Regulamin Programu Rozwoju Bibliotek - III runda

§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do publicznych (ogólnodostępnych) bibliotek gminnych ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców, według klasyfikacji gmin ujętej w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póź. zm.) oraz według danych Głównego Urzędu Statystycznego według bilansów ludności na dzień 31 grudnia 2009 roku, które zostały przyjęte do Programu na podstawie Wniosku złożonego za pośrednictwem strony internetowej www.biblioteki.org. W Programie uczestniczyć mogą biblioteki publiczne (ogólnodostępne) niezależnie od swojej formy organizacyjnej, w tym posiadające i nieposiadające statusu instytucji kultury, samodzielne lub połączone z inną instytucją. 
   
 2. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany wyłącznie do podmiotów polskich.
   
 3. Uczestnikiem Programu jest każda biblioteka gminna, która przesłała do FRSI kompletną i podpisaną Umowę uczestnictwa w Programie w trzech egzemplarzach w terminie określonym zgodnie z informacjami podanymi na stronie www.biblioteki.org. 
   
 4. Biorąc udział w Programie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 
   
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu pod adresem: www.biblioteki.org. 
   
 6. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
   
 7. Uczestnik Programu nie może przenieść całości ani części praw wynikających z uczestnictwa w niniejszym Programie na osobę trzecią. 
   
 8. Ostatecznie o udziale bądź odmowie udziału w Programie biblioteki decyduje FRSI. Decyzje FRSI są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
   
 9. FRSI uprawniona jest do przeniesienia całości lub część praw wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz podmiotów trzecich, na co pozostałe Strony wyrażają zgodę. 
 § 2. Informacje dotyczące Sprzętu, oprogramowania, serwisu oraz help-desku
 
 1. Na mocy postanowień niniejszego Regulaminu oraz Umowy FRSI przyjmie wybranych przez siebie uczestników do Programu oraz zapewni w ramach jego realizacji Sprzęt na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. 
   
 2. Planowany skład zestawów Sprzętu jest następujący, przy czym FRSI zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowego Sprzętu: 

  1) zestaw I - zestaw komputerowy – szt. 2, urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1, listwa przeciwprzepięciowa – szt. 1, aparat cyfrowy – szt. 1; 

  2) zestaw II - urządzenie wielofunkcyjne – szt.1, listwa przeciwprzepięciowa -szt. 1, aparat cyfrowy – szt. 1;

  3) zestaw III plus – zestaw komputerowy – szt. 2, laptop – szt. 1, rzutnik wraz z ekranem – szt. 1, urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1, listwa przeciwprzepięciowa – szt. 1, aparat fotograficzny – szt. 1;

  4) zestaw III – laptop – szt. 1, rzutnik wraz z ekranem – szt. 1, urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1, listwa przeciwprzepięciowa – szt. 1, aparat cyfrowy – szt. 1; 

  W skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny wraz z monitorem, głośnikami, klawiaturą, myszką, mikrofonem, słuchawkami i kamerą internetową lub laptop o równoważnej funkcjonalności.
 3. Reguły przyznawania zestawów Sprzętu: 

  1) zestaw I – przekazany będzie do filii niemającej publicznie dostępnych komputerów. 
  zestaw II – przekazany będzie do filii mającej publicznie dostępne komputery. 
  zestaw III plus – przekazany będzie do biblioteki gminnej, niemającej publicznie dostępnych komputerów. zestaw III  – przekazany będzie do biblioteki gminnej, mającej publicznie dostępne komputery. 
  2) Sprzęt będzie przyznawany bibliotekom uczestniczącym w Programie wedle ww. reguł i na podstawie danych przekazanych we Wnioskach do Programu. 
   
 4. Dokumentacja dostarczana wraz z poszczególnymi zestawami: 
  1) instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 
  2) dokumenty licencyjne, 
  3) karty gwarancyjne, 
  4) dane umożliwiające ustalenie wartości początkowej dostarczonego do placówek bibliotecznych Sprzętu i oprogramowania, 
  5) wykazy wszystkich dostarczonych produktów zawierające co najmniej następujące dane: nazwa produktu, liczba produktów, rodzaj produktu. 
   
 5. Licencje na oprogramowanie przekazywane wraz ze Sprzętem , przy czym FRSI zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowego oprogramowania oraz przekazania wymienionego oprogramowania w nowszych wersjach: 

  Oprogramowanie komercyjne Oprogramowanie open source i freeware


   MS Windows 7 Enterprise PL  Open Office


   MS Office Professional Plus 2010 PL  Komunikatory: Skype, Gadu-Gadu


   MS Visio Professional 2013 PL  Adobe Acrobat Reader


   Oprogramowanie antywirusowe  Przeglądarki internetowe np. Internet Explorer, Mozilla Firefox


     Oprogramowanie do kompresji plików


   

  W przypadku oprogramowania firmy Microsoft Uczestnik Programu otrzyma osobny list bezpośrednio od firmy Microsoft –jako darczyńcy –określający wartość oprogramowania i umożliwiający wprowadzenie go do rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych. 

 6. Kluczowy Sprzęt dostarczony przez FRSI lub podmiot przez nią wskazany, tzn. zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, objęty będzie 5-letnią gwarancją. Szczegóły gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej. 
   
 7. Usługa help-desk obejmuje wszystkie urządzenia wchodzące w skład poszczególnych zestawów wymienionych w §2. ust. 2. 
   
 8. Świadczenie usługi help-desk będzie polegało na: 
  1) Udzielaniu informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących usterek lub awarii sprzętu i oprogramowania. 
  2) Sprawowaniu nadzoru w zakresie bezpieczeństwa, kompletności i wykorzystania Sprzętu komputerowegoi oprogramowania a w miarę możliwości technicznych również nadzór zdalny. 
  3) Gromadzeniu informacji o wykorzystaniu Sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
  4) Gromadzeniu informacji o zgłoszeniach dotyczących usterek i awarii Sprzętu komputerowego i oprogramowania.  

§3 Informacje dotyczące szkoleń

 1. W ramach realizacji Programu, FRSI lub podmiot przez nią wskazany, przeprowadzać będzie następujące szkolenia obligatoryjne dla Uczestników:

    BIBLIOTEKA GMINNA


  Kto bierze udział w szkoleniu?

  ---------------

  Rodzaj szkolenia

  Zespół Gminny - uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach Programu: są to pracownicy merytoryczni Biblioteki i jej filii – dyrektor oraz 3 pracowników merytorycznych, w tym kierownicy filii (jeśli biblioteka posiada filie).

  W przypadku gdy zespół biblioteki liczy mniej niż 4 osoby, biblioteka może zaprosić do udziału w szkoleniu dowolną wybraną przez siebie osobę (może to być ktoś aktywny z lokalnej społeczności, pracownik Urzędu Gminy lub innej gminnej instytucji).  warsztat planowania rozwoju biblioteki 5 x 2 dni 
  Dyrektor + 
  3 pracowników biblioteki, w tym pracownik przynajmniej 1 filii


  szkolenia tematyczne i doradztwo  maksymalnie 3 dni w przypadku szkoleń wymagających wyjazdów
  Pracownicy biblioteki będą mogli wziąć udział w programie edukacyjnym, na który składają się szkolenia tematyczne oraz doradztwo organizacji pozarządowych w zakresie dostępu do wiedzy i informacji, edukacji, kultury i integracji społecznej.


  szkolenia informatyczne 5 x 1 dzień 
  jeden pracownik z każdej placówki do której zostanie dostarczony Sprzęt w ramach Programu


   

 2. FRSI lub podmiot przez nią wskazany pokryje koszty noclegu i wyżywienia osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach. 
   
 3. Gmina /Miasto pokryje koszty dojazdu na szkolenia wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach (Zespół Gminny). 
   
 4. Po zakończeniu szkoleń obligatoryjnych, przygotowaniu Planu Rozwoju Biblioteki  i spełnieniu warunków określonych przez FRSI w trakcie tych szkoleń, Uczestnik będzie mógł  korzystać z programu grantowego na realizację Planu Rozwoju Biblioteki oraz pomocy organizacji pozarządowych w realizacji wybranych przez bibliotekę nowych funkcji/specjalizacji - do końca 2014 roku.
   
 5. Po zakończeniu szkoleń obligatoryjnych Uczestnicy będą mogli, do końca 2014 roku, korzystać z programu dobrych praktyk.  

§4 Postanowienia końcowe 

 1. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niej. 
   
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Programie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
   
 3. FRSI zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu podając je do wiadomości Uczestników Programu przez umieszczenie na stronie internetowej Programu - www.biblioteki.org    

 Regulamin do pobrania (.doc)