Konkurs "Moja Przygoda z e-Aktywnością Obywatelską"

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Moja Przygoda z e-Aktywnością Obywatelską”

§1
Organizator, cele, zasady ogólne Konkursu

1. Organizatorem Konkursu „Moja Przygoda z e-Aktywnością Obywatelską” jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (02-512) ul. Puławska 14 (dalej FRSI).
2. Konkurs organizowany jest na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (dalej Regulamin).
3. Celem Konkursu jest zachęcenie do skorzystania z narzędzi e-aktywności obywatelskiej prezentowanych m.in. w ramach Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej i wybór najlepszych historii, które zostaną zgłoszone do europejskiego konkursu „My e-Participation Story” organizowanego przez Telecentre-Europe.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat, przystępujące do Konkursu samodzielnie lub w grupach do 3 osób (dalej Uczestnik/Uczestnicy Konkursu).
5. W przypadku osób niepełnoletnich na udział w Konkursie oraz odbiór nagrody wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2
Praca Konkursowa

1. Praca Konkursowa powinna przedstawiać działania podjęte przez Uczestników Konkursu, którego celem jest wpłynięcie na rozwiązanie problemów życia codziennego Uczestników Konkursu lub innej grupy mieszkańców lub wpłynięcie na proces tworzenia polityk za pomocą narzędzi e-aktywności obywatelskiej prezentowanych m.in. w ramach Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej.
2. Praca Konkursowa powinna mieć formę opisu tekstowego (do 3000 znaków) lub relacji wideo (do 3 minut).

§3
Zgłoszenie do Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną Formularza Zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://goo.gl/forms/k25B3RyoHH wraz z Pracą Konkursową oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych oświadczeń, o których mowa w Załączniku nr 1.
2. Zgłoszenia niekompletne bądź zawierające nieprawdziwe dane nie będą akceptowane.
3. Organizator powoła komisję, która sprawdzi poprawność przesłanego Zgłoszenia oraz dokona oceny Pracy Konkursowej (dalej Komisja).
4. Uczestnicy, których Prace Konkursowe naruszają prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.
5. Uczestnicy, którzy nie prześlą w terminie 14 dni, od dnia dokonania zgłoszenia do Konkursu, wypełnionych i podpisanych oświadczeń, o których mowa w Załączniku nr 1, zostaną wykluczeni
z udziału w Konkursie.

§4
Kryteria oceny Prac Konkursowych

1. Komisja wyłoni Laureatów Konkursu w oparciu o następujące kryteria:
a. Adekwatność Pracy Konkursowej do tematyki „Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej”,
b. Jakość zgłoszonej historii – interesujący, inspirujący sposób przedstawienia historii.
2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie www.biblioteki.org oraz powiadomi o dokonanym wyborze Laureatów drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

§5
Nagrody

1. Nagrody:

a. Nagroda dla Laureatów poniżej 16. roku życia – Tablet Toshiba Encore 2,
b. Nagroda dla Laureatów w wieku od 16 lat – Tablet Toshiba Encore 2 oraz rekomendacja dla wybranej osoby do ogólnoeuropejskiego konkursu, w którym nagrodą jest udział w konferencji „e-Partycypacja z perspektywy obywatela” organizowanej w Brukseli w grudniu 2015 r.

2. W przypadku zgłoszeń od grup (do 3 uczestników) Tablet Toshiba zostanie przyznany każdemu członkowi grupy. Z wyjazdu na konferencję będzie mógł skorzystać jeden przedstawiciel grupy.
3. Dodatkowo pierwsze 50 osób, które nadeślą swoje zgłoszenia, otrzyma nagrodę gwarantowaną – kubek z hasłem nawiązującym do Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej.

§6
Czas trwania Konkursu

1. Przesyłanie zgłoszeń i Prac Konkursowych może nastąpić pomiędzy 1 czerwca a 30 czerwca 2015 roku.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu przez Organizatora nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

§7
Prawa autorskie

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oraz przesłanie Pracy Konkursowej traktowane jest jako złożenie oświadczenia, zgodnie z którym Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich, nie była nigdzie wcześniej publikowana albo zgłaszana w innym konkursie, a w przypadku grup do 3 osób, lider grupy uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na korzystanie ze zgłaszanej Pracy Konkursowej. 
2. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie oraz przesłanie Pracy Konkursowej zezwalają Organizatorowi na korzystanie z nadesłanych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, w tym umieszczenie na stronach internetowych, profilach społecznościowych Organizatora oraz Telecentre-Europe (organizatora Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej na poziomie europejskim) wyświetlenie, najem i użyczenie. Licencja obejmuje ponadto opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.
3. Licencja i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
4. Organizator zapewnia, że będzie korzystał z Pracy Konkursowej jedynie w celach społecznie użytecznych na potrzeby Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej, a także działalności programowej swojej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Telecentre-Europe (organizatora Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej na poziomie europejskim).
5. W przypadku zgłoszenia Pracy Konkursowej zawierającej wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że  posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunków do celów związanych z udziałem w niniejszym Konkursie.
6. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

§8
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐512, ul. Puławska 14, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048.
2. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z jego przeprowadzeniem oraz wyłonieniem jego Laureatów, w tym zgłoszenie do ogólnoeuropejskiego konkursu „My e-Participation Story” a także dla celów promocyjnych Konkursu.
3. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie na zasadach opisanych w Regulaminie.
4. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
5. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
6. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Moja Przygoda z e-Aktywnością Obywatelską”.

§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Puławskiej 14 oraz na stronie internetowej www.biblioteki.org.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl lub mariusz.boguszewski@frsi.org.pl z dopiskiem: Konkurs „ Moja Przygoda z e-Aktywnością Obywatelską”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana w terminie 7 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.
3. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do niniejszego Regulaminu, oznaczonych datą, publikowanych na stronie www.biblioteki.org. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniejszej niż data jego publikacji.
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
3. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
4. Decyzja Organizatora Konkursu o wykluczeniu jest ostateczna.

Załączniki:


Załącznik nr 1: Oświadczenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku)
 

Do pobrania:

Regulamin konkursu (plik doc)

Regulamin konkursu (plik pdf)

Załącznik nr 1: Oświadczenia (plik doc)