Konkurs "Co trzy głowy to nie jedna!" w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2012"

 

  Regulamin Konkursu "Co trzy głowy to nie jedna!”
organizowanego w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2012”.

§1

Konkurs

Konkurs „Co trzy głowy to nie jedna!”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do instytucji publicznych określonych w §4.

§2

Cele Konkursu

 1. Promocja aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.
   
 2. Zachęcenie początkujących i zaawansowanych użytkowników Internetu do wykorzystywania różnych narzędzi i serwisów internetowych, dających dostęp do informacji, wiedzy, edukacji i kultury.
   
 3. Promowanie wśród instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i wolontariuszy innowacyjnych sposobów pracy z różnymi grupami wiekowymi na rzecz zwiększania aktywności osób starszych.
   
 4. Promocja idei wolontariatu.

§3

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, (zwana dalej „FRSI”), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.
   
 2. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji z Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
   
 3. Konkurs jest organizowany we współpracy z następującymi partnerami:

  a) Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195a; 02-222 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056838 (zwany dalej „Microsoft”). Microsoft jest fundatorem nagród w Konkursie i organizuje ich wysyłkę.

  b) UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136 (zwana dalej „UPC”). UPC jest fundatorem nagród w Konkursie i organizuje ich wysyłkę.

§4

Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być biblioteka publiczna, szkoła, dom kultury, pracownia komputerowa lub inna instytucja/organizacja, która posiada komputery z bezpłatnym publicznym dostępem do Internetu i przestrzeń pozwalającą na zorganizowanie spotkania, w ramach Tygodnia z Internetem 2012, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”) i która dokona zgłoszenia do Konkursu według zasad niniejszego Regulaminu.
   
 2. Przedstawiciel/ka pokolenia – osoba biorąca udział w spotkaniu zorganizowanym przez Uczestnika Konkursu (tzn. bibliotekę, szkołę, dom kultury, pracownię komputerową itp.) w ramach Tygodnia z Internetem 2012, której wypowiedź jest elementem zgłoszenia konkursowego. Taka osoba powinna być przedstawicielem/ką pokolenia dziadków, rodziców lub dzieci – wybór odpowiedniej osoby należy do Uczestnika Konkursu.
   
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu i Przedstawiciela/kę pokolenia Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia  warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
   
 4. Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz instytucji, organizacji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne i która wspiera Uczestnika Konkursu w organizacji i przeprowadzeniu spotkania/spotkań w ramach Tygodnia z Internetem.
   
 5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu korzysta z pomocy Wolontariusza, a wypowiedź Wolontariusza jest elementem zgłoszenia konkursowego, to przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wolontariusza Regulaminu w całości. Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
   
 6. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko podmiot, który zgłosił w nim udział – nie dopuszcza się żadnych cesji.
   
 7. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.
   
 8. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu Uczestnika Konkursu. 
   
 9. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych podmiotu lub osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i utratę prawa do nagrody. 
   
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§5

Zasady i czas trwania Konkursu

 1. Pierwszym etapem jest rejestracja udziału w kampanii Tydzień z Internetem. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.biblioteki.org w dniach 7 marca – 19 marca 2012 roku. Każda zarejestrowana instytucja/organizacja (biblioteka, szkoła, dom kultury, pracownia komputerowa itd.) będzie widoczna na internetowej mapie instytucji, które zgłosiły chęć udziału w Tygodniu z Internetem 2012. Pozwoli to na promocję kampanii i ułatwi potencjalnym Wolontariuszom znalezienie instytucji/organizacji, którą mogą wesprzeć w realizacji spotkań w ramach Tygodnia z Internetem 2012. Niedokonanie rejestracji nie uniemożliwia uczestnictwa w konkursie, o ile zrealizowane zostaną pozostałe etapy Konkursu.
   
 2. Drugim etapem jest zorganizowanie spotkania lub spotkań w tygodniu pomiędzy 26 a 30 marca 2012 roku według jednego z trzech zaproponowanych scenariuszy (dostępnych na stronie www.biblioteki.org) lub według własnego scenariusza zgodnego z celami konkursu.
   
 3. Trzecim etapem jest zgłoszenie się do Konkursu poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.biblioteki.org, w terminie od 31 marca 2012 roku od godziny 0:01 do 30 kwietnia 2012 roku do godziny 23:59. Zgłoszenie składa się z następujących elementów:

  a) dane instytucji/organizacji występującej w roli Uczestnika Konkursu oraz dane osoby zgłaszającej,

  b) link do relacji o charakterze multimedialnym - umieszczonej w serwisie YouTube lub w serwisie Prezi - ze spotkania zorganizowanego w tygodniu pomiędzy 26 a 30 marca 2012 roku w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2012”. Poradnik, co powinna zawierać dobra relacja i jak zamieścić ją w serwisie YouTube lub Prezi znajduje się na stroniewww.biblioteki.org. Relacja nie może trwać dłużej niż 3 minuty (czas trwania materiału w serwisie YouTube lub czas trwania prezentacji w serwisie Prezi wyświetlanej za pomocą funkcji autoplay).

  c) pisemna wypowiedź Przedstawiciela/ki pokolenia – maksymalnie do 500 znaków ze spacjami, opisująca wrażenia i korzyści z udziału w spotkaniu zorganizowanym w ramach Tygodnia z Internetem 2012,

  d) nieobligatoryjny element zgłoszenia – pisemna wypowiedź Wolontariusza – maksymalnie do 1500 znaków ze spacjami, odpowiadająca na pytania: która z osób biorących udział w spotkaniu zrobiła na Tobie największe wrażenie i dlaczego? co zapamiętasz ze spotkania? jaki temat na scenariusz proponujesz do realizacji w przyszłości?

  e) dane adresowe Przedstawiciela/ki i Wolontariusza umożliwiające powiadomienie, o którym mowa w § 6 ust. 7,

  f) wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez osobę zgłaszającą instytucję/organizację do Konkursu (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym),

  g) oświadczenie osoby zgłaszającej, że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku Przedstawiciela/ki pokolenia i Wolontariusza, których wypowiedzi znajdują się w zgłoszeniu konkursowym (wzór zgody znajduje się nawww.biblioteki.org).

 4. Za poprawne zgłoszenie do Konkursu uważa się wypełniony i wysłany formularz konkursowy zawierający minimum dane określone w pkt: a, b, c, e, f, g.
   
 5. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy. Za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu konkursowym zapisanym na serwerze. 
   
 6. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej relacji konkursowej nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi, a także korzystania z materiałów zamieszczonych w relacji, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia relacji konkursowej oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w serwisie www.biblioteki.org i innych serwisach promujących cele Konkursu.
   
 7.  Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez FRSI lub podmioty upoważnione przez FRSI z relacji konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenie za rozpowszechnianie relacji konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania relacji lub jej części.
   
 8. Konkurs jest moderowany przez FRSI. FRSI ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika Konkursu, wypowiedzi konkursowej, która:

  a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

  c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),

  e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

 9. Odpowiedzialność FRSI i Fundatorów nagród Konkursu jest ograniczona do łącznej wartości nagród.

§6

Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Zgłoszenia ocenia Komisja konkursowa powołana przez FRSI, składająca się z przedstawicieli instytucji lub organizacji będących partnerami kampanii Tydzień z Internetem 2012, w tym między innymi: FRSI, UPC Polska sp. z o.o., Microsoft sp. z o.o., Centrum Edukacji Obywatelskiej, Federacji Inicjatyw Oświatowych.
   
 2. Komisja konkursowa wyłoni po pięciu Laureatów w każdej z trzech następujących grup:

  a) Uczestnicy Konkursu (instytucje/organizacje), 

  b) Przedstawiciele/ki pokolenia, 

  c) Wolontariusze

 3. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:

  a) Dla Laureatów z grupy Uczestnicy Konkursu – konsole do gry Xbox 360 z sensorem Kinect, ufundowane przez Microsoft sp. z o.o.,

  b) Dla Laureatów z grupy Przedstawiciele/ki pokolenia – cyfrowe aparaty fotograficzne ufundowane przez UPC Polska sp. z o.o.,

  c) Dla Laureatów z grupy Wolontariusze – urządzenia mp4 ufundowane przez UPC Polska sp. z o.o.

   

 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie Konkursu www.biblioteki.org 28 maja 2012 roku. 
   
 5. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
   
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji.
   
 7. Laureaci Konkursu, niezależnie od publikacji wyników na internetowej stronie Konkursu, zostaną w ciągu 3 dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez FRSI o przyznaniu im - nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Laureaci są zobowiązani w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI nagrody umowy darowizny. Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody. 
   
 8. Nagrody zostaną przekazane Laureatom podczas gali.
   
 9. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli wziąć udziału w gali, a nie odmówili przyjęcia nagrody, otrzymają nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.
   
 10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub niespełnienia wymogów podanych w ust.7, nagroda przepada.
   
 11. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
   
 12. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem kuriera okażą się nieskuteczne. 
   
 13. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych FRSI (i instytucji współpracujących z FRSI) i w publikacjach wydawniczych FRSI oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z promocją wyników konkursu.

§7

Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że utwór w nim zawarty nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, że do utworów zawartych w relacji przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że posiadają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi osób, których wizerunek i wypowiedź zawarta jest w relacji, a także, że posiadają prawo do korzystania z innych materiałów w niej zawartych.
   
 2. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają FRSI nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

  b) wprowadzenie do pamięci komputera,

  c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

  d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,

  e) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,

  f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,

  g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez FRSI,

  h) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach,

  i) dokonywanie opracowań wypowiedzi konkursowych, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.  

 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa relacji konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
   
 4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji. 
   
 5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko FRSI na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w relacji konkursowej w związku z korzystaniem przez FRSI  z tych elementów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić FRSI z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§8

Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych w stosunku do danych osób zgłaszających Uczestnika Konkursu, a także danych osób zawartych w zgłoszeniach konkursowych i w relacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. c jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 1/3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w celach promocyjno–marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania) oraz za wyjątkiem partnerów Konkursu tj. firm Microsoft Sp. z o.o. i UPS Polska Sp. z o.o. . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc wziąć udział w Konkursie. 
   
 2. Po stronie Uczestnika Konkursu, leży obowiązek uzyskania zgód od osób fizycznych, których dane osobowe mogą pojawić się w zgłoszeniu konkursowym i relacjach, o których mowa w §5 pkt. 3, a także od twórców tych relacji. Zgoda, o której tu mowa, powinna uwzględniać możliwość wykorzystania danych w celach związanych z publikacją wyników Konkursu, a także w celach promocyjno–marketingowych FRSI.
   
 3. FRSI jako administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe osób zgłaszających Uczestnika do Konkursu, a także dane osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dane te będą przetwarzane w celach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 
   
 4. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 
   
 5. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 6. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Tydzień z Internetem 2012”.

§9

Odpowiedzialność za przesyłki

FRSI, Microsoft sp. z o.o., UPC Polska sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej konkursu www.biblioteki.org

 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres e-mail: konkurs@biblioteki.org z dopiskiem: konkurs „Co trzy głowy to nie jedna!”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez FRSI w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.
   
 3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
   
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 Do pobrania:

Regulamin konkursu "Co trzy głowy to nie jedna!" (Word)

Regulamin konkursu "Co trzy głowy to nie jedna!" (PDF)