Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w 1998 roku. Od początku swojego działania ARFP jest organizacją grantodawczą i stypendialną (ponad 1360 dotacji i stypendiów na sumę ponad 23,8 mln zł), a także szkoleniową, wspierającą długofalowo społeczności lokalne w Polsce. Akademia współpracuje z liderami, organizacjami społecznymi i innymi partnerami (instytucjami publicznymi, samorządami lokalnymi, przedsiębiorcami). Swoją ofertę adresuje do różnych środowisk: dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Największym i najdłużej prowadzonym programem jest „Działaj Lokalnie”.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w prowadzeniu programów grantowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) zaprosiła ją do Programu Rozwoju Bibliotek (PRB), aby przeprowadziła Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka”. Fundacja chce umożliwić polskim bibliotekom korzystanie z doświadczeń kluczowych organizacji pozarządowych, takich jak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, które w ostatnich latach kształtowały krajobraz aktywności społecznej mieszkańców wsi i małych miast.

Nasza misja to: Inspirujemy. Pomagamy działać!

Chcemy, aby ludzie organizowali się wokół ważnych społecznie spraw i potrafili działać razem.

Kierujemy się następującymi zasadami:

Otwartość – jesteśmy otwarci na dialog, współpracę, wymianę idei i poszukiwanie rozwiązań.

Partnerstwo – budujemy Koalicje, pracujemy poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.

Innowacyjność – poszukujemy nierutynowych metod działania, wkraczamy na nowe obszary.

Rzetelność i przejrzystość działań – dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych nam środków, o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.

Wszechstronne wsparcie – udzielamy pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydajemy publikacje, prowadzimy społeczne kampanie, zabiegamy o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach naszych działań.

Nieuzależnianie od pomocy – uczymy samodzielności, nasza pomoc to wspieranie aktywności i zaradności organizacji i obywateli.

www.filantropia.org.pl