Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś,
musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.
Dominick Coniguliaro

Oferujemy 8 obszarów specjalizacji (do wyboru):  

Informacje lokalne - jak je zbierać i upowszechniać
Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Miejsce dla młodych
Miejsce dla obywateli: e-administracja
Miejsce promocji kultury
Multimedia i nowoczesna komunikacja
Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą
Wiedza na wyciagnięcie ręki. Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych

Katalog 8 szkoleń specjalistycznych powstał na podstawie badań prowadzonych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Poszukiwaliśmy takich funkcji biblioteki, które pozwolą jej na rozwój i będą odpowiedzią na oczekiwania użytkowników.

Pracownicy biblioteki wybierają szkolenia specjalistyczne, biorąc pod uwagę planowany kierunek rozwoju biblioteki. Podczas trzydniowego szkolenia omawiane są nowe lub rozszerzone usługi oferowane mieszkańcom przez bibliotekę, narzędzia, oprogramowanie i przykłady dobrych praktyk. 

  "Informacje lokalne - jak je zbierać i upowszechniać" (.pdf)

Często słyszymy, że świat stał się „globalną wioską”, w której informacja rozprzestrzenia się szybciej niż kiedyś, gdy sąsiadki przekazywały sobie wieści „od ucha do ucha”. Ale czy w tym całym systemie łatwo odnajdziemy informacje, które dotyczą właśnie naszej wsi, miasteczka, okolicy? Czy mieszkaniec Nowej Zelandii odnajdzie informacje o tradycjach lokalnych, jakie występują lub występowały na Lubelszczyźnie czy Śląsku?

Każdy człowiek na co dzień spotyka się z sytuacją ograniczonego dostępu do informacji. Ludzie szukają informacji, które potrzebne są im do pracy, nauki, rozwijania swoich zainteresowań, informacji o osobach wykonujących konkretne usługi, produkujących określone wyroby. Chcą dowiedzieć się jak najwięcej o miejscu, w którym zamierzają spędzić wakacje, coraz częściej pragną poznać swoje korzenie, kulturę i tradycje społeczności, w której żyją. Poszukując informacji, natrafiają na różne bariery. Dwie z nich – brak rozeznania w tym, gdzie szukać oraz nadmiar informacji, który sprawia, że można znaleźć wszystko, oprócz tego, czego faktycznie się potrzebuje – powodują, że nierzadko nie udaje się dotrzeć do informacji, które powinny być na wyciągnięcie ręki.

Jakie jest miejsce naszej biblioteki w globalnym systemie dostępu do informacji? Jaką rolę może pełnić biblioteka, jako miejsce rzetelnej i stale aktualnej informacji lokalnej?
 

Podczas szkolenia dowiesz się: 

 • jaka może być praktyczna rola bibliotek publicznych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • co to jest i na czym polega zarządzanie informacją;
 • jak stworzyć archiwum lokalne, muzeum historii i tradycji, centrum informacji turystycznej;
 • jak skutecznie pozyskiwać informacje i jak w tym celu nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami;
 • jak katalogować i przechowywać dokumenty życia społecznego;
 • jak przechowywać, digitalizować i udostępniać informację;
 • jak chronić dane osobowe.

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości:

 • dostęp do lokalnych zasobów historycznych i kulturowych, w tym dokumentów niepisanych; 
 • dostęp do profesjonalnej informacji o usługach świadczonych przez różne podmioty na terenie gminy i powiatu;
 • kompetentna pomoc dla turystów przy wyborze celów podróży;
 • zauważenie inwestorów, turystów, uczniów, harcerzy, pasjonatów fotografii jako aktywnych twórców i odbiorców lokalnych zasobów informacji. 

 "Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych" (.pdf)

Jak zaprosić do biblioteki osoby starsze i niepełnosprawne? Nowoczesne technologie, wyposażenie w komputery, dostęp do Internetu, książki – zarówno w wersji mówionej, jak i tradycyjnej – wszystko to może się znajdować i najczęściej znajduje się w bibliotece. Jednak wszystkie te zbiory i całe technologiczne zaplecze nie znaczą wiele bez ludzi.

