Konkurs "Odyseja technologiczna 2025" w ramach kampanii Tydzień z Internetem 2014

 

Regulamin Konkursu "Odyseja technologiczna 2025”
organizowanego w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2014”.

§1
Konkurs

Konkurs „Odyseja technologiczna 2025”, o którym mowa w Regulaminie, (zwany dalej „Konkursem”) jest realizowany w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2014” i jako część kampanii skierowany jest do osób indywidualnych wskazanych w §4.

§2
Cel Konkursu

Zachęcenie początkujących i zaawansowanych użytkowników Internetu do wykorzystywania różnych narzędzi i serwisów internetowych, dających dostęp do informacji, wiedzy, edukacji i kultury, a także – w szczególności – zasobów pomocnych na rynku pracy.

§3
Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, (zwana dalej „FRSI”, „Organizator”), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.
 2. Organizator Konkursu ma prawo ufundowania nagród w Konkursie.
 3. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 4. Konkurs jest organizowany we współpracy z następującymi partnerami (dalej zwanymi „Fundatorami”):

  a) Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Warszawa (02-326), Al. Jerozolimskie 160, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000010681, posiadającą numer NIP 526-02-50-995 oraz REGON 012100784, o kapitale zakładowym w kwocie 3.937.072.437 zł,  który został pokryty w całości.
  b) UPC Polska UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136 (zwana dalej „UPC”). UPC jest fundatorem nagród w Konkursie i organizuje ich wysyłkę.

§4
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być osoba indywidualna, która weźmie udział w spotkaniu organizowanym przez bibliotekę, szkołę, dom kultury, świetlicę, pracownię komputerową lub inną instytucję/organizację w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2014”, w okresie od 24 do 30 marca 2014 roku (dalej zwany  „Uczestnikiem”) i która dokona zgłoszenia do Konkursu według zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w Konkursie wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego, który wówczas występuje w imieniu dziecka.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko osoba, która zgłosiła w nim udział. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia praw wynikających z udziału w Konkursie.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja oraz informacje związane z Konkursem były przekazywane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 5. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu Uczestnika Konkursu.
 6. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Uczestnika Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę prawa udziału w Konkursie oraz prawa do nagrody.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§5
Zasady i czas trwania Konkursu

Zasady zgłoszenia do Konkursu:

 1. Pierwszym etapem jest udział w spotkaniu zorganizowanym pomiędzy 24 a 30 marca 2014 roku przez instytucję/organizację uczestniczącą w kampanii „Tydzień z Internetem 2014” (bibliotekę, szkołę, dom kultury, świetlicę, pracownię komputerową). Mapa instytucji uczestniczących w Kampanii będzie udostępniona na stronie www.biblioteki.org.
 2. Drugim etapem jest zgłoszenie się do Konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego, który zostanie udostępniony na stronie www.biblioteki.org w terminie od dnia 31 marca 2014 roku od godziny 12:00 do dnia 30 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59.
 3. Zgłoszenie składa się z następujących elementów:

  a) dane osoby indywidualnej występującej w roli Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email),
  b) dane rodzica lub opiekuna prawnego (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email) oraz zgoda na udział w Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), w przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu,
  c) dane instytucji/organizacji (nazwa, adres siedziby, adres email), która zorganizowała spotkanie w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2014”, w którym wziął udział Uczestnik Konkursu wraz z datą i tematem tego spotkania,
  d) praca konkursowa - dowolna forma pisana (esej, felieton, wiersz, reportaż itd.) o objętości nie przekraczającej 3000 (trzech tysięcy znaków) ze spacjami, pokazująca jeden dzień z życia Uczestnika Konkursu wśród nowoczesnych technologii w roku 2025, której autorem jest Uczestnik Konkursu,
  e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z udziałem Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), a w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym),
  f) wyrażenie zgody na opublikowanie i rozpowszechnienie pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatorów (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), a w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym).
   
 4. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza konkursowego zawierającego dane określone w ust. 3 pkt a oraz c-f, a w przypadku osób niepełnoletnich określone w ust. 3 pkt a-f, jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 
 5. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy. Za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu konkursowym zapisanym na serwerze Organizatora, przed upływem terminu określonego w § 5 ust. 2.
 6. Przesyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego formularza konkursowego nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi. Jednocześnie Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania z materiałów zamieszczonych w formularzu konkursowym, a tym samym do przesłania formularza konkursowego oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na stronach internetowych promujących cele Konkursu, w tym na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatorów:

  a) www.biblioteki.org
  b) www.frsi.org.pl
  c) www.fundacja.orange.pl
  d) www.upc.pl
   
 7. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez FRSI, Fundatorów lub podmioty przez nich upoważnione, z treści zawartych w formularzach konkursowych, w tym w szczególności wynagrodzenie za ich rozpowszechnianie w serwisach internetowych.
 8. Konkurs jest moderowany przez FRSI. FRSI ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika Konkursu, formularza konkursowego, który:

  a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

§6
Zasady wyłaniania laureatów i nagrody

 1. Prace konkursowe podlegają ocenie Komisji konkursowej powołanej przez FRSI, składającej się z przedstawicieli partnerów kampanii „Tydzień z Internetem 2014”.
 2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w następujących grupach:

  a) 3 laureatów – osoby indywidualne,
  b) 3 laureatów – instytucje wskazane w formularzach trzech nagrodzonych Uczestników Konkursu
   
 3. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:

  a) I nagroda dla osoby indywidualnej - tablet SAMSUNG P5200 GALAXY TAB 3 10.1 BIA ufundowany przez Orange Polska
  b) II nagroda dla osoby indywidualnej - telefon NOKIA 925 LUMIA BIAŁY ufundowany przez Orange Polska
  c) III nagroda dla osoby indywidualnej - telefon HTC 301E DESIRE 300 CZARNY ufundowany przez Orange Polska
  d) trzy równorzędne nagrody dla instytucji – aparaty cyfrowe ufundowane przez UPC Polska
   
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie Konkursu www.biblioteki.org do dnia 31 maja 2014 roku. 
 5. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji.
 7. Laureaci Konkursu, niezależnie od publikacji wyników na internetowej stronie Konkursu, zostaną w ciągu 3 dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez FRSI o przyznaniu im nagród - pocztą elektroniczną (email) lub telefonicznie, na adres i numer telefonu podany w Formularzu konkursowym. Laureaci są zobowiązani w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI dokumentów niezbędnych do przekazania nagrody.
 8. Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres FRSI: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa. 
 9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.
 10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub niespełnienia wymogów podanych w ust.7, nagroda przepada.
 11. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 12. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem kuriera lub poczty okażą się nieskuteczne.
 13. Ponadto Laureaci wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o wygranej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i Fundatorów.

§7
Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że praca konkursowa  (stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) zawarta w formularzu konkursowym nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste.
 2. Laureaci Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora i Fundatorów.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa prac konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójeckiej 1/3.
 2. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów, a także przyznania nagród oraz dla celów promocyjnych Konkursu.
 3. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Odyseja technologiczna 2025. Tydzień z Internetem 2014”.

§9
Odpowiedzialność za przesyłki

 1. Organizator oraz Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przesłania formularza konkursowego lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej Konkursu www.biblioteki.org.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do Organizatora, na adres e-mail: konkurs@biblioteki.org z dopiskiem: konkurs „Odyseja technologiczna 2025”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu Konkursu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na dres email oraz korespondencyjny wskazany w formularzu konkursowym. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
 4. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników Konkursu ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 5. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksu do Regulaminu, opatrzonego datą zmiany, publikowanego na stronie www.biblioteki.org.
 6. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniej niż data jego publikacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
   

Regulamin konkursu do pobrania (plik doc)
Regulamin konkursu do pobrania (plik pdf)