Regulamin Programu Rozwoju Bibliotek - II runda

                                                             § 1. Postanowienia ogólne

 1. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do publicznych (ogólnodostępnych) bibliotek gminnych zewszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców, według klasyfikacji gmin ujętej w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póź. zm.) oraz według danych Głównego Urzędu Statystycznego według bilansów ludności na dzień 31 grudnia 2009 roku, które zostały przyjęte do Programu na podstawie Wniosku złożonego za pośrednictwem strony internetowej www.biblioteki.org. W Programie uczestniczyć mogą biblioteki publiczne (ogólnodostępne) niezależnie od swojej formy organizacyjnej, w tym posiadające i nieposiadające statusu instytucji kultury, samodzielne lub połączone z inną instytucją.
 2. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany wyłącznie do podmiotów polskich.
 3. Uczestnikiem Programu jest każda Biblioteka Wiodąca i każda Biblioteka Partnerska, która przesłała do FRSI kompletną i podpisaną Umowę uczestnictwa w Programie w trzech egzemplarzach w terminie określonym zgodnie z informacjami podanymi na stronie www.biblioteki.org.
 4. Biorąc udział w Programie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu pod adresem:
  www.biblioteki.org.
 6. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 7. Uczestnik Programu nie może przenieść całości ani części praw wynikających z uczestnictwa w niniejszym Programie na osobę trzecią.
 8. Ostatecznie o udziale bądź odmowie udziału w Programie Biblioteki Wiodącej i/lub Biblioteki Partnerskiej decyduje FRSI. Decyzje FRSI są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 9. FRSI uprawniona jest do przeniesienia całości lub część praw wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz podmiotów trzecich, na co pozostałe Strony wyrażają zgodę.

                         §2 Informacje dotyczące Sprzętu, oprogramowania, serwisu oraz help-desk

 1. Na mocy postanowień niniejszego Regulaminu oraz Umowy FRSI przyjmie wybranych przez siebie uczestników do Programu oraz zapewni w ramach jego realizacji Sprzęt na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.
 2. Planowany skład zestawów Sprzętu jest następujący, przy czym FRSI zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowego Sprzętu:
  1) zestaw I - zestaw komputerowy* - szt. 2,
  listwa przeciwprzepięciowa – szt. 1,
  urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1;
  2) zestaw II - urządzenie wielofunkcyjne – szt.1,
  listwa przeciwprzepięciowa -szt. 1;
  3) zestaw III - laptop – szt. 1,
  rzutnik wraz z ekranem – szt. 1,
  urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1,
  listwa przeciwprzepięciowa – szt. 1;
  4) zestaw III plus – zestaw komputerowy – szt. 2,
  laptop – szt. 1,
  rzutnik wraz z ekranem – szt. 1,
  urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1,
  listwa przeciwprzepięciowa – szt. 1;
  5) zestaw IV - zestaw komputerowy – szt.1,
  urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1,
  listwa przeciwprzepięciowa – szt. 1.
   
 3. Reguły przyznawania zestawów Sprzętu:

  1) W przypadku Biblioteki Wiodącej:
  - zestaw I – przekazany będzie do filii niemającej publicznie dostępnych komputerów.
  - zestaw II – przekazany będzie do filii mającej publicznie dostępne komputery.
  - zestaw III – przekazany będzie do biblioteki gminnej, mającej publicznie dostępne komputery.
  - zestaw III plus – przekazany będzie do biblioteki gminnej, niemającej publicznie dostępnych
  komputerów,
  2) W przypadku Biblioteki Partnerskiej:
  - zestaw IV – przekazany będzie do biblioteki gminnej lub filii niemającej publicznie dostępnych
  komputerów,
  3) W przypadku Biblioteki Wiodącej, która uczestniczyła w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako
  Biblioteka Partnerska - przysługuje jej uzupełnienie Sprzętu do poziomu odpowiadającego ofercie dla
  Bibliotek Wiodących z II rundy,
  4) Sprzęt będzie przyznawany bibliotekom uczestniczącym w Programie wedle ww. reguł i na podstawie danych przekazanych we Wnioskach do Programu.
   
 4. Dokumentacja dostarczana wraz z poszczególnymi zestawami:
  1) instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń,
  2) dokumenty licencyjne,
  3) karty gwarancyjne,
  4) dane umożliwiające ustalenie wartości początkowej dostarczonego do placówek bibliotecznych Sprzętu i oprogramowania,
  5) wykazy wszystkich dostarczonych produktów zawierające co najmniej następujące dane: nazwa
  produktu, liczba produktów, rodzaj produktu.
 5. Licencje na oprogramowanie przekazywane wraz ze Sprzętem**, przy czym FRSI zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowego oprogramowania oraz przekazania wymienionego oprogramowania w nowszych wersjach:
   


 6.  Oprogramowanie komercyjne

   MS Windows 7 Enterprise PL
   MS Office Professional Plus 2010 PL
   MS Visio Professional 2010 PL

   Oprogramowanie antywirusowe

   Oprogramowanie open source i freeware
   Open Office
   Komunikatory: Skype, Gadu-Gadu
   Adobe Acrobat Reader
   Przeglądarki internetowe np. Internet Explorer, Mozilla Firefox