Dla osób starszych i niepełnosprawnych dostęp do książek i nowoczesnych technologii może być utrudniony, ale osoba pracująca w bibliotece może ten dystans, a nawet swoiste wykluczenie, zmniejszyć. Często to nie bariery techniczne czy architektoniczne utrudniają dostęp do biblioteki – największą przeszkodą są bariery w komunikacji.

Podczas szkolenia:

 • wspólnie dotrzemy do definicji osoby starszej i niepełnosprawnej; 
 • poznamy zasady pomagania osobom niesprawnym ruchowo, głuchym, niewidomym, osobom starszym; 
 • dowiemy się, czym się różni wózek pokojowy od wózka aktywnego oraz jak poruszają się osoby niewidome;
 • dowiemy się, jak nie popełnić gafy wobec osób niepełnosprawnych, poznamy zasady savoir-vivre’u wobec osób starszych;
 • obalimy kilka stereotypów związanych z niepełnosprawnością i wiekiem senioralnym;
 • poznamy przykłady skutecznych działań przyciągających osoby starsze i niepełnosprawne do biblioteki;
 • poznamy dobre portale internetowe stworzone z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych;
 • nauczymy się, jak zachęcić lokalną społeczność do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi; zaplanujemy działania włączające takie osoby do korzystania z naszej biblioteki;
 • dowiemy się, jak zasady projektowania uniwersalnego mogą pomóc w dostosowaniu biblioteki do potrzeb starszych i niepełnosprawnych czytelników;
 • udoskonalimy umiejętności komunikacyjne z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości:

 • pracownikom biblioteki łatwiej będzie obsługiwać osoby starsze i niepełnosprawne, a przez to ci ostatni chętniej skorzystają z oferty biblioteki;
 • biblioteka może stać się miejscem społecznej integracji osób starszych i niepełnosprawnych.

Zajęcia odbywać się będą w formule warsztatowej – mało siedzenia, dużo ruchu. Uczestnicy będą mieli okazję wczuć się w sytuację osób niepełnosprawnych i seniorów. Będzie czas na rozmowę na temat języka, jakim opisujemy niepełnosprawność i o tym, dlaczego w Paryżu i w Warszawie jest plac Inwalidów. Uczestnicy będą mieli okazję do podyskutowania o medialnym wizerunku osób niepełnosprawnych i starszych, zobaczenia reklam społecznych i filmu dokumentalnego.   

 "Miejsce dla młodych" (.pdf)

 W działaniach bibliotek szczególnie cenne są propozycje skierowane do młodych ludzi, dla których czytanie książek nie jest już atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, a telewizja i Internet stają się jedynym źródłem wiedzy o świecie i zastępują kontakty międzyludzkie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest nie tylko analfabetyzm realny, związany z zaprzestaniem czytania czegokolwiek, ale także analfabetyzm funkcjonalny, przejawiający się tym, że znaczna grupa młodych Polaków nie rozumie komunikatów, z którymi ma do czynienia i nie potrafi wykorzystać ich do tego, by sprawnie funkcjonować w codziennym życiu. 

Biblioteka może przeciwdziałać analfabetyzmowi funkcjonalnemu, budząc u dzieci i młodzieży potrzebę czytania, zachęcając do poznawania tekstów kultury nowatorskimi metodami mobilizującymi  do twórczej aktywności. Biblioteka ma wszystkie atuty, aby stać się dla młodych ludzi  „strefą przygody”, przyjaznym miejscem rozwoju pasji, poznawania siebie i innych ludzi oraz zdobywania umiejętności społecznych.

