Konkurs "Pomyszkuj w bibliotece - Tydzień z Internetem 2011"

Regulamin Konkursu

"Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011"

organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

§ 1 Organizatorzy i czas trwania Konkursu

 1. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko‐Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dalej zwana „FRSI”, która na ten cel otrzymała grant od Polsko‐Amerykańskiej Fundacji Wolności.
   
 2. Program Rozwoju Bibliotek jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, zwaną dalej „FRSI”.
   
 3. Celem Programu Rozwoju Bibliotek jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko – wiejskich i w tych małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców, poprzez m.in:

  a) zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek, jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego,
  b) umożliwienie poszerzania kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej,
  c) upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
   
 4. Organizatorem Konkursu „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” jest FRSI.
   
 5. Fundatorami nagród przyznawanych w Konkursie są:

  1. Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 195a jest fundatorem nagród I stopnia: 3 konsoli xBox 360 z sensorem Kinect.

  2. UPC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27 jest fundatorem nagród dla wyróżnionych: 100 zestawów edukacyjnych (podręczniki Akademii e-Seniora i książeczki dla dzieci o bezpieczeństwie w sieci  „Baw i ucz się”).

  3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 1/3 jest fundatorem nagród II stopnia: 2 zestawów komputerowych oraz nagrody III stopnia: 1 urządzenia wielofunkcyjnego.
   
 6. Konkurs rozpocznie się 28 lutego 2011 roku i trwać będzie do 31 marca 2011 roku. W pierwszym etapie w dniach 28 lutego - 5 marca, tj. w czasie trwania akcji „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” uczestnicy organizują wydarzenie zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.biblioteki.org/konkursy i przygotowują relację z tego wydarzenia. Zgłoszenia uczestników do Konkursu przyjmowane będą w drugim etapie od 7 marca 2011 roku do 31 marca 2011.
   
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu wraz z ogłoszeniem listy zwycięzców nastąpi w dniu 12 kwietnia 2011 roku.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda biblioteka publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewniająca użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu (dalej „Uczestnik”).  
   
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
   
 3. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko biblioteka, która zgłosiła w nim udział – nie dopuszcza się żadnych cesji.
   
 4. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
   
 5. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych podmiotu lub osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i prawa do nagrody.
   
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, w terminie od 7 marca 2011 r. godzina 0:01 do 31 marca 2011 r. do godziny 23:59, należy:

  a) zarejestrować się na stronie konkursu www.biblioteki.org/konkursy poprzez wypełnienie formularza konkursowego - podając: nazwę i adres biblioteki oraz imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby zgłaszającej bibliotekę do konkursu.
  b) podać nazwę i adres urzędu gminy lub miasta – organizatora danej biblioteki,
  c) przygotować relację ze spotkania zorganizowanego pomiędzy 28 lutego a 5 marca 2011 roku w ramach akcji „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011”, której opis znajduje się na stronie www.biblioteki.org. Relacja powinna opisywać, kiedy, na jaki temat i w jakiej formule odbyło się to spotkanie, kto wziął w nim udział (uczestnicy, wolontariusze, organizacje partnerskie, media), jakie były korzyści z jego zorganizowania. Relacja nie może przekraczać 1500 znaków ze spacjami. Do relacji należy dołączyć zdjęcia dokumentujące spotkanie.
  d) zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osoby zgłaszającej bibliotekę do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania,
  e) Za poprawne zgłoszenie do konkursu uważa się wypełniony i wysłany formularz konkursowy zawierający dane określone w lit. a), b), c), d).
   
 2. Jedna biblioteka może brać udział w Konkursie tylko jeden raz. Jeżeli ta sama biblioteka nadeśle więcej niż jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy, za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu konkursowym zapisanym na serwerze.
   
 3. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik oświadcza, że treść przesłanej relacji konkursowej nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi a także korzystania z materiałów zamieszczonych w relacji, a biblioteka jest w pełni uprawniona do zgłoszenia relacji konkursowej oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w serwisie www.biblioteki.org.
   
 4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez FRSI lub podmioty upoważnione przez FRSI z relacji konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenie za rozpowszechnianie relacji konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania relacji lub jej części.
   
 5. Konkurs jest moderowany przez FRSI. FRSI ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, wypowiedzi konkursowej, która:

  a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c)  zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
   
 6. Odpowiedzialność FRSI i Fundatorów nagród Konkursu jest ograniczona do łącznej wartości nagród.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury spośród Uczestników, jako autorzy najciekawszych relacji.
   
 2. Jury powoływane jest przez FRSI.
   
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie Konkursu www.biblioteki.org/konkursy w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Przy czym jury przyzna następujące nagrody:

  a) nagrody I stopnia: 3 konsole xBox 360 z sensorem Kinect,
  b) nagrody II stopnia: 2 zestawy komputerowe,
  c) nagroda III stopnia: 1 urządzenie wielofunkcyjne,
  d) ponadto jury przyzna 100 wyróżnień. Wyróżnione biblioteki otrzymają: 100 zestawów edukacyjnych (podręczniki Akademii e-Seniora i książeczki dla dzieci o bezpieczeństwie w sieci  „Baw i ucz się”).
   
 4. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
   
 5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji.
   
 6. Zwycięzcy Konkursu, niezależnie od publikacji wyników na internetowej stronie Konkursu, zostaną w ciągu 3 dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez FRSI o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI nagrody umowy darowizny. Jednocześnie nagrodzona biblioteka może odmówić przyjęcia nagrody.
   
 7. Nagrody zostaną przesłane do każdego ze zwycięzców kurierem.
   
 8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów podanych w ust. 6, nagroda przepada. Postanowienie § 2 ust. 4 stosuje się.
   
 9. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
   
 10. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem kuriera okażą się nieskuteczne.
   
 11. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych FRSI (i instytucji współpracujących z FRSI) i w publikacjach wydawniczych FRSI oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że utwór ten nie narusza praw osób trzecich, że do utworów zawartych w relacji przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że posiadają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi osób, których wizerunek i wypowiedź zawarta jest w relacji, a także że posiadają prawo do korzystania z innych materiałów w niej zawartych. 
   
 2. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają FRSI nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1,  na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
  b) wprowadzenie do pamięci komputera,
  c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  e) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
  f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez FRSI,
  h) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach,
  i) dokonywanie opracowań wypowiedzi konkursowych, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
   
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa relacji konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   
 4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
   
 5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko FRSI na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w relacji konkursowej w związku z korzystaniem przez FRSI  z tych elementów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić FRSI z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych w stosunku do danych osób zgłaszających Uczestnika Konkursu, a także danych osób zawartych w relacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. c jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 1/3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w celach promocyjno – marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc wziąć udział w Konkursie.
   
 2. Po stronie Uczestnika Konkursu leży obowiązek uzyskania zgód od osób fizycznych, których dane osobowe mogą pojawić się w relacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. c, a także od twórców tych relacji. Zgoda, o której tu mowa, powinna uwzględniać możliwość wykorzystania danych w celach związanych z publikacją wyników Konkursu, a także w celach promocyjno – marketingowych FRSI. 
   
 3. FRSI jako administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe osób zgłaszających Uczestnika do Konkursu, a także dane osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dane te będą przetwarzane w celach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
   
 4. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
   
 5. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej konkursu www.biblioteki.org/konkursy.
   
 2. Pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@biblioteki.org.
   
 3. Nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
   
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.