Konkurs "Inspiracje"

 

REGULAMIN KONKURSU "INSPIRACJE"

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
I.    ORGANIZATORZY

 1. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 2. Program Rozwoju Bibliotek jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02-019, ul. Grójecka 1/3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, zwaną dalej „FRSI”.
 3. Celem Programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko – wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców poprzez m.in:
  a)    zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego,
  b)    umożliwienie poszerzania kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej,
  c)    upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

II.    GŁÓWNE CELE KONKURSU

 1. Promocja innowacyjnych działań prowadzonych przez biblioteki publiczne uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek oraz w krajach europejskich, w których realizowane są programy biblioteczne w ramach Global Libraries takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, Rumunia, Bułgaria.
 2. Współpraca bibliotek publicznych i FRSI przy tworzeniu programu merytorycznego III Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych.
 3. Wymiana doświadczeń pomiędzy bibliotekarkami i bibliotekarzami.
 4. Rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych wśród pracowników bibliotek.

III.    ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs jest adresowany do bibliotek publicznych będących uczestnikami I rundy i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek oraz do bibliotek uczestniczących w programie Global Libraries z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii.
 2. Biorąc udział w Konkursie biblioteka publiczna oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 3. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

IV.    ZASADY, CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Warunkiem zgłoszenia się do udziału w projekcie jest wypełnienie i przesłanie w określonym terminie – do 10 sierpnia 2012 r. prezentacji konkursowej na adres: konkurs@biblioteki.org 
 2. Zgłaszając się do Konkursu bibliotekarka/ bibliotekarz zgłasza konkretną placówkę - bibliotekę gminną lub wybraną filię, w której toczy się zgłaszana do Konkursu aktywność.
 3. Jedna placówka może być zgłoszona tylko w jednym obszarze, z jednej gminy można zgłosić maksymalnie dwie placówki. W przypadku zgłoszenia dwóch placówek należy przygotować prezentację PowerPoint w szablonie konkursowym dla każdej z nich oddzielnie.
 4. Zgłaszając się do Konkursu należy wybrać 1 z 4 obszarów działania podanych poniżej i opisać jak konkretnie wygląda działalność biblioteki lub filii w wybranym obszarze. Należy:
  a)    przygotować prezentację Power Point w szablonie konkursowym, maksymalnie wykorzystując wskazówki zamieszczone w szablonie,
  b)    skupić się na pokazaniu działalności biblioteki z wybranego obszaru od 2010 roku wzywż,
  c)    opisywać konkrety – skupiać się na efektach działalności, podać szacunkowe liczby, opisywać korzyści jakie odnoszą użytkownicy biblioteki w wybranym obszarze, przytoczyć historię konkretnego użytkownika, dla którego działalność biblioteki w wybranym obszarze była pożyteczna i pomocna, zawrzeć wnioski na przyszłość.
 5. Każdy obszar konkursowy został opisany z perspektywy użytkownika biblioteki/ mieszkańca/ osoby, która może stać się użytkownikiem biblioteki. Opisy tematów są pewną sugestią,  bibliotekarka/bibliotekarz wybierając obszar konkursowy powinna/ien odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym obszarze biblioteka robi coś naprawdę dobrze. Obszary konkursowe w Konkursie „Inspiracje” do wyboru:

  a)    Informacja i wiedza
  Bibliotekarze pomagają ludziom dotrzeć do potrzebnych im informacji i zasobów dostępnych na miejscu i przez Internet. Bibliotekarze pokazują użytkownikom, jak skorzystać z zasobów dostępnych on-line, jakie możliwości daje Internet i nowe technologie oraz pomagają znaleźć adekwatne, wiarygodne treści. Maturzyści i studenci dowiadują się, jak korzystać z katalogów bibliotecznych, docierać do wartościowych źródeł, utworzyć bibliografię. Informacje dostępne w bibliotece mogą być związane z życiem codziennym, poszukiwaniem pracy i ścieżek rozwoju zawodowego, programami stypendialnymi, zdrowiem i profilaktyką, finansami osobistymi, ale też z historią lokalną, turystyką czy życiem gminy. W bibliotekach odbywają się spotkania z ekspertami w różnych dziedzinach. Bibliotekarze pomagają użytkownikom tworzyć ich własne treści np. gazetkę lokalną, portal lokalny, blog podróżniczy, galerię zdjęć.

  b)    Kultura
  Bibliotekarze ułatwiają ludziom uczestnictwo w najszerzej rozumianej kulturze poprzez informowanie o wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie, podnoszenie kompetencji kulturowych, ułatwianie kontaktu z dziełem sztuki, działania animacyjne. Jednym ze sposobów tego uczestnictwa jest kontakt z literaturą, innym jest wirtualna wycieczka po najsłynniejszych muzeach świata czy też dyskusyjny klub filmowy. Biblioteki dają ludziom przestrzeń do tworzenia kultury dzięki organizowaniu amatorskiego teatru, kursu grafiki komputerowej czy wystawy prac lokalnych twórców. W małych miejscowościach biblioteki są „oknem na świat” – inspirują mieszkańców, rozwijają kreatywność, ale też aktywnie wsłuchują się w ich potrzeby i oczekiwania.