   Oprogramowanie do kompresji plików


 7. Kluczowy Sprzęt dostarczony przez FRSI lub podmiot przez nią wskazany, tzn. zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, objęty będzie 5-letnią gwarancją. Szczegóły gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej.
 8. Usługa help-desk obejmuje wszystkie urządzenia wchodzące w skład poszczególnych zestawów wymienionych w §2. ust. 2.
 9. Świadczenie usługi help-desk będzie polegało na:
  1)  Udzielaniu informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących usterek lub awarii sprzętu i oprogramowania.
  2)  Sprawowaniu nadzoru w zakresie bezpieczeństwa, kompletności i wykorzystania Sprzętu komputerowego i oprogramowania a w miarę możliwości technicznych również nadzór zdalny.
  3)  Gromadzeniu informacji o wykorzystaniu Sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  4)  Gromadzeniu informacji o zgłoszeniach dotyczących usterek i awarii Sprzętu komputerowego i oprogramowania.

                                                            §3 Informacje dotyczące szkoleń

 1.  W ramach realizacji Programu, FRSI lub podmiot przez nią wskazany, przeprowadzać będzie następujące szkolenia obligatoryjne dla Uczestników: 
   
 2.    BIBLIOTEKA WIODĄCA  BIBLIOTEKA PARTNERSKA   Rodzaj szkolenia

   

   

   

   

  Bibliotekarze –
  pracownicy
  merytoryczni
  biblioteki i jej filii

   

   

  „przyjaciel”
  biblioteki – osoba
  wskazana przez
  Bibliotekę Wiodącą
  po przyjęciu do
  Programu – w
  czasie i trybie
  wyznaczonym przez
  FRSI

  Przedstawiciel
  Urzędu Gminy /
  Miasta wspierający
  Bibliotekę Wiodącą
  – wskazany we
  wniosku
   

   

  warsztat
  planowania
  rozwoju biblioteki
  5 x 2 dni
  Dyrektor +
  3 pracowników
  biblioteki, w tym
  pracownik
  przynajmniej 1 filii
  5 x 2 dni 2 x 2 dni
  Obowiązkowy
  udział w 2 sesjach
  warsztatowych
  5 x 2 dni
  Dyrektor +
  1 pracownik, w
  przypadku obsady
  jednoosobowej -
  Dyrektor

  szkolenia
  specjalistyczne
  3 dni
  3 pracowników
  biblioteki, każdy
  wybiera 1 z 8
  tematów
  3 dni
  „przyjaciel”
  biblioteki może
  wybrać 1 z 8
  tematów
   

  X
  3 dni
  1 pracownik
  biblioteki, może
  wybrać 1 z 8
  tematów

  szkolenia
  informatyczne
  5 x 1 dzień
  jeden pracownik z
  każdej placówki do której zostanie
  dostarczony Sprzęt
  w ramach Programu
   

  X
   

  X
  5 x 1 dzień
  jeden pracownik z
  każdej placówki do
  której zostanie
  dostarczony Sprzęt
  w ramach Programu

 3. W przypadku Biblioteki Wiodącej, która uczestniczyła w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska – przysługuje jej możliwość wyboru przez Dyrektora biblioteki  dodatkowego jednego szkolenia specjalistycznego wskazanego przez FRSI oraz nieobligatoryjnego udziału w warsztacie rozwoju biblioteki.
 4. FRSI lub podmiot przez nią wskazany pokryje koszty noclegu i wyżywienia osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach.
 5. Gmina /Miasto pokryje koszty dojazdu na szkolenia wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach (Zespół Gminny).
 6. Uczestnicy będą mogli wybrać specjalizację, która będą tematem szkolenia specjalistycznego według reguł opisanych w § 3 ust. 1 Regulaminu. Specjalizacje do wyboru to:
  1)    Miejsce promocji kultury,
  2)    Miejsce dla młodych,
  3)    Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych,
  4)    Multimedia i nowoczesna komunikacja,
  5)    Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
  6)    Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą,
  7)    Miejsce dla obywateli: e-administracja,
  8)    Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać?
 7. Po zakończeniu szkoleń obligatoryjnych, przygotowaniu Planu Rozwoju Biblioteki  i spełnieniu warunków określonych przez FRSI w trakcie tych szkoleń, Uczestnik będzie mógł  korzystać z programu grantowego na realizację Planu Rozwoju Biblioteki oraz pomocy organizacji pozarządowych w realizacji wybranych przez bibliotekę nowych funkcji/specjalizacji - do końca 2013 roku.
 8. Po zakończeniu szkoleń obligatoryjnych Uczestnicy będą mogli, do końca 2013 roku, korzystać z programu dobrych praktyk.

                                                            §4 Postanowienia końcowe
   
 1. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niej.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Programie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. FRSI zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu podając je do wiadomości Uczestników Programu przez umieszczenie na stronie internetowej Programu -www.biblioteki.org.

* W skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny wraz z monitorem, głośnikami, klawiaturą, myszką, mikrofonem, słuchawkami i kamerą internetową lub laptop o równoważnej funkcjonalności.
** W przypadku oprogramowania firmy Microsoft Uczestnik Programu otrzyma osobny list bezpośrednio od firmy Microsoft – jako darczyńcy - określający wartość oprogramowania i umożliwiający wprowadzenie go do rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych.