Konkurs Kierunek: BIBLIOTEKA

Regulamin konkursu Kierunek: BIBLIOTEKA

 

 

I. ORGANIZATOR

Konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” (Konkurs) jest realizowany w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek w Polsce, wspieranego przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Organizatorem konkursu „Kierunek: BIBLIOTEKA”, na zlecenie FRSI, jest Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363454. 

II. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” adresowany jest do bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek (I, II, III runda PRB). Uczestnikiem Konkursu może być gminna biblioteka publiczna z gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 20 tys. mieszkańców z terenu całej Polski. Uczestnikiem Konkursu może być biblioteka główna i jej filie.

III. GŁÓWNE CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest wsparcie bibliotek w informowaniu i promocji usług bibliotecznych w przestrzeni gminy i zachęcenie potencjalnych nowych użytkowników do korzystania z zasobów biblioteki poprzez wprowadzenie systemu oznakowania zewnętrznego opartego na poradniku przygotowanym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej pt. "Przewodnik po systemie oznakowania" opracowanym w ramach projektu "Kierunek: biblioteka". System oznakowania zewnętrznego zawiera następujące elementy: kierunkowskazy, tablice informacyjne w przestrzeni gminy, oznakowanie usług dostępu do Internetu, logotyp.

Cele szczegółowe:

 • promocja usług bibliotecznych poza kręgiem dotychczasowych użytkowników,
 • promocja nowych usług poszerzających dotychczasową ofertę (np. Internet),
 • wdrożenie atrakcyjnego, prostego i czytelnego systemu identyfikacji, zgodnego z aktualnymi trendami,
 • wprowadzenie spójnego systemu oznakowania przy zachowaniu lokalnego charakteru instytucji - projekty opracowane zostaną z uwzględnieniem uwarunkowań konkretnej lokalizacji,
 • wsparcie procesu sieciowania bibliotek poprzez innowacyjny system oznakowania.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Do Konkursu zakwalifikowanych zostanie 100 placówek bibliotecznych (bibliotek głównych i/lub filii), dla których przeprowadzone zostaną następujące działania:

  - konsultacje zdalne i na miejscu w celu przygotowania projektu technicznego oznakowania,
  - przygotowanie technicznych projektów oznakowania,
  - przyznanie dotacji na realizację zewnętrznego systemu identyfikacji według projektu Kierunek: BIBLIOTEKA.
   
 2. W 20 placówkach bibliotecznych , spośród powyższych 100, przeprowadzone zostaną konsultacje techniczne i przygotowane projekty oznakowania wewnętrznego, pod warunkiem finansowania jego realizacji ze środków własnych bibliotek.
   
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza dostępnego w Wirtualnym Segregatorze w zakładce „Kierunek: biblioteka”. O przyjęciu do Konkursu decyduje kolejność wpływających zgłoszeń oraz prawidłowe wypełnienie formularza aplikacyjnego.
   
 4. Do obowiązków Uczestnika należą:

  - wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line dostępnego w Wirtualnym Segregatorze w zakładce „Kierunek: biblioteka”,
  - przeprowadzenie badania społecznego według przygotowanej przez Organizatora ankiety,
  - wypełnienie uzupełniającego formularza (zawierającego dane organizacyjno-techniczne placówki) przesłanego przez Organizatora po zakwalifikowaniu do Konkursu,
  - czynny udział wyznaczonych pracowników Biblioteki w konsultacjach zdalnych i na miejscu,
  - realizacja oznakowania na podstawie projektu i rozliczenie przyznanej dotacji,
  - przygotowanie raportu oraz opisu skróconego działań celem zamieszczenia na portalu www.labib.pl,
  - wykonanie zdjęć  "przed" i "po" jako elementu rywalizacji i zachęty do korzystania z wzajemnych doświadczeń.
   
 5. Wysokość przyznawanej dotacji uzależniona będzie od wielkości biblioteki, liczby filii, jej potrzeb zweryfikowanych na miejscu przez konsultanta Organizatora. Łączna wartość przyznawanych dotacji w Konkursie dla wszystkich 100 placówek bibliotecznych nie może przekroczyć 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
   
 6. Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Konkursu zawierane będą umowy dotacji. Wzór umowy zostanie udostępniony Uczestnikom drogą elektroniczną. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przeslania na poniższy adres 2 egzemplarzy Umowy dotacji na adres biura Organizatora:

  Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Odblokuj
  ul. Marszałkowska 20/22, lok.41
  00-590 Warszawa.

   
 7. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wykorzysta wszystkie możliwe do zastosowania w danej lokalizacji elementy oznakowania zewnętrznego.
   
 8. Z uwagi na integralny charakter systemu identyfikacji zakwalifikowany Uczestnik Konkursu nie może wprowadzać zmian w zastosowanych elementach oznakowania zewnętrznego, poza zakresem określonym w „Przewodniku po systemie oznakowania”.

V. HARMONOGRAM KONKURSU

Ogłoszenie Konkursu

14 kwietnia 2014 r.

Terminy naboru Uczestników

14 kwietnia - 31 sierpnia 2014 r.
(UWAGA: LIMIT - do Konkursu kwalifikowanych jest pierwszych 100 placówek)

Informacja o zakwalifikowaniu do Konkursu

W ciągu 14 dni od złożenia pełnego formularza aplikacyjnego

Czas na wypełnienie uzupełniającego formularza technicznego oraz przeprowadzenie badania społecznego

W ciągu 21 dni od przekazania przez Organizatora wzoru formularza

Analiza przesłanego formularza i przygotowanie wstępnego projektu

W ciągu 30 dni od przesłania wypełnionego formularza

Terminy konsultacji technicznych w terenie uzgadniane będą indywidualnie z każdym zakwalifikowanym Uczestnikiem

Przekazanie zakwalifikowanemu Uczestnikowi ostatecznej wersji projektu technicznego w wersji elektronicznej

Do 10 dni po odbyciu konsultacji w terenie

Termin realizacji oznakowania i wydatkowania dotacji

do 30 września 2014 r. 

Termin rozliczenia dotacji i dostarczenia raportu

do 31 października 2014 r.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych w stosunku do danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym on-line dostępnym w Wirtualnym Segregatorze w ramach Konkursu „Kierunek: BIBLIOTEKA”  tj. danych osób reprezentujących bibliotekę (Uczestnika Konkursu) jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójeckiej 1/3, która w drodze zawartej umowy powierzenia zleca Stowarzyszeniu na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” wykonywanie operacji na danych osobowych na rzecz i w imieniu FRSI. Dane przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i przyznaniem dotacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, w celach związanych z przekazaniem wnioskującym podmiotom informacji o wynikach oceny, a także w celach związanych z przeprowadzeniem konsultacji w celu przygotowania projektu technicznego oznakowania, na który Uczestnik otrzyma dotację. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Każdy ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich modyfikacji.
 2. Administrator danych oświadcza, że zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 3. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

VII. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Sposób kontaktu z Organizatorem: szczegółowe informacje na etapie zgłoszenia, oceny oraz konsultacji można uzyskać drogą elektroniczną pisząc na adres: kierunek@odblokuj.org lub pod numerem telefonu +48 787 890 412 (w dni powszednie w godz. 10.00 - 16.00). W sprawach technicznych dotyczących wypełniania formularza w Wirtualnym Segregatorze prosimy o kontakt z FRSI pod numerem: (22) 579 17 39 lub drogą elektroniczną na adres: marzena.szewczyk@frsi.org.pl.
 2. Organizator, w uzasadnionych przypadkach i po akceptacji FRSI, zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu podając je do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.biblioteki.org i przesyłając informację drogą elektroniczną do wszystkich zakwalifikowanych Uczestników Konkursu.

 Pobierz regulamin (plik doc)