Konkurs ”Milion przygód z książką”

Regulamin udziału w konkursie na najciekawszy fotoreportaż ze spotkań przeprowadzonych w ramach Akcji ”Milion przygód z książką”
§1
Konkurs na najciekawszy fotoreportaż
 
Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest wspólnym działaniem organizatorów Akcji „ Milion przygód z książką” (prowadzonej od 17 czerwca do 30 września 2013 roku, dalej jako „Akcja”) tj. Fundacji LOTTO Milion Marzeń, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (dalej jako „Organizatorzy Akcji”) i jako część Akcji jest skierowany do bibliotek publicznych będących jej uczestnikami.
 
§2
Cele Konkursu
 
Cele Konkursu to:
 
1) Popularyzacja nowoczesnych form pracy z książką w bibliotekach publicznych.
 
2) Zachęcenie początkujących i zaawansowanych użytkowników Internetu do wykorzystywania różnych narzędzi i serwisów internetowych, dających dostęp do informacji, wiedzy, edukacji i kultury.
 
§3
Organizatorzy Konkursu
 
1) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, (02-019), przy ul. Grójeckiej 1/3, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048 (zwana dalej „FRSI”, „Organizator”), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności;
 
2) Fundacja LOTTO Milion Marzeń z siedzibą w Warszawie, (03-728), przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000345434, (dalej zwana „Fundacja LOTTO”, „Organizator”). Fundacja LOTTO Milion Marzeń jest fundatorem nagród w Konkursie. 
 
3) Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie, (04-386), przy ul. Paca 40, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042840, (dalej zwane „CAL” „Organizator”).
 
§4
Podstawowe pojęcia i warunki udziału
 
1) Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być biblioteka publiczna, będąca uczestnikiem Akcji, która dokona zgłoszenia do Konkursu według zasad niniejszego Regulaminu. 
 
2) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
3) W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko podmiot, który zgłosił w nim udział – Organizatorzy nie dopuszczają możliwości przeniesienia praw wynikających z udziału w Konkursie. 
 
4) Każdy Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja oraz informacje związane z Konkursem były przekazywane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 
5) FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.
 
6) Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i utratę prawa do nagrody.
 
7) Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
§5
Zasady i czas trwania Konkursu
 
1) Zasady zgłoszenia do Konkursu:
 
a) Pierwszym etapem jest zorganizowanie przez bibliotekę publiczną uczestniczącą w Akcji „Milion przygód z książką” spotkania lub spotkań pomiędzy 17 czerwca a 31 sierpnia 2013 roku według jednego z dziesięciu zaproponowanych scenariuszy (dostępnych na stronie www.biblioteki.org).
b) Drugim etapem jest zgłoszenie się do Konkursu poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.biblioteki.org, w terminie od 9 września 2013 roku do 22 września 2013 roku, godz. 23:59:59. Formularz składa się z następujących elementów:
 
i) dane biblioteki występującej w roli Uczestnika Konkursu oraz dane osobowe osoby zgłaszającej,
ii) link do fotoreportażu o spotkaniu, o którym mowa w ust. 1) pkt a) powyżej, umieszczonego na ogólnodostępnej stronie internetowej biblioteki występującej w roli Uczestnika Konkursu lub na popularnej witrynie, z której korzysta społeczność lokalna. Poradnik, co powinien zawierać dobry fotoreportaż, znajduje się na stronie www.biblioteki.org,
iii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę zgłaszającą bibliotekę do Konkursu w celach związanych z udziałem w Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu internetowym),
iv) oświadczenie osoby zgłaszającej (w imieniu Uczestnika Konkursu), że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób, które znajdują się w fotoreportażu (zaznaczenie okienka w formularzu internetowym). Wzór zgody znajduje się na www.biblioteki.org.
 
2) Za poprawne zgłoszenie do Konkursu uważa się wypełniony i wysłany formularz internetowy zawierający dane określone w ust. 1) pkt b) powyżej.
 
3) Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać jeden poprawnie wypełniony formularz internetowy. Za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu internetowym zapisanym na serwerze.
 
4) Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego zgłoszenia konkursowego nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi, a także korzystania z materiałów zamieszczonych w zgłoszeniu, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do przesłania zgłoszenia konkursowego oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w serwisie www.biblioteki.org i serwisach pozostałych Organizatorów Konkursu, promujących jego cele.
 
5) Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatorów Konkursu lub podmioty przez nich upoważnione, ze zgłoszeń konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenie za rozpowszechnianie zgłoszeń konkursowych na stronach internetowych ww. podmiotów oraz inne przypadki publicznego udostępniania zgłoszenia lub jego części.
 
6) Konkurs jest moderowany przez FRSI. FRSI ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika Konkursu, zgłoszenia konkursowego, które:
 
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
 
7) Odpowiedzialność Organizatorów Konkursu, jest ograniczona do łącznej wartości nagród. 
 
§6
Zasady wyłaniania Laureatów i nagrody
 
1) Fotoreportaże o których mowa w §5 ust. 1) pkt b) ppkt ii) ocenia Komisja konkursowa powołana przez FRSI, składająca się z przedstawicieli Organizatorów Konkursu. 
 
2) Komisja konkursowa wyłoni 3 Laureatów.
 
3) W Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe, ufundowane przez Fundację LOTTO Milion Marzeń:
 
Projektor multimedialny – 3 sztuki.
 
4) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie Konkursu www.biblioteki.org do 30 września 2013 roku. 
 
5) Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 
6) Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji.
 
7) Laureaci Konkursu, niezależnie od publikacji wyników na internetowej stronie Konkursu, zostaną w ciągu 3 dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez FRSI o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Laureaci są zobowiązani w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI dokumentów niezbędnych do przekazania nagrody. Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody. Oświadczenie takie należy złożyć, w formie pisemnej, Fundacji LOTTO.
 
8) Laureaci Konkursu otrzymają nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.
 
9) W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub niespełnienia wymogów podanych w ust. 7) powyżej, nagroda przepada.
 
10) Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 
11) Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem poczty lub kuriera okażą się nieskuteczne.
 
§7 
Prawa autorskie
 
1) Uczestnicy Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że utwór w nim zawarty, w szczególności fotoreportaż, nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, że do utworów zawartych w zgłoszeniu przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że posiadają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek zawarty jest w zgłoszeniu konkursowym, a także, że posiadają prawo do korzystania z innych materiałów w nim zawartych.
 
2) Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają Organizatorom Akcji „Milion przygód z książką” (będącym jednocześnie Organizatorami Konkursu) nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworów zawartych w zgłoszeniu w dowolnym celu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 
a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w tym drukarskie, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie, 
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie, a także innego używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 
d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu, 
e) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations,
f) dokonywanie opracowań, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystanie opracowań, 
g) publikowanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie w audycjach, środkach masowego przekazu, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
h) inne przypadki rozpowszechniania, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie fotoreportaży i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach.
 
3) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zgłoszeń konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 
4) Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
 
5) W razie podniesienia usprawiedliwionych roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorom Akcji „Milion przygód z książką”, w tym na drodze postępowania sądowego o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów w fotoreportażu w związku z korzystaniem przez Organizatorów Akcji z tych elementów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, biblioteki uczestniczące w Konkursie zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatorów Akcji z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia uprawnionego wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych oraz wszelkie szkody i koszty poniesione w związku z tym przez Organizatorów Akcji.
 
§8
Odpowiedzialność za przesyłki
 
Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.
 
§9
Zasady przetwarzania danych osobowych
 
1) Administratorami danych są:
 
a) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, (02‐019), ul. Grójecka 1/3, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048;
b) Fundacja LOTTO Milion Marzeń z siedzibą w Warszawie, (03-728), przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000345434;
c) Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie, (04-386), przy ul. Paca 40 wpisane do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042840.
 
2) Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu (w ramach Akcji „Milion przygód z książką”) będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem jego Laureatów, a także dla celów promocyjnych Organizatorów Akcji. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. 
 
3) Administratorzy danych zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosują środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 
4) Administratorzy danych oświadczają, że spełniają wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 
5) Biblioteki uczestniczące w Konkursie, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązują się do uzyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku od osób biorących udział w spotkaniach, o których mowa w § 5 ust. 1) pkt a), które mogą pojawić się w fotoreportażach będących przedmiotem niniejszego Konkursu oraz dla celów promocyjnych Organizatorów Akcji (w tym ich publikowania w Internecie). Zgody, o których tu mowa, powinny być zebrane w imieniu Organizatorów Akcji.
 
6) Zgody, o których mowa w ust. 5) powyżej, biblioteki zobowiązują się udostępniać do wglądu na pisemny wniosek zgłoszony przez Organizatorów Akcji, w terminie 7 dni od wezwania.
 
7) Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na najciekawszy fotoreportaż w ramach Akcji „Milion przygód z książką”.
 
§10
Postanowienia końcowe
 
1) Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej www.biblioteki.org.
 
2) Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, na adres e-mail: jolanta.jezowska@frsi.org.pl, z dopiskiem: konkurs na najciekawszy fotoreportaż w ramach Akcji „Milion przygód z książką”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana w terminie 7 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.
 
3) Organizatorom Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników Konkursu ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
4) Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do niniejszego Regulaminu, oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.biblioteki.org.
 
5) Regulamin Konkursu w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniejszej niż data jego publikacji.
 
6) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 
7) Organizatorzy Konkursu mają prawo wykluczyć bibliotekę uczestniczącą w Konkursie w przypadku naruszenia przez nią warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji biblioteka uczestnicząca w Konkursie zostanie powiadomiona przez przesłanie wiadomości na adres e-mail oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny -  podane w formularzu internetowym. Decyzja o wykluczeniu biblioteki uczestniczącej w Konkursie jest ostateczna. 
 
Do pobrania:
Regulamin konkursu (plik PDF)
Wzór zgody na przetwarzanie danych oraz na wykorzystanie wizerunku