Podczas szkolenia:

 • zdobędziesz umiejętności komunikacji niezbędnej w pracy z młodymi ludźmi oraz poznasz  różne sposoby aktywnego słuchania;
 • poznasz kreatywne techniki badania  potrzeb młodzieży z wykorzystaniem narzędzi ICT; 
 • dowiesz się, w jaki sposób zachęcać młodych ludzi do współpracy i budować z nimi relacje partnerskie, w jaki sposób rozwijać ich wyobraźnię i kreatywność, jak mobilizować do samodzielnych inicjatyw, jak rozwijać ich kompetencje kulturowe;
 • nauczysz się w atrakcyjny sposób przygotowywać dzieci i młodzież do uczestniczenia w kulturze literackiej;
 • poznasz innowacyjne, interaktywne formy pracy z młodymi użytkownikami z zastosowaniem aktywnych metod edukacyjnych;
 • zdobędziesz wiedzę na temat wykorzystania multimediów i nowoczesnych technologii                     w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;
 • dowiesz się, na czym polega uczestnictwo młodzieży w projektach, jakie cechy powinien mieć projekt skierowany do młodzieży, jak wspólnie z młodzieżą tworzyć i realizować projekty budujące lokalną tożsamość i kształtujące postawy obywatelskie, jak wykorzystywać multimedia w projektach młodzieżowych;
 • poznasz modelowe projekty młodzieżowe oraz programy dofinansowujące projekty skierowane do dzieci i młodzieży;
 • dowiesz się,  jak angażować młodzież do działań wolontarystycznych i  w jaki sposób stworzyć w bibliotece młodzieżowy klub wolontariusza. 

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości:

 • oferta biblioteki dla dzieci będzie bardziej różnorodna i atrakcyjna, świadomie ukierunkowana na rozwój ich aktywności twórczej;
 • młodzież zacznie postrzegać bibliotekę jako przyjazne miejsce, w którym można brać udział w pasjonujących przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych, realizować własne pomysły  oraz doświadczać satysfakcji z bycia potrzebnym innym ludziom;
 • rodzice zyskają w bibliotece partnera w dbaniu o wszechstronny rozwój osobowości swoich dzieci;
 • szkoła zyska sojusznika w działaniach podnoszących kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży;
 • władze gminy dostrzegą rolę biblioteki w budowaniu lokalnej tożsamości przyszłych obywateli;
 • mieszkańcy poczują się bardziej bezpieczni dzięki profilaktycznemu oddziaływaniu przedsięwzięć skierowanych do  młodych ludzi;
 • seniorzy i inne grupy osób potrzebujących zyskają wsparcie dzięki działaniom wolontariuszy młodzieżowych;
 • biblioteka zwiększy swój potencjał organizacyjny poprzez pozyskanie zaangażowanych w jej działania wolontariuszy oraz zbuduje swój pozytywny wizerunek nowoczesnej instytucji, otwartej na inicjatywy młodych. 

 "Miejsce dla obywateli: e-administracja" (.pdf)

Mieszkańcy zadają sobie pytania, jak załatwić sprawy w urzędzie, jak dowiedzieć się o wydatkach gminy, gdzie szukać aktualnych ustaw i co zrobić w sytuacji, gdy likwidowane jest przedszkole, szkoła czy ośrodek zdrowia. Może wydawać się, że bez prawnika nie można poradzić sobie w gąszczu przepisów i procedur. W rzeczywistości jest inaczej. Korzystając z Internetu nie tylko możemy dowiedzieć się, jak załatwić konkretną sprawę w urzędzie – procedura najczęściej opisana jest na stronie urzędu, lecz także jak to zrobić, nie wychodząc z domu. E-administracja to szereg rozwiązań ułatwiających nam codzienne życie. Lokalne władze i wspierająca ich działania administracja zajmują się świadczeniem usług lokalnej społeczności, dlatego mieszkańcy muszą wiedzieć, co dzieje się w ich otoczeniu i jak mogą wpływać na zmiany. 

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • czym właściwie jest gmina i jakie są jej zadania;
 • co w gminie jest jawne – jakie informacje mieszkańcy mogą uzyskać z urzędów;
 • w jaki sposób załatwia się sprawy w urzędzie i z czego wynikają różne procedury;
 • jakie sprawy urzędowe można załatwić przez Internet;
 • gdzie w Internecie znajdziesz wiedzę na temat obwiązującego prawa;
 • w jaki sposób można sygnalizować gminie swoje pomysły;
 • jakie informacje powinny być dostępne na stronie Twojej gminy;
 • gdzie w Internecie szukać informacji, które można wykorzystać w edukacji obywatelskiej;
 • w jaki sposób biblioteka może być źródłem informacji o prawach obywatelskich;
 • jak ułatwiać mieszkańcom dostęp do tej wiedzy i jak ją prezentować;
 • czy mieszkańcy mogą przekazywać swoje podatki na działalność biblioteki.

