Regulamin Programu Rozwoju Bibliotek - I runda

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do publicznych (ogólnodostępnych) bibliotek gminnych ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców, według klasyfikacji gmin ujętej w ramach rozporządzenia RM z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póź. zm.) oraz według danych Głównego Urzędu Statystycznego według bilansów ludności na dzień 31 grudnia 2007 roku, które zostały przyjęte do Programu na podstawie Wniosku złożonego za pośrednictwem strony internetowej www.biblioteki.org. W Programie uczestniczyć mogą biblioteki publiczne (ogólnodostępne) niezależnie od swojej formy organizacyjnej, w tym posiadające i nieposiadające statusu instytucji kultury, samodzielne lub połączone z inną instytucją.
 2. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany wyłącznie do podmiotów polskich.
 3. Uczestnikiem Programu jest każda Biblioteka Wiodąca i każda Biblioteka Partnerska, która przesłała do FRSI kompletną i podpisaną Umowę uczestnictwa w Programie w trzech egzemplarzach w terminie określonym zgodnie z informacjami podanymi na stronie www.biblioteki.org.
 4. Biorąc udział w Programie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu pod adresem: www.biblioteki.org.
 6. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 7. Uczestnik Programu nie może przenieść całości ani części praw wynikających z uczestnictwa w niniejszym Programie na osobę trzecią.
 8. Ostatecznie o udziale bądź odmowie udziału w Programie Biblioteki Wiodącej i/lub Biblioteki Partnerskiej decyduje FRSI. Decyzje FRSI są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 9. FRSI uprawniona jest do przeniesienia całości lub część praw wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz podmiotów trzecich, na co pozostałe Strony wyrażają zgodę.

§ 2.
Informacje dotyczące Sprzętu, oprogramowania, serwisu oraz help-desku

 1. Na mocy postanowień niniejszego Regulaminu oraz Umowy FRSI przyjmie wybranych przez siebie uczestników do Programu oraz zapewni w ramach jego realizacji Sprzęt na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.
 2. Planowany skład zestawów Sprzętu jest następujący, przy czym FRSI zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowego Sprzętu:
  1. zestaw I - zestaw komputerowy* – szt. 2,
   urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1,
   inne urządzenia: router Wi-fi- szt. 1,
   listwa przepięciowa – szt. 1;
  2. zestaw II - urządzenie wielofunkcyjne – szt.1,
   inne urządzenia: router Wi-fi – szt. 1,
   listwa przepięciowa - szt. 1;
  3. zestaw III – laptop – szt. 1,
   rzutnik wraz z ekranem – szt. 1,
   urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1,
   inne urządzenia: router Wi-fi – szt. 1,
   listwa przepięciowa – szt. 1;
  4. zestaw III plus – zestaw komputerowy – szt. 2,
   laptop – szt. 1,
   rzutnik wraz z ekranem – szt. 1,
   urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1,
   inne urządzenia: router Wi-fi – szt. 1,
   listwa przepięciowa – szt. 1;
  5. zestaw IV – zestaw komputerowy – szt.1;
   urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1,
   inne urządzenia: router Wi-fi – szt. 1,
   listwa przepięciowa – 1 szt.
 3. Reguły przyznawania zestawów Sprzętu:
  1. W przypadku Biblioteki Wiodącej:
   • zestaw I – przekazany będzie do filii niemającej publicznie dostępnych komputerów.
   • zestaw II – przekazany będzie do filii mającej publicznie dostępne komputery.
   • zestaw III – przekazany będzie do biblioteki gminnej, mającej publicznie dostępne komputery.
   • zestaw III plus – przekazany będzie do biblioteki gminnej, niemającej publicznie dostępnych komputerów.
  2. W przypadku Biblioteki Partnerskiej:
   • zestaw IV – przekazany będzie do biblioteki gminnej lub filii niemającej publicznie dostępnych komputerów.
  3. Sprzęt będzie przyznawany bibliotekom uczestniczącym w Programie wedle ww. reguł na podstawie danych przekazanych we Wnioskach do Programu.
  4. Dokumentacja dostarczana wraz z poszczególnymi zestawami:
   1. instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń,
   2. dokumenty licencyjne,
   3. karty gwarancyjne,
   4. dane umożliwiające ustalenie wartości początkowej dostarczonego do placówek bibliotecznych Sprzętu i oprogramowania,
   5. wykazy wszystkich dostarczonych produktów zawierające co najmniej następujące dane: nazwa produktu, liczba produktów, rodzaj produktu.
  5. Licencje na oprogramowanie przekazywane wraz ze Sprzętem**, przy czym FRSI zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowego oprogramowania oraz przekazania wymienionego oprogramowania w nowszych wersjach:
   Oprogramowanie komercyjne
   MS Windows 7 Business (MS Windows Vista Business - w przypadku, gdy do czasu dostawy nie nastąpi wprowadzenie do sprzedaży MS Windows 7 Business)
   MS Office Professional Plus 2007 PL
   MS Math 3.0 ENG
   MS Visio Professional 2007
   Oprogramowanie zabezpieczające obejmujące ochronę antywirusową
   Oprogramowanie open source i freeware
   Open Office
   Komunikatory: Skype, Gadu-Gadu
   Adobe Acrobat Reader
   Przeglądarki internetowe np. Internet Explorer, Mozilla Firefox
   Oprogramowanie do kompresji plików
  6. Kluczowy Sprzęt dostarczony przez FRSI lub podmiot przez nią wskazany, tzn. Zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki i routery Wi-fi, objęty będzie 5-letnią gwarancją. Szczegóły gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej.
  7. Usługa help-desk obejmuje wszystkie urządzenia wchodzące w skład poszczególnych zestawów wymienionych w §2. ust. 2.
  8. Świadczenie usługi help-desk będzie polegało na:
   1. Udzielaniu informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących usterek lub awarii sprzętu i oprogramowania.
   2. Sprawowaniu nadzoru w zakresie bezpieczeństwa, kompletności i wykorzystania Sprzętu komputerowego i oprogramowania a w miarę możliwości technicznych również nadzór zdalny.
   3. Gromadzeniu informacji o wykorzystaniu Sprzętu komputerowego i oprogramowania.
   4. Gromadzeniu informacji o zgłoszeniach dotyczących usterek i awarii Sprzętu komputerowego i oprogramowania.

§ 3.
Informacje dotyczące szkoleń

 1. W ramach realizacji Programu, FRSI lub podmiot przez nią wskazany przeprowadzać będzie następujące obligatoryjne szkolenia dla Uczestników:
    BIBLIOTEKA WIODĄCA BIBLIOTEKA PARTNERSKA
  Rodzaj szkolenia Bibliotekarze - pracownicy merytoryczni biblioteki i jej filii. Przedstawiciel organizacji pozarządowej (lub inna osoba aktywna lokalnie) wskazany przez Bibliotekę Wiodącą po przyjęciu jej do Programu – w czasie i trybie wyznaczonym przez FRSI. Przedstawiciel Urzędu Gminy / Miasta wspierający Bibliotekę Wiodącą - wskazany we Wniosku.

  -

  Warsztat z planowania pracy biblioteki 5 x 2 dni 5 x 2 dni 5 x 2 dni Dyrektor biblioteki
  gminnej
  Szkolenia specjalistyczne 2 x 3 dni 2 x 3 dni - -
  Szkolenia
  informatyczne
  minimum 3 dni - - Bibliotekarze - pracownicy merytoryczni biblioteki i jej filii
 2. FRSI lub podmiot przez nią wskazany pokryje koszty noclegu i wyżywienia osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach.
 3. Gmina / Miasto pokryje koszty dojazdu na szkolenia wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach (Zespół Gminny).
 4. FRSI lub podmiot przez nią wskazany będzie świadczył wsparcie dla Bibliotek Wiodących. Usługa będzie polegać w szczególności na opracowaniu i pomocy w realizacji Planu Pracy Biblioteki, w wymiarze 3 dni w okresie do dwóch lat od momentu podpisania Umowy. Wsparcie świadczone będzie przez ekspertów zewnętrznych w trybie stacjonarnym (1 dzień) oraz on-line (2 dni).
 5. Zespoły Gminne z Bibliotek Wiodących będą mogły wybrać dwie spośród ośmiu specjalizacji, które będą tematem szkoleń specjalistycznych. Specjalizacje do wyboru to:
  1. promocja czytelnictwa i kultury,
  2. praca z dziećmi i młodzieżą,
  3. funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych,
  4. usługi i poradnictwo w zakresie multimediów,
  5. technologie teleinformatyczne dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym (np.: osoby starsze, niepełnosprawne),
  6. wsparcie dla samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym,
  7. korzystanie z usług e-administracji (wsparcie obywateli w kontaktach z władzami publicznymi),
  8. ułatwianie dostępu do informacji lokalnej.
 6. Po zakończeniu szkoleń obligatoryjnych uczestnicy będą mogli, do końca 2013 roku korzystać z programu grantowego na realizację Planów Pracy Biblioteki przygotowanych podczas szkoleń oraz pomocy organizacji pozarządowych w realizacji wybranych przez bibliotekę nowych funkcji - specjalizacji.
 7. Po zakończeniu szkoleń obligatoryjnych uczestnicy będą mogli, do końca 2013 roku, korzystać z programu dobrych praktyk.

  § 4.
  Postanowienia końcowe

 1. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niej.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Programie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. FRSI zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu podając je do wiadomości uczestników Programu przez umieszczenie na stronie internetowej Programu - www.biblioteki.org.

* W skład zestawu komputerowego wchodzi komputer stacjonarny wraz z monitorem, głośnikami, klawiaturą, myszką, mikrofonem, słuchawkami i kamerą internetową lub laptop o równoważnej funkcjonalności.
** W przypadku oprogramowania firmy Microsoft Uczestnik Programu otrzyma osobny list bezpośrednio od firmy Microsoft – jako darczyńcy - określający wartość oprogramowania i umożliwiający wprowadzenie go do rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych.