Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu

Do pobrania:
Tekst jednolity regulaminu (Word)
Tekst jednolity regulaminu (PDF)
Aneks do regulaminu (Word)
Aneks nr 2 do regulaminu (Word)
Logo kampanii "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu"

 

Regulamin konkursu „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”
TEKST JEDNOLITY PO AKTUALIZACJI POPRZEZ ANEKS NR 2 Z 12 KWIETNIA 2012 ROKU 

§1
Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do bibliotek na terenie Polski (zwanych dalej: „Biblioteka”lub „Uczestnik Konkursu”), oferujących swoim użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu.

§2
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu jako alternatywy dla zachowań ryzykownych.

2. Kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez pracowników i młodych użytkowników bibliotek.

3. Kształtowanie standardów, według których po zakończeniu Konkursu Biblioteki będą systematycznie i trwale edukować swoich młodych użytkowników w zakresie bezpiecznego używania Internetu.

§3
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048 (zwana dalej „FRSI”), która realizuje projekt Program Rozwoju Bibliotek.

2. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko‐Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko‐Amerykańskiej Fundacji Wolności.

3. Konkurs jest organizowany we współpracy z następującymi partnerami:

a) Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195a; 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056838 (zwana dalej „Microsoft”). Microsoft jest fundatorem nagród w Konkursie i odpowiada za ich wysyłkę.
b) Fundacja Dzieci Niczyje z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000204426 (zwana dalej „FDN”). FDN utrzymuje i prowadzi platformę e-learningową www.fdn.pl/kursy/biblioteki i udziela informacji na temat korzystania z materiałów edukacyjnych na tej platformie.
c) Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie przy ul. Ignacego Krasickiego 55 lok. 59, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP 5213367997 i o numerze REGON 140280040. Fundacja Orange jest fundatorem nagród w Konkursie i odpowiada za ich wysyłkę.

§4
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 listopada 2011 roku i kończy się w dniu 11 października 2012 roku według poniższego harmonogramu:

a) Otwarcie dostępu do platformy e-learningowej pod adresem www.fdn.pl/kursy/biblioteki – od 21 listopada 2011 r.
b) Otwarcie formularza konkursowego on-line pod adresem www.biblioteki.org i przyjmowanie zgłoszeń konkursowych – od 9 stycznia 2012 r. do 21 sierpnia 2012 r.
c) Koniec przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie – 21 sierpnia 2012 r., godz. 23.59.59,
d) Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników – do 11 października 2012 r.

§5
Wgląd w regulamin Konkursu

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.biblioteki.org

§6
Warunki udziału w Konkursie i kryteria oceny zgłoszeń konkursowych

1. W Konkursie mogą brać udział biblioteki z terenu całej Polski.

2. Zadanie konkursowe polega łącznie na:

a) Umożliwieniu młodym użytkownikom biblioteki (uczniowie szkół podstawowych w przedziale wiekowym klas IV-VI, młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) samodzielnego przejścia kursu bezpiecznego korzystania z Internetu lub przeprowadzenie dla nich w bibliotece systematycznych zajęć edukacyjnych na rzecz bezpiecznego używania Internetu, podczas których muszą być  wykorzystane materiały multimedialne dostępne na platformie e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki. Są to kursy bezpiecznego korzystania z Internetu „3…2…1 Internet” i „W sieci”.
b) przygotowaniu relacji multimedialnej z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych nie dłuższej niż 3 minuty i umieszczeniu jej w serwisie YouTube lub w serwisie prezi.com (wskazówki dotyczące przygotowania relacji znajdują się na stronie www.biblioteki.org)
lub
zamieszczeniu relacji (opis i zdjęcia) podsumowującej przeprowadzone zajęcia edukacyjne na wybranej witrynie internetowej (np. strona internetowa biblioteki, strona internetowa gminy, lokalny portal informacyjny).
c) wypełnieniu formularza konkursowego on-line do 21 sierpnia 2012 roku, do godziny 23.59.59.

3. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft sp. z o.o. na podstawie następujących kryteriów:

a) ciekawa relacja multimedialna umieszczona w serwisie YouTube lub w serwisie prezi.com lub relacja (opis i zdjęcia) umieszczona na dowolnej witrynie internetowej.
b) przedstawienie krótkiej relacji /opinii jednego młodego użytkownika biblioteki, który ukończył kurs bezpiecznego korzystania z Internetu (co dał mu kurs? czy informacje przekazanie podczas kursu wpłynęły na sposób korzystania z Internetu lub pomogły rozwiązać jakiś problem?). Tę krótką relację/opinię można uzupełnić opinią rodziców.
c) zaangażowanie partnerów w działanie Biblioteki zbieżne z celami Konkursu - partnerami mogą być np.: szkoła, GOK, OSP, KGW, rodzice, samorząd, Rada Gminy/Miasta, miejscowe organizacje pozarządowe, parafia i inne.

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

5. Jeden Uczestnik (jedna Biblioteka) może brać udział w Konkursie tylko jeden raz. Jeżeli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy, za wypowiedź konkursową zgłoszoną do Konkursu uważany będzie jedynie pierwszy poprawnie wypełniony formularz konkursowy zapisany na serwerze.

6. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi konkursowej nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi konkursowej (także zawierającej dane osobowe i wizerunki osób fizycznych ) oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w serwisie www.biblioteki.org, w serwisie YouTube i w serwisie Facebook.

7. Konkurs jest moderowany przez FRSI. Moderacja w Konkursie polega na prawie FRSI do niedopuszczeniu do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, wypowiedzi konkursowej, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

§7
Nagrody

1. Dla zwycięskich Bibliotek Organizator przewidział następujące nagrody rzeczowe:
a. za najciekawsze relacje multimedialne umieszczone w serwisie YouTube lub w serwisie prezi.com pięć Bibliotek otrzyma konsole do gry Xbox 360 z sensorem 4GB Kinect Bundle Slim, z grą Kinect Adventures! o wartości 1246, 82 zł brutto każda – po jednej nagrodzie dla każdej zwycięskiej Biblioteki („Nagrody”). Dodatkowo pięciu młodych użytkowników bibliotek, którzy ukończyli kurs bezpiecznego korzystania z Internetu i których relacja/opinia została zamieszczona w zgłoszeniach konkursowych pięciu zwycięskich Bibliotek, otrzyma nagrody rzeczowe w postaci tBook-7200 – czytników elektronicznych książek z funkcją odtwarzacza multimedialnego z radiem i grami oraz przeglądarką plików graficznych.
b. za najciekawsze relacje w Internecie (opisy wraz ze zdjęciami umieszczone na dowolnej witrynie internetowej) pięć bibliotek otrzyma czytniki e-booków Onyx Boox x61s. Dodatkowo pięciu młodych użytkowników bibliotek, którzy ukończyli kurs bezpiecznego korzystania z Internetu i których relacja/opinia została umieszczona w zgłoszeniach konkursowych pięciu zwycięskich bibliotek, otrzyma nagrody w postaci urządzeń mp4.

2. Wszystkie zwycięskie Biblioteki otrzymają dyplomy, a do władz gminy zostanie wysłany list z gratulacjami.

3. Nagrody zostaną przekazane zwycięskim Bibliotekom podczas gali.

4. FRSI skontaktuje się ze zwycięskimi Bibliotekami i powiadomi je o dacie i sposobie wręczenia Nagród, nie później niż do 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

5. Zwycięskie Biblioteki, które nie będą mogły wziąć udziału w gali wręczenia Nagród, otrzymają Nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.

6. W Konkursie przyznanych jest łącznie 10 Nagród dla Bibliotek oraz 10 Nagród dla młodych użytkowników zwycięskich Bibliotek.

7. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu.

§8
Informacja o wynikach Konkursu

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez FRSI o otrzymanych Nagrodach za pośrednictwem poczty elektronicznej najdalej do 11 października 2012 r.

§9
Anulowanie nagród

Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których okaże się, że Nagrody przyznane zostały na podstawie fałszywych przesłanek, dany Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu nagrody oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu przyznania takiemu Uczestnikowi nagrody - w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.

§10
Pytania i odpowiedzi

1. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres e-mail: konkurs@biblioteki.org z dopiskiem: konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

2. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez FRSI w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.

§11
Odpowiedzialność za przesyłki

FRSI, Microsoft, FDN i Fundacja Orange nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

§12
Zgoda na przesyłanie informacji

Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.

§13
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych jest Organizator Konkursu - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu  będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem Zwycięzców. Dane osobowe będą udostępniane partnerom Konkursu tj. Microsoft Sp. z o.o., Fundacji Orange oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

2. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

3. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4. Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926), poprzez przystąpienie do Konkusu, niniejszym potwierdza, że posiada zgodę osób fizycznych na podanie i przetwarzanie ich niezbędnych danych osobowych przez FRSI, Microsoft , Fundację Orange i FDN, w celach związanych z Konkursem.

5. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu”.

§14
Postanowienia końcowe


1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Bibliotek ich praw nabytych na podstawie Regulaminu.

2. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.biblioteki.org

3. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniejszej niż data jego publikacji.

4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu konkursowym online. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację informacji o Uczestnikach i działaniach podjętych przez nich w ramach Konkursu na www.biblioteki.org, w serwisie YouTube na kanale http://www.youtube.com/user/bibliotekiorg oraz w serwisie Facebook na stronie Programu Rozwoju Bibliotek.

7. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki i opłaty, do uiszczenia których mogą być zobowiązani Uczestnicy Konkursu w związku z udziałem w Konkursie i uzyskaniem Nagród i wyróżnień.
mmm

Prosimy o zapoznanie się z "najczęściej zadawanymi pytaniami" na stronie Konkurs "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu" - informacje dodatkowe