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości:

 • dostęp do fachowego poradnictwa i źródeł wsparcia w miejscach, w których dostęp do specjalistycznej informacji prawnej bywa utrudniony;
 • lokalna wspólnota będzie miała możliwość dyskusji o prawach obywatelskich;
 • doświadczenie pracowników biblioteki może przyczynić się do poprawy jakości działania lokalnych urzędów;
 • mieszkańcy będą wiedzieli, jak wykorzystywać środki z budżetu gminy na realizację swoich pomysłów;
 • mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie w poruszaniu się po skomplikowanej drodze procedur administracyjnych.

Nie zakładamy, że biblioteka stanie się miejscem, w którym mieszkańcy uzyskają poradę prawną. Zmierzamy do tego, by bibliotekarka i bibliotekarz – przy wykorzystywaniu różnych stron, portali wiedzy i komunikacji internetowej proponowanej przez administrację – byli w stanie pełnić funkcję przewodników po miejscach, w których obywatele otrzymają pomoc. Taka działalność pomoże bibliotece budować wizerunek miejsca ważnego dla mieszkańców, zwłaszcza że nikt inny tak dobrze nie umie korzystać z dostępnej informacji, jak bibliotekarze.  

 "Miejsce promocji kultury" (.pdf)

Jak biblioteka może promować kulturę? Poprzez atrakcyjne prezentowanie siebie samej, czyli miejsca nowoczesnego i otwartego na potrzeby mieszkańców. Sercem tego miejsca jest księgozbiór.

Poprzez zachęcanie mieszkańców do korzystania z oferty biblioteki, czyli do rozwijania zainteresowań, zdobywania wiedzy i współpracy lokalnej. Punktem wyjścia dla tych działań jest relacja książka-czytelnik.

Poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w najszerzej rozumianej kulturze, czyli przez informowanie o wydarzeniach kulturalnych na świecie, podnoszenie kompetencji kulturowych, ułatwianie kontaktu z dziełem sztuki. Jednym ze sposobów tego uczestnictwa jest czytanie. 

Podczas szkolenia:

 • poznasz narzędzia promocji – zarówno te stare jak świat, na przykład wystąpienia publiczne, jak i te związane z nowymi technologiami, na przykład blog prowadzony przez bibliotekarkę; 
 • wypracujesz spójną koncepcję wizualną biblioteki;
 • poznasz możliwości promocyjne, jakie dają nam nowe technologie;
 • dowiesz się, jak zaplanować kampanię promocyjną, która zostanie dobrze odebrana przez mieszkańców;
 • nauczysz się, jak rozmawiać  z urzędnikami, mediami oraz sponsorami;
 • opracujesz swój plan promocji biblioteki.

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości:

 • uczestnicy wydarzeń organizowanych przez bibliotekę poczują się nie tylko odbiorcami oferty kulturalnej, lecz także – społecznością związaną z biblioteką;
 • ci, którzy dotychczas nie interesowali się biblioteką, zobaczą ją wyraźnie na mapie swojej miejscowości;
 • władze samorządowe zobaczą potencjał biblioteki jako animatora życia kulturalnego i promocji lokalnej;
 • młodzież przekona się, że bycie wolontariuszem biblioteki dostarcza inspiracji i umożliwia kontakt z nowoczesną kulturą;
 • mieszkańcy przekonają się, że w dzisiejszych czasach można uczestniczyć w kulturze globalnej bez konieczności dalekich podróży; 
 • media zobaczą, że to, co dzieje się w bibliotece, jest warte ich uwagi.

