Konkurs "Spotkajmy się w bibliotece"

Regulamin Konkursu "Spotkajmy się w bibliotece"

§ 1 Organizatorzy i czas trwania Konkursu 

 1. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko‐Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dalej zwana „FRSI”, która na ten cel otrzymała grant od Polsko‐Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 2. Program Rozwoju Bibliotek jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, zwaną dalej „FRSI”.
 3. Celem Programu Rozwoju Bibliotek jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko – wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców, poprzez m.in:
  a) zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek, jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego,
  b) umożliwienie poszerzania kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej,
  c) upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
 4. Organizatorem Konkursu „Spotkajmy się w bibliotece” jest FRSI.
 5. Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie są: HP Polska, Biblioteka Akustyczna i FRSI. HP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Szturmowa 2A jest fundatorem następujących nagród: dwa laptopy HP ProBook 4510s (nagrody na pierwsze miejsca), urządzenie wielofunkcyjne z faksem Photosmart Premium i urządzenie wielofunkcyjne Photosmart Plus (nagrody za drugie miejsce), dwie drukarki laserowe Laserjet P1006 (nagrody za trzecie miejsce). Firma Biblioteka Akustyczna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. T. Rejtana 7/9 jest fundatorem 68 audiobooków (wyróżnienia). Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest fundatorem czterech aparatów cyfrowych (nagrody za drugie i trzecie miejsce) oraz dziesięciu mp3 (wyróżnienia).
 6. Konkurs rozpocznie się 19 stycznia 2010 r. i trwać będzie do 21 marca 2010 r. W tym okresie będą przyjmowane zgłoszenia uczestników do Konkursu.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu wraz z ogłoszeniem listy zwycięzców nastąpi w dniu 8 kwietnia 2010 r.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”). Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy FRSI, Fundatorów nagród  oraz firm i instytucji współpracujących z FRSI, a także członkowie ich rodzin.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Udziału w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi konkursowe, które nie dotarły do niej z przyczyn od niej niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 6. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i prawa do nagrody.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie w terminie od 19 stycznia 2010 r. godzina 0:01 do 21 marca 2010 r. do godziny 23:59 należy:
  a) zarejestrować się na stronie konkursu www.biblioteki.org/konkursy podając: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu - w celu realizacji prawa do nagrody,
  b) wybrać jedną bibliotekę publiczną lub filię biblioteki publicznej z listy dostępnej w formularzu konkursowym, a w przypadku braku nazwy biblioteki wpisać właściwą nazwę. Przy czym zastrzega się, że nie można dokonać wyboru biblioteki niebędącej biblioteką publiczną (szkolnej, pedagogicznej, naukowej, etc). W przypadku wygranej Uczestnika, wybrana przez niego biblioteka publiczna lub filia biblioteki publicznej otrzyma nagrodę rzeczową opisaną w rozdziale IV pkt. 3 niniejszego Regulaminu,
  c) przygotować wypowiedź konkursową na temat: „Marzę o tym, aby spotkać się w mojej bibliotece z ....., żeby .......” Wypowiedź powinna opisywać z kim (np.: przyjaciele, rodzice, dziadkowie, młodzież, dzieci, pasjonaci czegoś, sławna postać, etc) lub z czym (z kulturą, sztuką, filmem, fotografią, ideą, etc) Uczestnik chciałby spotkać się w bibliotece i na czym takie spotkanie mogłoby polegać oraz jaka płynie korzyść z takiego spotkania.
  Wypowiedź powinna zawierać uzasadnienie, być napisana w poprawnym stylu, dopuszczalne są różne formy literackie. Objętość tekstu nie może przekraczać 1500 znaków ze spacjami,
  d) zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania,
  e) wysłać wypowiedź konkursową za pośrednictwem formularza konkursowego. Za poprawnie wypełniony formularz
  konkursowy uważa się formularz zawierający dane określone w par. 3, ust.1. pkt a), b), c) i d) niniejszego Regulaminu.
 2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza konkursowego zawierającego wypowiedź konkursową Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
 3. Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko jeden raz. Jeżeli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy za wypowiedź konkursową zgłoszoną do Konkursu uważany będzie jedynie pierwszy poprawnie wypełniony formularz konkursowy zapisany na serwerze.
 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi konkursowej nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi konkursowej oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w serwisie www.biblioteki.org.
 5. Konkurs jest moderowany przez FRSI. Moderacja w Konkursie polega na prawie FRSI do niedopuszczeniu do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, wypowiedzi konkursowej, która:
  a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c)  zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury spośród Uczestników, jako autorzy najciekawszych wypowiedzi. Kryteria wyboru najciekawszych wypowiedzi opublikowane będą na stronie Konkursu www.biblioteki.org/konkursy.
 2. W skład jury wchodzą pracownicy FRSI i/lub inne osoby zaproszone do składu jury.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu www.biblioteki.org/konkursy w dniu 8 kwietnia 2010 r. wraz z uzasadnieniem. Przy czym jury przyzna następujące nagrody:
  a) nagroda główna: dla Uczestnika Konkursu - laptop HP ProBook 4510s, dla biblioteki publicznej lub filii biblioteki publicznej zgłoszonej przez tego Uczestnika w formularzu konkursowym -  laptop HP ProBook 4510s,
  b) nagroda druga: dla Uczestnika Konkursu - urządzenie wielofunkcyjne Photosmart Plus i aparat cyfrowy, dla biblioteki publicznej lub filii biblioteki publicznej zgłoszonej przez tego Uczestnika w formularzu konkursowym - urządzenie wielofunkcyjne z faksem PhotoSmart Premium i aparat cyfrowy,
  c) nagroda trzecia: dla Uczestnika Konkursu – drukarka laserowa LaserJet P1006 i aparat cyfrowy, dla biblioteki publicznej lub filii biblioteki publicznej zgłoszonej przez tego Uczestnika w formularzu konkursowym – drukarka laserowa LaserJet P1006 i aparat cyfrowy,
  d) ponadto jury przyzna 10 wyróżnień. Wyróżnieni Uczestnicy Konkursu otrzymają odtwarzacze mp3 i audiobooki, a biblioteki publiczne lub filie biblioteki publicznej zgłoszone przez tych Uczestników w formularzu konkursowym otrzymają zestawy audiobooków.
 4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji.
 5. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez FRSI o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą jego dane adresowe. Zwycięzca nagrody, zobowiązany jest także do przesłania, w przypadku, gdy jest osobą niepełnoletnią, danych osobowych opiekuna prawnego wraz ze zgodą opiekuna na odebranie nagrody.
 6. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze zwycięzców kurierem.
 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów podanych w pkt. 5, nagroda przepada.
 8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 9. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 10. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem kuriera okażą się nieskuteczne.
 11. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie zwycięzcy Konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późniejszymi zmianami). Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. Informacja o konieczności zapłaty podatku od nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu wraz z informacją o zdobyciu nagrody w Konkursie.
 12. W przypadku nagrodzonej biblioteki publicznej lub filii biblioteki publicznej FRSI niezwłocznie powiadomi ją o przyznanej nagrodzie, a taka biblioteka zobowiązana jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI nagrody umowy darowizny. Jednocześnie nagrodzona biblioteka może odmówić przyjęcia nagrody. W pozostałych przypadkach obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.
 13. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych FRSI (i instytucji współpracujących z FRSI) i w publikacjach wydawniczych FRSI oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
 14. Konkurs przewiduje wyłonienie województwa, z którego pochodzi najwięcej Uczestników Konkursu i przyznanie temu województwu Dyplomu „Tutaj marzy się o bibliotekach”. Dyplom będzie przekazany na ręce Marszałka i Wojewody danego województwa.
 15. Konkurs przewiduje wyłonienie gminy, z której pochodzi najwięcej Uczestników Konkursu i przyznanie władzom gminy oraz funkcjonującej tam bibliotece publicznej Dyplomu „Tutaj marzy się o bibliotekach”.

§ 5 Prawa autorskie 

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że jest autorem samodzielnego i oryginalnego utworu stanowiącego wypowiedź konkursową oraz, że do utworu tego przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, jak również, że utwór ten nie narusza praw osób trzecich. 
 2. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udziela FRSI nieodpłatnej nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1,  na następujących polach eksploatacji
  a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
  b) wprowadzenie do pamięci komputera,
  c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  e) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
  f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez FRSI,
  h) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach,
  i) dokonywanie opracowań wypowiedzi konkursowych, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa wypowiedzi konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z wypowiedzi konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie wypowiedzi konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania wypowiedzi konkursowych.
 5. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
 6. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko FRSI  na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do wypowiedzi konkursowej w związku z korzystaniem przez FRSI  z tej wypowiedzi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić FRSI z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, miejscowość, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z wypowiedzi konkursowych, w tym w szczególności ich publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją FRSI.
 2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 1/3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, i nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez FRSI wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych FRSI. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7 Opodatkowanie nagród

 1. W myśl przepisów art.30, ust. 1, pkt 2 w związku z art. 21, ust. 1, pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z  późn. zm.), wartość nagród uzyskanych przez Uczestników Konkursu, z zastrzeżeniem pkt 2, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % wartości nagrody.
 2. Wartość nagród w Konkursie FRSI poniżej kwoty 760 zł jest od podatku wolna.
 3. Przed odebraniem nagrody, o której mowa w pkt  1 -, zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wartości nagrody oraz o wysokości należnego podatku, który będzie obowiązany wpłacić na rachunek bankowy FRSI przed przekazaniem wygranej (nagrody).

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej konkursu www.biblioteki.org/konkursy.
 2. Pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@biblioteki.org.
 3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Łączna odpowiedzialność FRSI i Fundatorów nagród Konkursu nie przekracza wartości nagród w niniejszym Konkursie.