pracownikiem. W życiu nabyłem/nabyłam już wiele różnych umiejętności, mam chęć dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Mogę poświęcić na to kilka godzin w tygodniu. Wiele słyszę o wolontariacie, ale nie wiem kto mógłby mi pomóc w zostaniu wolontariuszem/wolontariuszką, nie mam też miejsca ani sprzętu, dzięki którym wymiana umiejętności mogłaby się odbywać.
8)    COŚ DLA MŁODEGO CZŁOWIEKA.
Czy ktoś dostrzega młodych ludzi pomiędzy 16 a 30 rokiem życia? Zastanawiam się dlaczego wszystko co się dzieje w mojej miejscowości dotyczy małych dzieci lub seniorów. Interesuje mnie muzyka, film, komiks, dziennikarstwo…  Od czasu do czasu chętnie spotkam się w fajnej atmosferze, żeby pogadać, napić się kawy. Kogo interesują moje potrzeby?
6.    Zgłoszenia należy przesyłać do 22 sierpnia 2011 r. do godziny 23:59 na adres konkurs@biblioteki.org , zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
7.    Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję, a wyniki będą opublikowane na portalu www.biblioteki.org w dziale Konkursy do 31 sierpnia 2011 r.
8.    FRSI zakłada, że wszystkie 8 tematów konkursowych będzie reprezentowane podczas kongresu.

V. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1.    Kryteria oceny nadesłanych Zgłoszeń to:
a)    konkretny przykład działalności konkretnej placówki (biblioteki gminnej lub filii) wyraźnie odwołujący się do wybranego tematu konkursowego,
b)    wyczerpujący opis pokazujący efekty przedstawionej działalności, korzyści jakie odnoszą użytkownicy, sposób realizacji działań przez bibliotekę,
c)    Komisja będzie poszukiwać opisów żywych, w których widoczne jest zaangażowanie pracowników biblioteki w przedstawioną działalność i nakierowanie na potrzeby użytkowników, mniej istotna będzie skala podejmowanych działań, docenione mogą być opisy działań nawet na niewielką skalę,
2.    W konkursie „Pochwal się!” Komisja wyłoni 16 zgłoszeń.
3.    Nagrodą w konkursie „Pochwal się!” będzie:
a)    specjalne zaproszenie na drugi kongres bibliotek publicznych „Biblioteka: więcej niż myślisz”, który odbędzie się w dniach 13-14 października w Warszawie,
b)    pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w kongresie,
c)    współpraca z konsultantkami z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nad atrakcyjnym przedstawieniem opisanej w konkursie działalności,
d)    wystąpienie przedstawicielki/przedstawiciela nagrodzonej placówki na drugim kongresie bibliotek publicznych „Biblioteka: więcej niż myślisz” w ramach bloku tematycznego „Pochwal się!”, w którym prezentowane będą przykłady dobrych praktyk wśród bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek,
e)    dyplom dla biblioteki i list gratulacyjny skierowany do władz gminy,
f)    promocja działalności nagrodzonej placówki na portalu www.biblioteki.org.
4.    Terminarz:
a)    konkurs – nadsyłanie projektów – do 22 sierpnia 2011 r.
b)    ogłoszenie wyników konkursu – do 31 sierpnia 2011 r.
c)    konsultacje - telefoniczne, email oraz poprzez komunikator internetowy Skype – formy i treści wystąpień na kongres – od 5 września do 5 października 2011 r.
d)    możliwość próby i finalnych konsultacji w dniu poprzedzającym kongres – 12 października 2011 r.
e)    wystąpienie przedstawicielki/przedstawiciela nagrodzonej placówki na drugim kongresie bibliotek publicznych „Biblioteka: więcej niż myślisz” w ramach bloku tematycznego „Pochwal się!” – 13-14 października 2011 r.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Wszelkie szczegółowe informacje na etapie zgłoszenia, oceny oraz konsultacji z nagrodzonymi bibliotekami można uzyskać kontaktując się z infolinią Programu Rozwoju Bibliotek czynną codziennie od 10 do 16 pod numerem 022 579 17 39.
2.    FRSI zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu podając je do wiadomości uczestników Programu przez umieszczenie na stronie internetowej Programu - www.biblioteki.org.