Szkolenie będzie się składało z dwóch części. W pierwszej części szkolenia uczestnicy poznają narzędzia promocji (zmierzą się z narzędziami ICT: blogiem i stroną na portalu społecznościowym), zaplanują kampanię medialną, wypracują pomysł na identyfikację wizualną swojej biblioteki oraz przygotują plan promocji placówki.  W drugiej części uczestnicy sami będą mogli wybrać interesującą ich tematykę: wystąpienia publiczne, rzecznictwo, patronaty i sponsorzy, przygotowanie druków promocyjnych, gadżety promocyjne oraz tanie i proste działania marketingowe.

A ponadto spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Dlaczego społeczność jest lepsza od publiczności? Jakie pożytki daje marketing szeptany? Na czym polega promocja wewnętrzna? Dlaczego w projektowaniu graficznym działa zasada: im mniej – tym lepiej? 

 "Multimedia i nowoczesna komunikacja" (.pdf)

Przed nowoczesną technologią nie ma ucieczki. Co więcej, nawet gdyby była, to ucieczka nie miałaby sensu – otoczeni na co dzień multimediami wszelkiego rodzaju ludzie w większości nie potrafiliby już bez nich żyć. Stały się integralną częścią życia – prywatnego, zawodowego, społecznego, edukacyjnego czy kulturalnego. Nie bez powodu coraz poważniej mówi się o zjawisku „wykluczenia cyfrowego” – świadczy to o tym, że za standard uznaje się już korzystanie z nowoczesnych technologii, a osoby z nich niekorzystające wymagają wsparcia i działań „włączających”.

Popularyzacja Internetu, telefonii komórkowej, fotografii i telewizji cyfrowej stanowią dla bibliotek i szansę, i zagrożenie. Zagrożenie, jeśli biblioteka będzie udawać, że nie zauważa tych zmian, a wejście w świat nowoczesnych technologii ograniczy się do skomputeryzowania katalogów. Szansę, jeśli uzna, że multimedia, dostęp do globalnych zasobów wiedzy i kultury, łatwość komunikacji to potężne narzędzia, dzięki którym biblioteka może odświeżyć swoją ofertę, stać się bardziej atrakcyjną placówką, zaoferować dodatkowe formy aktywności, przyciągającą nie tylko czytelników, ale i tych, którzy do biblioteki mają „dłuższą drogę”. 

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • że „nowoczesna technologia” brzmi poważnie i groźnie, ale tak naprawdę to pożyteczne narzędzia wspierające codzienną pracę biblioteki i bibliotekarzy/bibliotekarek;
 • jakie „technologie” masz w bibliotece na wyciągnięcie ręki;
 • jak wykorzystać multimedia i nowoczesne technologie do odświeżenia oferty biblioteki;
 • jakie nowe formy aktywności mogą pojawić się w bibliotece;
 • jak wykorzystać technologię do ułatwienia sobie pracy;
 • jak korzystać z globalnych zasobów wiedzy i kultury;
 • jak poprzez kontakt z nowoczesną technologią przyciągać nowe grupy odbiorców do świata wiedzy i kultury.

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości:

 • trafią do placówki, która świadomie wykorzystuje narzędzia nowoczesnej komunikacji i w miarę możliwości udostępnia je mieszkańcom;
 • znajdą miejsce, w którym będą mogli rozpocząć lub rozwinąć swoje kontakty z Internetem i narzędziami nowoczesnej komunikacji;
 • uzyskają dostęp do światowego dziedzictwa kulturalnego;
 • zaczną postrzegać bibliotekę jako miejsce nowoczesne, idące z duchem czasów, ale nie zapominające o roli, jaką ma pełnić;
 • dostaną odpowiedzi na pytania, które do tej pory pozostawały bez odpowiedzi.

Podczas szkolenia uczestnicy/uczestniczki będą mogli przyjrzeć się różnym możliwościom, jakie dają komputer, Internet, telefon komórkowy czy aparat cyfrowy. Wspólnie zastanowią się, do czego można te narzędzia wykorzystać, programując działanie biblioteki. Przede wszystkim zaś szkolenie będzie okazją do tego, aby spokojnie, bez pośpiechu, samemu poćwiczyć, sprawdzić, wypróbować kilka przydatnych narzędzi bazujących na „nowoczesnych technologiach”.

