Budowanie Gminnych Koalicji

Program Rozwoju Bibliotek (PRB) ma na celu pomoc bibliotekom w przeobrażeniu się w nowoczesne i aktywne instytucje działające w lokalnej społeczności. Aby zapewnić bibliotekom długofalowe wsparcie, również po zakończeniu Programu, każda Biblioteka Wiodąca uczestnicząca w I rundzie zawiązywała Gminną Koalicję. Gminna Koalicja wspiera działalności biblioteki w dłuższej perspektywie przede wszystkim poprzez znalezienie w działaniach Koalicji trwałego miejsca i roli biblioteki jako ważnego partnera dla działań samorządów lokalnych i ich instytucji, organizacji obywatelskich czy lokalnych przedsiębiorców tworzących Koalicję. Nie oznacza to, że w każdym przypadku biblioteka musi być liderem Koalicji, powinna natomiast znaleźć w niej swoje miejsce, umożliwiające realizację jej celów i dążeń. Nie oznacza to również, że celem Koalicji musi być wspieranie biblioteki. Cele mogą i powinny być szersze, np. aktywizacja mieszkańców gminy, zwiększenie udziału młodzieży w kulturze czy wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Daje to szanse na przekonanie do współpracy różnych partnerów, odpowiada na problemy mieszkańców i daje szanse na wykorzystanie do ich osiągania potencjału biblioteki. 

W ramach I rundy przy 142 Bibliotekach Wiodących powstały Gminne Koalicje. Każda z nich złożona jest z przedstawicieli środowiska lokalnego takich jak:
                                                                                                                                          
» pracownicy urzędu gminy
» pracownicy instytucji oświatowo–kulturalnych
» działacze lokalnych organizacji pozarządowych
» przedsiębiorcy
» mieszkańcy – przedstawiciele różnych grup wiekowych.

Ma to zapewnić trwałe wsparcie Koalicji oraz spojrzenie na wiele pomysłów czy problemów z różnych perspektyw. Koalicje Gminne były także wsparciem przy tworzeniu i realizacji projektów składanych do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”.

ARFP przy tworzeniu Koalicji zapewniała bibliotekom wsparcie w osobach Animatorów PRB – ekspertów w dziedzinie budowania lokalnych partnerstw. Animatorzy są osobami o dużym doświadczeniu w pracy ze środowiskiem lokalnym. Animatorzy PRB pracowali z bibliotekami nad wskazaniem potencjalnych członków Koalicji, określeniem obszarów jej działania oraz uczestniczyli w spotkaniach Koalicji jako moderatorzy.