Możliwości i szanse dla bibliotek i bibliotekarzy po zakończeniu cyklu szkoleń CAL

data dodania: 09/06/2011

Zakończyły się szkolenia dla bibliotek wiodących i partnerskich prowadzone przez Stowarzyszenie CAL. Nie znaczy to jednak, że na tym kończy się udział bibliotek w Programie Rozwoju Bibliotek.
Poniżej zmieszczamy listę działań, z których biblioteki w programie mogą korzystać i brać udział:

MOŻLIWOŚCI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY BIBLIOTEKARZAMI

1. Otrzymanie mikrograntów na pokrycie kosztów spotkań bibliotek wiodących
z partnerskimi.
2. Udział w konkursie dobrych praktyk dla koalicji lokalnych oraz w konferencjach
wojewódzkich prezentujących dorobek koalicji.
3. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z bibliotekami uczestniczącymi
w projektach prowadzonych przez organizacje pozarządowe:
a. Fundacja Ośrodka „Karta”, Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej,
b. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Biblioteczne
zajęcia dla dzieci i rodziców,
c. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Kulturalnie i obywatelsko,
d. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Młodzi menedżerowie kultury
w bibliotekach.
4. Udział w ogólnopolskim kongresie bibliotek publicznych, oferującym warsztaty
i prezentacje na temat usług, jakie biblioteka może świadczyć mieszkańcom.
5. Przystąpienie do Programu Dobrych Praktyk (obecnie w trakcie planowania),
dającego bibliotekom wgląd w przykłady udanych działań realizowanych
przez różne biblioteki w Polsce i za granicą.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Skorzystanie z doświadczeń już wyszkolonych trenerów (32 osoby) lub udział
w szkole trenerskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji
Pozarządowych. Trenerzy z dwóch pierwszych edycji będą promowani w środowisku,
a ich kompetencje mogą być wykorzystywane także przez biblioteki
gminne. Ciągle istnieje możliwość zgłoszenia się do edycji III i IV.
2. Udział w kursie e-learningowym „Planowanie rozwoju biblioteki”.
3. Czerpanie z informacji zawartych w poradniku (w przygotowaniu), jak udostępniać
publicznie sprzęt multimedialny, jak wprowadzić pobieranie opłat
na materiały eksploatacyjne do drukarek, jak napisać regulamin korzystania
z komputerów i Internetu w bibliotece itp.
4. Korzystanie z wiedzy zgromadzonej w podręcznikach do szkoleń specjalistycznych
(osiem podręczników) i innych tego typu zasobach, które można pobrać
na portalu www.biblioteki.org.

PROWADZENIE D
ZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ

1. Korzystanie z portalu www.biblioteki.org, zawierającego bieżące informacje
o bibliotekach publicznych, przykłady wzorcowych działań, informacje
o nowoczesnych technologiach do zastosowania w bibliotece i wiele innych.
Możliwość zaprezentowania swojej biblioteki poprzez mechanizm „Pochwal się!”.
2. Publikacja informacji w comiesięcznym elektronicznym biuletynie docierającym
do blisko 4500 osób, prezentującym działalność bibliotek i przykłady dobrych
praktyk z województw.
3. Udział w dorocznej akcji „Tydzień z Internetem” w ramach europejskiej kampanii
„Get Online Week”, oferującej gotowe pomysły na spotkania w bibliotece
np. scenariusze spotkań z seniorami wprowadzające ich w świat komputerów
i Internetu.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z mediami i dbanie o to, by temat bibliotek
był obecny w debacie publicznej.
5. Wykorzystywanie Regionalnych Partnerstw na rzecz Rozwoju Bibliotek
do utrzymywania dobrych relacji z władzami województw i dbanie o to,
by potencjał bibliotek był wykorzystywany dla rozwoju województw.

WIĘKSZE WSPARCIE ZE STRONY WOJEWÓDZKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH


1. Działy instrukcyjno-metodyczne wojewódzkich bibliotek publicznych będą
w dalszym ciągu wzmacniane i przygotowywane do stałego wspierania rozwoju
sieci bibliotek powiatowych i gminnych.
2. Wszystkie wojewódzkie biblioteki publiczne opracowały swoje strategie rozwoju
w ramach realizowanego przez FRSI i partnerów polskich oraz norweskich
programu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”.
Jednym z celów strategii jest wzmacnianie regionalnej sieci bibliotek, między
innymi poprzez szkolenia i doradztwo dla bibliotek powiatowych i gminnych.

LEPSZE PRZYGOTOWANIE BIBLIOTEKARZY DO ZAWODU PRZEZ UCZELNIE WYŻSZE


9 uczelni kształcących bibliotekarzy wprowadza zmiany w programach kształcenia
i praktyk tak, by zdobyte przez studentów kompetencje ułatwiały im karierę
zawodową w bibliotekach gminnych.

KONSULTACJE EKSPERTÓW


Biblioteki, które w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Biblioteka+
realizowanego przez Instytut Książki korzystają z dotacji na poprawę infrastruktury,
będą mogły otrzymać wsparcie architektów oraz czerpać potrzebne informacje
z zakładki na portalu www.biblioteki.org, poświęconej kształtowaniu przestrzeni
w bibliotece.