 "Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą" (.pdf)

Jak w budynku biblioteki łączyć tradycję z nowoczesnością, spotykać ludzi o różnych zainteresowaniach, potrzebach, doświadczeniach, wspierać budowanie więzi społecznych i lokalnej tożsamości, a jednocześnie nie być osamotnionym w swojej aktywności?  

Jak sprawić, by odpowiedzialność za działania związane z informacją, edukacją, kulturą nie spoczywała jedynie na bibliotekarzach, ale też na partnerach, użytkownikach, mieszkańcach?

 

To szkolenie będzie o:

 • tym, jak dawać przestrzeń mieszkańcom, by przy ich udziale biblioteka stawała się centrum społecznych więzi;
 • wzmacnianiu ludzi w ich kompetencjach;
 • konkretnych narzędziach, takich jak wspieranie liderów lokalnych, praca metodą projektu, praca z grupami i wolontariat, które pozwolą zaktywizować mieszkańców, a aktywnym mieszkańcom wziąć odpowiedzialność za różne działania; 
 • wykorzystywaniu nowych technologii do angażowania mieszkańców i rozwijania oferty biblioteki;
 • roli bibliotekarza/bibliotekarki, która polega na byciu w kontakcie z mieszkańcami, zachęcaniu ich i mobilizowaniu do podjęcia aktywności, rozwijania zainteresowań, spotykania się z innymi, zmiany w życiu i społeczności, ale też towarzyszeniu im w tych działaniach i byciu ich rzecznikiem w środowisku.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak informować społeczność o działaniach biblioteki i jak wykorzystać nowe technologie do komunikacji z mieszkańcami, tak by każdy znalazł coś dla siebie i czuł się zaproszony do współtworzenia oferty placówki;
 • jak rozmawiać z mieszkańcami, by chcieli się zaangażować w działalność biblioteki;
 • jak budować grupy oraz prowadzić spotkania, dzięki którym mieszkańcy będą się uczyć, rozwijać, budować relacje;
 • jak delegować zadania oraz tworzyć projekty, by mieszkańcy czuli, że mają realny wpływ na życie w bibliotece i społeczności;
 • jak utworzyć klub wolontariusza, by mieszkańcy czuli się zmobilizowani do działania, zaangażowani, współodpowiedzialni;
 • jak wykorzystać narzędzia ICT w angażowaniu społeczności w działania wokół biblioteki.

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości:

 • znajdą miejsce, w którym będą mieli szansę na realizację swoich pasji i zainteresowań, twórczość, kreatywność;
 • będą mogli uczyć się, rozwijać swoje kompetencje poprzez udział i współtworzenie oferty programowej biblioteki, warsztaty, szkolenia, spotkania, wreszcie – aktywną współpracę z innymi ludźmi;
 • będą mieli szansę na zdobycie wpływu, na odpowiedzialne, samodzielne działanie na rzecz siebie i innych w ramach projektów, których będą współtwórcami, grup, których będą członkami i inicjatorami, wolontariatu, którego będą bohaterami;
 • będą mieli szansę na odnalezienie swojego społecznego miejsca – biblioteka i jej inicjatywy potrzebują liderów, realizatorów, wolontariuszy, rzeczników, osób aktywnie uczestniczących; każdy, bez względu na wiek, płeć, sprawność, wykształcenie, status społeczny znajdzie coś dla siebie i będzie mógł się w tym realizować;
 • będą mogli się zmieniać i rozwijać, m.in. dzięki nauce korzystania z nowych technologii – ze wsparciem kompetentnych bibliotekarzy/bibliotekarek i innych użytkowników, ale z nastawieniem na samodzielność;
 • znajdą się w bibliotece, która będzie miejscem otwartym na wszelką różnorodność, także postaw i poglądów, zaczną traktować ją jako „swoje miejsce”. 