  c)    Edukacja
  Bibliotekarze pomagają ludziom w różnym wieku rozwijać swój potencjał. Biblioteki są miejscem edukacji przez całe życie – w wielu placówkach organizowane są kursy i warsztaty wykorzystujące aktywne metody pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą: kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku nastawione na poszerzanie wiedzy o świecie, kluby malucha angażujące rodziców w proces edukacyjny, kąciki dla odrabiających lekcje czy też kursy e-learningowe języków obcych – są to tylko niektóre przykłady działalności edukacyjnej bibliotek. Bibliotekarze pokazują mieszkańcom, jak korzystać z nowych technologii i Internetu, pomagają im zdobywać nowe umiejętności w różnych obszarach, a także wspierają działania edukacyjne i grupy samokształcenia.

  d)    Integracja społeczna
  Bibliotekarze angażują ludzi we wspólne przedsięwzięcia. Przyczyniają się do integrowania mieszkańców, budowania wzajemnego zaufania, co ułatwia współpracę między lokalnymi instytucjami i organizacjami. Integracji mieszkańców sprzyjają np. wspólne rajdy rowerowe, głośne czytanie nocą, święto miejscowości. Biblioteka jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i dyskutować o ważnych dla nich sprawach. Biblioteka jest miejscem pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi i małych miast. Bibliotekarze pomagają ludziom organizować się i podejmować wspólne działania – oddają do ich dyspozycji przestrzeń i sprzęt (komputer, rzutnik, aparat fotograficzny, skaner), udostępniają informacje dotyczące zakładania organizacji społecznych itp. Biblioteki mogą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu – pracownicy biblioteki i wolontariusze prowadzą szkolenia dla mieszkańców w różnym wieku mające na celu podniesienie ich umiejętności obsługi komputera i poruszania się w Internecie. W bibliotece każdy może uzyskać indywidualną poradę dotyczącą korzystania z nowych technologii i Internetu.
   
 6. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 sierpnia do godziny 23:59 na adres: konkurs@biblioteki.org , zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję, a wyniki będą opublikowane na portalu www.biblioteki.org w dziale Konkursy do 23 sierpnia 2012 r. 
   

V.    ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

 1.  Kryteria oceny nadesłanych prezentacji konkursowych to:
  a)    konkretny przykład działalności konkretnej placówki (biblioteki gminnej lub filii) wyraźnie odwołujący się do wybranego obszaru konkursowego,
  b)    wyczerpujący opis pokazujący efekty przedstawionej działalności, korzyści jakie odnoszą użytkownicy, sposób realizacji działań przez bibliotekę, dobre rady przydatne dla innych bibliotek chcących czerpać inspirację z przedstawionych działań,
  c)    Komisja będzie poszukiwać opisów żywych, w których widoczne jest zaangażowanie pracowników biblioteki w przedstawioną działalność i nakierowanie na potrzeby użytkowników, mniej istotna będzie skala podejmowanych działań, docenione mogą być opisy działań nawet na niewielką skalę,
 2. W konkursie „Inspiracje” Komisja wyłoni 7 bibliotek polskich i 5 bibliotek zagranicznych.
 3. Nagrodą w konkursie „Inspiracje” będzie:
  a)    specjalne zaproszenie na III Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych, który odbędzie się w dniach 11-12 października 2012 r. w Warszawie,
  b)    pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w Kongresie,
  c)    współpraca z konsultantkami z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nad atrakcyjnym przedstawieniem opisanej w konkursie działalności – prezentacja Power Point oraz ulotka A4
  d)    wystąpienie przedstawicielki/przedstawiciela nagrodzonej placówki na III Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych w ramach bloku tematycznego „Inspiracje”, w którym prezentowane będą przykłady dobrych praktyk wśród bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek oraz w programie Global Libraries z 5 krajów europejskich: Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii i Bułgarii,
  e)    dyplom dla biblioteki i list gratulacyjny skierowany do władz gminy,
  f)    promocja działalności nagrodzonej placówki na portalu www.biblioteki.org
 4. Terminarz:
  a)    Konkurs – nadsyłanie projektów – do 10 sierpnia 2012 r.
  b)    ogłoszenie wyników konkursu – do 23 sierpnia 2012 r.
  c)    konsultacje - telefoniczne, email oraz poprzez komunikator internetowy Skype – formy i treści wystąpień na Kongres – od 10 września 2012 r.
  d)    wystąpienie przedstawicielki/przedstawiciela nagrodzonej placówki na III Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych w ramach bloku tematycznego „Inspiracje” – 11-12 października 2012 r.

VI.    INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Wszelkie szczegółowe informacje na etapie zgłoszenia, oceny oraz konsultacji z nagrodzonymi bibliotekami można uzyskać kontaktując się z infolinią Programu Rozwoju Bibliotek czynną w dni powszednie w godzinach 10.00-16.00 pod numerem 022 579 17 39
 2. FRSI zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu podając je do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Programu - www.biblioteki.org.