Konkurs "Czarna książka kolorów"

Regulamin konkursu „Czarna książka kolorów”
 
§1
Konkurs
 
Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do bibliotek publicznych mieszczących się na terenie Polski, w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich, oraz w tych gminach miejskich, które liczą nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców (zwanych dalej: „Biblioteka” lub „Uczestnik Konkursu”).
 
§2
Cele Konkursu
 
Celem Konkursu jest:
 
1. Promowanie postawy otwartości i akceptacji dla niepełnosprawności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Wprowadzanie nowoczesnych form pracy z książką w bibliotekach publicznych.
3. Przeprowadzenie 100 spotkań dla dzieci, poświęconych tematyce niepełnosprawności (osób niewidomych). 
 
§3
Organizator Konkursu
 
1. Współorganizatorami Konkursu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek są: 
 
a) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048 (zwana dalej „FRSI”, „Organizator”), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.
 
b) wydawnictwo Widnokrąg s.c. z siedzibą w Piasecznie, ul. Matejki 14, 05-501 Piaseczno, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerami 13956, 13802 i 15705 (zwane dalej „Wydawnictwo”, „Organizator”).
 
2. Wydawnictwo jest fundatorem nagród w konkursie. FRSI odpowiada za ich wysyłkę. 
 
3. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko‐Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko‐Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 
§4
Czas trwania Konkursu
 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 stycznia 2013 roku i kończy się w dniu 29 marca 2013 roku według poniższego harmonogramu:
 
a) Przyjmowanie zgłoszeń od Bibliotek – od 7 stycznia 2013 roku, wyłonienie zwycięzców według zasady „kto pierwszy ten lepszy”,
 
b) Wysyłka nagród do Bibliotek – od 8 stycznia 2013 roku do 19 lutego 2013 roku,
 
c) Koniec realizacji zadania konkursowego przez Biblioteki (w tym nadesłanie relacji do organizatorów) – 25 marca 2013 roku, godz. 23.59.59, 
 
d) Wybór najciekawszej relacji przez Organizatorów – do 29 marca 2013 r.
 
§5
Warunki udziału w Konkursie i kryteria oceny zgłoszeń konkursowych
 
1. W Konkursie mogą brać udział biblioteki publiczne mieszczące się w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców, z terenu całej Polski.
 
2. Jeden Uczestnik Konkursu (jedna Biblioteka) może brać udział w Konkursie tylko jeden raz. 
 
3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. „Czarna  Książka Kolorów” zostanie przekazana do 100 Bibliotek, które zgłoszą się do Konkursu jako pierwsze.
 
4. Zadanie konkursowe polega łącznie na:
 
a) zgłoszeniu się do Konkursu poprzez formularz on-line,
 
b) zorganizowaniu spotkania edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, z wykorzystaniem otrzymanej nagrody (egzemplarz „Czarnej Książki Kolorów”), scenariusza i materiałów dodatkowych opracowanych przez Organizatorów,
 
c) nadesłaniu do Organizatorów (na adres konkurs@biblioteki.org/przez formularz znajdujący się na stronie bibliteki.org) relacji ze spotkania (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami), zdjęć (maksymalnie 5) oraz dwóch linków do relacji ze spotkania zamieszczonych w Internecie,
 
d) udostępnieniu „Czarnej Książki Kolorów” czytelnikom Biblioteki.
 
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 
6. Uczestnik nagrodzony egzemplarzem „Czarnej Książki Kolorów”, w ramach zadania konkursowego prześle do Organizatorów relację, która nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, do której przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Uczestnik posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek zawarty jest w relacji oraz prawo do korzystania z innych materiałów w niej zawartych.
 
7. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają FRSI nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z nadesłanych zdjęć i relacji na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania umowy, a w szczególności określonych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa relacji konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji. 
 
9. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko FRSI na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w relacji konkursowej w związku z korzystaniem przez FRSI  z tych elementów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić FRSI z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
 
§6
Nagrody
 
1. Fundatorem nagród w Konkursie (100 egzemplarzy „Czarnej Książki Kolorów”) jest Wydawnictwo.
 
2. Dodatkowo, spośród relacji ze spotkań nadesłanych przez Biblioteki, Organizatorzy wybiorą jedną, która zostanie nagrodzona zestawem książek Wydawnictwa. 
 
3. FRSI zobowiązuje się do wysyłki nagród do Bibliotek wyróżnionych w Konkursie. Nagrody zostaną wysłane na adres podany w formularzu zgłoszeniowym online. 
 
4. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
 
5. Nagrody przyznane w Konkursie są przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.
 
§7
Informacja o wynikach Konkursu
 
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez FRSI o otrzymanych nagrodach za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym online) najdalej do 19 lutego 2013 roku.
 
2. Biblioteka, której relacja ze spotkania zostanie nagrodzona przez Wydawnictwo zestawem książek, zostanie poinformowana o tym przez FRSI za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym online) najdalej do 29 marca 2013 roku.
 
§8
Anulowanie nagród
 
Biblioteki, które do 25 marca nie zrealizują zadania konkursowego, zobowiązane są do zwrotu nagrody do Wydawnictwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.
 
§9
Odpowiedzialność za przesyłki
 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.
 
§10
Zgoda na przesyłanie informacji
 
Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.
 
§11
Zasady przetwarzania danych osobowych
 
1. Administratorem danych jest Organizator Konkursu - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem Zwycięzców. Dane osobowe będą udostępniane współorganizatorowi konkursu, tj. wydawnictwu Widnokrąg z siedzibą w Piasecznie, ul. Matejki 14. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 
2. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 
3. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 
4. Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych zobowiązuje się do uzyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie zdjęć i filmów z utrwalonym wizerunkiem od osób biorących udział w spotkaniach edukacyjnych, o których mowa w § 5 pkt. 3 podpunkt b), które mogą pojawić się w relacjach będących przedmiotem niniejszego Konkursu dla celów związanych z wyłonieniem zwycięzcy Konkursu oraz dla celów promocyjnych Organizatorów (w tym ich publikowania w Internecie). Zgody, o których tu mowa, powinny być zebrane w imieniu obu Organizatorów Konkursu.
 
5. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Czarna Książka Kolorów”.
 
§12
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej Konkursu www.biblioteki.org.
 
2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres e-mail: konkurs@biblioteki.org, z dopiskiem: konkurs „Czarna Książka Kolorów”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez FRSI w terminie 7 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.
 
3. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Bibliotek ich praw nabytych na podstawie Regulaminu Konkursu.
 
4. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu Konkursu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.biblioteki.org
 
5. Regulamin Konkursu w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniejszej niż data jego publikacji.
 
6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 
7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu konkursowym online. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.