 "Wiedza na wyciagnięcie ręki. Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych" (.pdf)

Nawet niewielka biblioteka może stać się dla mieszkańców ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego. W obecnych czasach, gdy tak wiele zależy od szybkiego dotarcia do właściwej informacji, rola bibliotek wydaje się wręcz kluczowa. Poza tym biblioteka – jak żadne inne miejsce na kulturalnej mapie świata – może oferować bogactwo wiedzy i uczyć, jak tę wiedzę wykorzystać. Biblioteka może otworzyć swym czytelnikom okno na świat! Wystarczy tylko znać proste mechanizmy organizacji imprez w bibliotece, umieć posługiwać się nowoczesnym sprzętem elektronicznym, obsługiwać komunikatory internetowe i znać sposoby szybkiego dostępu do globalnych (internetowych) zasobów myśli ludzkiej. Dziś nie wystarczy gromadzić i udostępniać zbiory, trzeba przełączyć się na komunikację międzyludzką, w której bibliotekarz – jako doświadczony przewodnik – wprowadzi czytelnika w świat kultury, informacji i nowoczesnej technologii. Zmiany następują bowiem w zawrotnym tempie – nie możemy udawać, że ich nie dostrzegamy. Od tego zależy sukces  biblioteki i satysfakcja ze spełnienia potrzeb czytelników.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • czym są nowoczesne formy dostępu do zasobów bibliotecznych;
 • jak funkcjonalnie zorganizować nawet małą przestrzeń biblioteczną;
 • jak opracować projekt dotyczący większej funkcjonalności zasobów bibliotecznych;
 • jak finansować nowe formy zwiększania dostępu do usług bibliotecznych;
 • czym jest cyfryzacja (digitalizacja) zbiorów, jak w prosty sposób jej dokonać i jakie obowiązują przepisy prawne na jej temat;
 • czym są e-booki i jak korzystać z elektronicznych książek;
 • jak posługiwać się nowoczesnymi komunikatorami: wideo mail, Skype, GG;
 • czym jest wolontariat i jakie korzyści biblioteka może wynieść z pracy z wolontariuszami;
 • jak zorganizować imprezę edukacyjną lub kulturalną w bibliotece.

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości:

 • odkryją bibliotekę jako miejsce, gdzie wiedza jest na wyciągnięcie ręki;
 • znajdą kompetentne osoby, które znają dostęp do globalnych zasobów bibliotecznych;
 • nie będą czuć się zagubieni w funkcjonalnie zorganizowanej przestrzeni biblioteki;
 • dowiedzą się, że zbiory biblioteczne to nie tylko książki w formie papierowej;
 • zwiedzą i poznają świat bez wydawania złotówki – za pośrednictwem Internetu;
 • nauczą się korzystać z nowoczesnych technologii, np. komunikatorów internetowych;
 • będą chętnie uczestniczyć w dobrze zorganizowanej imprezie edukacyjnej lub kulturalnej.

Na szkolenia mogą zapisywać się biblioteki uczestniczące w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Przypominamy zasady zapisów na szkolenia. Zapisy trwają do 30 czerwca br. i dokonywane są poprzez Wirtualny Segregator. 

O Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

"Odkryj siłę społeczności" – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania CAL. Członkowie CAL wierzą, że zmianę i rozwój społeczny trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Potencjał i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać. Tego można się nauczyć. Wierząc w siłę sprawczą edukacji, CAL odwołuje się do polskiej tradycji pedagogiki i pracy społecznej, czego programowym i symbolicznym wyrazem jest powołany przez nas Instytut im. Heleny Radlińskiej.

W ciągu ponad 10-letniej działalności CAL opracował skuteczną i uniwersalną metodę ożywiania społecznej energii, którą nazwano animacją społeczną. Jej zastosowanie przynosi realne zmiany w życiu ludzi i społeczności. Sprawdzoną i efektywną strategią, którą CAL stosuje od wielu lat, okazało się wspieranie aktywnych społeczności poprzez odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne instytucje publiczne, które są promowane pod wspólną marką CAL – centrum aktywności lokalnej.

W Programie Rozwoju Bibliotek CAL odpowiada za program edukacyjny – szkolenia podstawowe i szkolenia specjalistyczne, a także wsparcie dla partnerstw lokalnych.

Do pobrania:

Prezentacja o CAL (PDF)

logotypy CAL (ZIP)

Kontakt:

tel. 22 827 79 71
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
www.cal.org.pl 

Strona na facebooku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL